Persoonsbladen


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\JONG
Datum:15-06-2022

228    Aeltje (Tjepkes) ABBEMA, geboren circa 1620 te Franeker, overleden op 24-10-1647 te Franeker, dochter van Tjepke (Rintjes) ABBEMA (zie 230) en Heyltje (Wopkedr.) BANTS (zie 229).
Ondertrouwd op 24-08-1645 te Harlingen, gehuwd na 08-1645 te Pingjum met Petrus (Pauli) ENNEMA (zie 227).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (Petrus) ENNEMA (zie 316).

393    Iebeltje (Tjepkes) ABBEMA, gedoopt nn-nn-1625 te Wommels, overleden nn-nn-1694 te Wommels. Ibeltje trouwt 19 maart 1651 met Lambart (Poppes) Salverda. Uit dit huwelijk 1 kind.
Haar 2e huwelijk is op 9 januari 1668 te Franeker met Hylke (Pyters) Houwerda. Uit dit huwelijk 6 kinderen geboren.
Heiltie Tiepkes (Abbema?), geb. 1631/32, ovl. 28-3-1674, beg. Franeker Martinikerk, afkomstig van Franeker (1651), tr. Franeker geref. 18-5-1651 (zij heet Hiltie Tiepkes) Beern Poppes Salwerda, geb. 1617/18, ovl. 2-2-1701, beg. Franeker Martinikerk, afkomstig van Franeker (1651), zn. van Poppe Lamberts Salverda en Ydtie Sijbedr Baerdt,[1164]
Grafsteen in de Martinikerk te Franeker:[1165]
Anno 1674 den 28 maert is in den heere gerust de eerbare Heiltie Tiepkes de huisvrou van Beern Poppes Salwerda out 42 iaer ende leit alhier begraven.
Anno 1701 den 2en april sterf den eersamen Beern Poppes Salwerda coopman in graenen old int 83 iaer en Dochter van Tjepke (Rintjes) ABBEMA (zie 230) en Heyltje (Wopkedr.) BANTS (zie 229).
Gehuwd (1) op 19-03-1651 te Franeker, gehuwd voor de kerk te Hervormde gemeente te Franeker met Lambert (Poppes) SALVERDA (zie 439).
Gehuwd (2) op 09-01-1668 te Franeker met Hylke (Pyters) HOUWERDA (zie 440).
 
400    Rintje (Tjepkes) ABBEMA, burger/koopman, geboren op 01-01-1636, overleden op 15-06-1674 te Franeker op 38-jarige leeftijd, begraven te Franeker. Rentie Tiepkes Abbema zou nu heten Rentje Tjepkes Abbema. Hij was gehuwd met Anke Witskesdr. De moeder van Anke zal wel Witske (Wietske of Wytske) hebben geheten. Een dochter van hen Heiltje Tepkes (Heiltje) Tepkes (Tjepkes) was getrouwd met Beern Poppes Salverda. Rentie Tiepkes Abbema zal een broer van Heiltie Tepkes zijn geweest en beiden zijn in hetzelfde jaar overleden, namelijk in 1674, achtereenvolgens 42 en 38 jaar oud. Door het huwelijk van Heiltie Tepkes met Beern Poppes Salverda gaan de gegevens over de gestorvenen over op het geslacht Salverda.
d. Rintie Tiepckes Abbema, geb. ca. 1636, ovl. 15-6-1674, beg. Franeker Martinikerk, afkomstig van Franeker (1658, 1663), burger en koopman te Franeker (1658, 1674), tr. 1o Makkum geref. (attestatie afgegeven op 11-7-1658 naar Franeker), otr./tr. 1o Franeker gerecht/geref. 25-6/11-7-1658 Griettje Lieuwes Meyl(l)ema, ovl. 1658-1663, beg wellicht Franeker Martinikerk, afkomstig van Makkum (1658), otr./tr. 2o Franeker/Harlingen gerecht 29-12-1662/10-1-1663 Antie Aebes Alcama, geb. vóór ca. 1645, ovl. na 1675, beg. Franeker Martinikerk, afkomstig van Harlingen (1663, 1675). Zij hertr. Franeker Gerecht 2-10-1675 (A)emilius Iacobides.
Grafsteen in de Martinikerk te Franeker:[1167]
... is overleden de eerbare Antie Aebes Alcama eerst de huisvroue van wyl:de coopman Rintie Tiepckes Abbema en laest die van vroedtsman Aemilius Iacobides.
Ao 1674 den 15 iunius is in den heere gerust den eersamen Rintie Tiepkes Abbema burger ende koopman binnen Franequer oudt omtrent 38 iaren ende leidt alhier begraven.
Zoon van Tjepke (Rintjes) ABBEMA (zie 230) en Heyltje (Wopkedr.) BANTS (zie 229).
Ondertrouwd (1) op 25-06-1658 te Franeker, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-07-1658 te Franeker, gehuwd voor de kerk te Hervormde gemeente Franeker met Grietje (Lieuwes) MEYLEMA (zie 441).
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 10-01-1663 te Harlingen (zie 442).
 
117    Rintke (Tjepkes) ABBEMA, geboren circa 1567 te Roordahuizum, overleden circa 1631 te Franeker, zoon van Tjepke (Sipkes) ABBEMA (zie 75) en Gerkje ALES. (zie 116).
Gehuwd voor 1591 met Ebel JANSDR. (zie 232).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjepke (Rintjes) ABBEMA (zie 230).

230    Tjepke (Rintjes) ABBEMA, geboren op 01-01-1591 te Franeker, overleden op 10-01-1669 te Franeker op 78-jarige leeftijd, begraven te Franeker, zoon van Rintke (Tjepkes) ABBEMA (zie 117) en Ebel JANSDR. (zie 232).
Gehuwd (1) nn-nn-1618 te Franeker met Antie WITSSES (zie 261).
Gehuwd (2) in 1618 te Franeker met Heyltje (Wopkedr.) BANTS (zie 229).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Aeltje (Tjepkes) ABBEMA (zie 228).
   2.  Iebeltje (Tjepkes) ABBEMA (zie 393).
   3.  Rintje (Tjepkes) ABBEMA (zie 400).

75    Tjepke (Sipkes) ABBEMA, geboren rond 1540 te Roordahuizum, overleden op 23-07-1577 te Rauwerd. Religie D.G.
Gehuwd circa 1567 te Roordahuizum met Gerkje ALES. (zie 116).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rintke (Tjepkes) ABBEMA (zie 117).

52    Trijntje (Ruurds) ADEMA, geboren op 15-02-1817 om 23.30 uur te Cubaard (gezindte: ned. herv.), overleden op 17-04-1880 om 17.00 uur te Edens Hennaarderadeel op 63-jarige leeftijd, was bij overlijden 63 jaar en weduwe. Ouders Waren: Ruurd (Wybes) Adema en Hiltje (Johannes) Nauta.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-05-1840 te Wommels met Wybe (Jans) BOUMA, 37 jaar oud (zie 51).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ymkjen (Wiebes) BOUMA (zie 302).
   2.  Jan (Wybes) BOUMA (zie 303).
   3.  Pietje (Wybes) BOUMA (zie 304).
   4.  Hiltje (Wybes) BOUMA (zie 305).
   5.  Ymkjen (Wiebes) BOUMA (zie 306).
   6.  Ruurd (Wybes) BOUMA (zie 307).
   7.  Hiltje (Wybes) BOUMA (zie 308).
   8.  Yttje (WYbes) BOUMA (zie 43).
   9.  Engeltje (Wybes) BOUMA (zie 309).

236    Claasje ALERTS, geboren in 1685 te Donkerbroek.
Gehuwd dec.1700 te Wijnjeterp/Duurswoude met Luitje (Wessels) van der MEULEN (zie 235).
Uit dit huwelijk:
   1.  Froukje (Luitjes) van der MEULEN (zie 204).

116    Gerkje ALES. Geboren in 1545 te Roordahuizum, dochter van Alle N. (zie 328).
Gehuwd circa 1567 te Roordahuizum met Tjepke (Sipkes) ABBEMA (zie 75).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
154    Andries Hantje ANDELA, geboren op 03-06-1724 te Parrega, overleden circa 1793 te Nijland. Uit 1e huwelijk is 1 kind geboren andries. Uit 2e huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Douwe, ulbe en Jan.
Op 3 juni 1742 worden Hantje en Akke gedoopt.
In 1780 gaan Hantje en Wypkjen met attestatie naar Bolsward. Zijn ouders waren Andries Harmens en Jeltje Klazes. Zoon van Andries Harmens ANDELA (zie 157) en Jeltie Clazes ANDELA (zie 158).
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 17-11-1742 met Aukje TJEERDS, 14 jaar oud (zie 156).
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 17-11-1748 te Oosterend met Wijpkjen DOUWES (zie 155).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Ulbe (Hantjes) ANDELA (zie 152).

157    Andries Harmens ANDELA, geboren circa 1688 te Wijnaldum, gedoopt 1688 te Wommels, overleden voor 1749.
Gehuwd op 21-02-1712 te Wommels met Jeltie Clazes ANDELA (zie 158).
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries Hantje ANDELA (zie 154).

78    Baukje (Sybrens) ANDELA, geboren op 10-11-1823 om 08.00 uur te Burgwerd Wonseradeel, overleden op 19-11-1885 te Rinsumageest Dantumadeel op 62-jarige leeftijd, dochter van Sybren (Ulbes) ANDELA (zie 150) en Sierkjen (Sierks) DOUMA (zie 151).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-05-1844 te Wonseradeel met Aelze (Petrus) SINNEMA, 32 jaar oud (zie 77).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elske (Eelzes) SINNEMA (zie 5).
   2.  Sybren (Aelses) SINNEMA (zie 311).
   3.  Symen (Aelses) SINNEMA (zie 314).
   4.  Sybren (Aelses) SINNEMA (zie 312).

158    Jeltie Clazes ANDELA, in 1749 gemeen boerinne, geboren nn-nn-1690. Uit Wommels.
Gehuwd op 21-02-1712 te Wommels met Andries Harmens ANDELA (zie 157).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
150    Sybren (Ulbes) ANDELA, boer, geboren op 13-06-1792 te Exmorra, overleden op 23-08-1857 om 08.30 uur te Burgwerd Wonseradeel op 65-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren. Ulbe geboren 3 april 1822 s'morgens 8 uur, akte 87 Wonseradeel. Overleden 21 september 1824,15 uur bladnr.52 Burgwerd,Wonseradeel.
Ulbe geboren 18 juli, des avonds 20.00 uur 1825 akte 151 Wonseradeel.Gehuwd op 20 mei 1848, akte 47 te Wonseradeel met Fokeltje (Tjommes) Schuringa geboren 11 juli,15.00 uur 1828, blad 28 te Waaxens Hennaarderadeel. Haar ouders waren Tjomme (Taedes) Schuringa en Ytje (Klazes) Nauta. Ulbe is overleden op 21-05-1879,om 16.00 akte 55 te Oosterlittens Baarderadeel.
Fokeltje is overleden 22 april 1862 te Roordahuizum, akte 8466 Iaarderadeel.
Ulbe hertrouwt 19-09-1863 met Ymkje Johannes Bottema, geboren 17-09-1835 Oldeboorn.Ymkje is overleden 20-10-1926 te Ittersum.Is na overlijden van Ulbe nog 2x gehuwd geweest.
Sierk geboren 8 februari,01.00 uur 1827,akte 42 te Burgwerd Wonseradeel, overleden 5 april 1827 des morgens 5 uur. blad 66 te Burgwerd Wonseradeel.
Jelle geboren 8 juni,1830,23.00 uur, akte 154 te Burgwerd Wonseradeel.1e Huwelijk 8 mei 1852, akte 15 Wonseradeel met Geertje (Pieters) Schuurmans, geboren 7 mei 1831, blad 19 Hennaarderadeel, overleden 14 september 1855, blad 56 Wonseradeel. Uit dit huwelijk geboren Pieter op 13 september 1855, blad 135 Wonseradeel. Geertje is dus overleden in het kraambed, 14 september 1855 13.30 uur. 2e Huwelijk 21 april 1859, akte 13 Wonseradeel met Johantje (Willems) Holkenboer geboren 29 maart 1834, blad 34 te Parrega.Haar ouders waren Willem (Jacobs) Holkeboer en Pietje Rientses. Johantje is overleden op 24 maart 1867, blad 5 Hennaarderadeel.
Uit dit huwelijk geboren Sybren 20 juli 1859, Wonseradeel. Willem geboren 3 mei 1861, Wonseradeel.Gehued met Antje Tinga. Overleden op 18-01-1919, 20.00 uur te Hennaard, akte A3.Pietje geboren 22 oktober 1862 Wonseradeel.en Sjierk geboren 26 augustus 1866 Wonseradeel.3e huwelijk was met Sijke Fokkens 19 april 1871, akte 4. Sijke is geboren 29 augustus 1842 te Terzool. Zij is overleden op 1 november 1923 , 15.00 uur te Nijland. akte 119. Haar ouders waren Age Piers Fokkens en Antje Jarings van der Velde. Uit dit huwelijk zijn geboren: Geertje, 19-08-1871 17.00 uur Hennaard en Sierk geboren 22-09-1874 18.00 uur te Hennaard, akte 123.
Jelle is overleden op 4 maart 1901, 14.30 uur akte 18 te Hennaard Hennaarderadeel.
Iefke geboren 24 mei 1832,02.00 uur akte 111, Burgwerd Wonseradeel.Gehuwd op 8 mei 1852, akte 16 Wonseradeel met Cornelis (Gerbens) Rijpma geboren 31 december 1829, akte 263 te Hartwerd Wonseradeel.Zijn ouders waren: Gerben Sijbes Rijpma en Fettje Sjoerds Ypma.
Iefke is overleden op 14-12-1896, akte 185 te Wonseradeel.
Uit dit huwelijk geboren Gerben 1853, Sierkjen 1854, Sybren 1856, Fettje 1857, Ulbe 1859, Antje 1865, Sipke 1866 en Sybren 1869. Cornelis is overleden 12 februari 1909, desmiddags 12.00 uur akte 13 Bolsward.
Antje geboren 26 mei 1835, des avonds 23.00 uur blad 60 te Burgwerd Wonseradeel. Overleden op 24 april 1855, des avonds 21.30 uur blad 32 te Burgwerd Wonseradeel. Ongehuwd.
Hantje geboren 24 mei 1837, des avonds 23.00 uur blad 67 te Burgwerd Wonseradeel.Gehuwd op 22 mei 1859, akte 26 Bolsward met Jetske (Pieters) Schuurmans, geboren 15 oktober, 14.00 uur 1841, blad 49 te Waaxens Hennaarderadeel.Haar ouders waren: Pieter Thomas Schuurmans en Sjoerdje Wijbrandus Adolphi.
Hantje is overleden op 17-03-1914, des avonds 21.30 uur akte 33 te Nijland Wymbritseradeel. Jetske is overleden op 11-07-1913, 11.00 smorgen akte 102 te Nijland. Uit dit huwelijk geboren: Sybren 1861, Sjoerdje 1862, Pieter 1864, Sjirkje 1866 en Pieter 1868.
Baukje zie elders. Zoon van Ulbe (Hantjes) ANDELA (zie 152) en Acuckjen (Jentjes) BOOTSMA (zie 153).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-07-1820 te Wonseradeel met Sierkjen (Sierks) DOUMA, 19 jaar oud (zie 151).
Uit dit huwelijk:
   1.  Baukje (Sybrens) ANDELA (zie 78).

152    Ulbe (Hantjes) ANDELA, geboren op 13-09-1761 te Burgwerd, overleden op 19-09-1826 om 13.00 uur te Burgwerd op 65-jarige leeftijd, zoon van Andries Hantje ANDELA (zie 154) en Wijpkjen DOUWES (zie 155).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-12-1782 te Nijland (Wymbritseradeel met Acuckjen (Jentjes) BOOTSMA, 21 jaar oud (zie 153).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sybren (Ulbes) ANDELA (zie 150).

258    Jan ANDRIES, geboren circa 1585, overleden circa 1625.
Gehuwd voor 1610 met Saeck UBLESDR (zie 259).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk JANS (zie 256).

327    Pietje ANDRIES, geboren te Arum.
Ondertrouwd op 02-05-1751 te Arum, gehuwd op 31-05-1751 te Dronrijp met Jacob (Jans) de JONG (zie 60).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (Jacobs) de JONG (zie 120).
   2.  Andries (Jakobs) de JONG (zie 61).
   3.  Thijs (Jacobs) de JONG (zie 7).

210    Hiske AUKES, geboren circa 1711 te Oldeboorn, overleden op 06-02-1787 te Grouw.
Gehuwd op 16-06-1735 te Oldeboorn met Holst (Halbes) MEIJER (zie 209).
Uit dit huwelijk:
   1.  Halbe (Holst) MEIJER (zie 175).

148    Maaike AUKES, geboren op 28-10-1683 te Oldeferd, overleden op 01-01-1725 op 41-jarige leeftijd. Haar ouders waren: Auke Jelles en Nieske Martens.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-04-1709 te Boornbergum met Nammen (Sytses) ZIJTSEMA, 24 jaar oud (zie 147). {Hij is later gehuwd op 49-jarige leeftijd op 14-02-1734 te Grouw met Rixtie WIJBES (zie 149).}
 
401    Durk (Jans) BAARDA, geboren op 05-09-1779 te Deinum, gedoopt op 13-09-1779, overleden op 22-05-1852 om 08.00 uur te Marssum op 72-jarige leeftijd, Uit dit huwelijk geboren Lolkjen Baarda geboren 4 november 1810 te Blessum.
Zij is gehuwd met Haantje Jacobs Visser 11-05-1837, akte 8.Baarderadeel. Zijn ouders waren: Jacob Haantjes Visser en Maaike Tjipkes Zijlstra. Haantje was bij huwelijk 27 jaar(1809) en geboren te Deersum.Lolkjen is overleden op 21-11-1897, 13 uur, akte 37 te Deersum Rauwerderhem. Haantje is overleden op 05-09-1882, 08.00 uur, akte 35 te Deersum te Rauwederhem.Jan geboren 30 maart 1813, 21.00 uur akte 9 Marssum, gehuwd op 15 mei 1850 aktenr.31, met Trijntje Gerrits Koster,geboren 03-11-1818 te Loppersum.Zij is overleden op 30-11-1876, 23.30 uur,akte 212 Blessum. Jan is overleden op 25-06-1899, 02.30 uur, akte 36 te Blessum.
Sytske geboren 21 juli 1815, 04.00 uur akte 20 Marssum, overleden 17 juni 1857,23.00 uur te Blessum,ongehuwd.
Albertje geboren 15 augustus 1817, 20.00 uur, akte 70 Marssum.Gehuwd met Wijbren (Jacobs) Stienstra, 30 mei 1846, akte 19. Hij is geboren op 15-07-1817 te Deinum en overleden 16-02-1895 te Stiens. Albertje is overleden 28 januari 1863, 04.00 te Lions, akte 13.
Anna geboren 5 december 1820,11.00 uur, akte 84 Menaldumadeel.Anna is overleden 16 december1820 smorgens 09.00 uur te Blessum. akte blad 29. Zijn ouders waren: Jan Durks Baarda en Lolkjen Gerlofs.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-12-1809 te Wijns Menaldumadeel (Ned.Herv.), attestatie van beide getekend door Ds. J.W.Snethlage. Echtgenote is Neeltje (Annes) SINNEMA, 27 jaar oud (zie 443).
 
229    Heyltje (Wopkedr.) BANTS, gedoopt nn-nn-1595, overleden op 28-03-1674 te Franeker. Haar ouders Wopke Ryuerds Bants en Aaltje Jansdr.
Gehuwd in 1618 te Franeker met Tjepke (Rintjes) ABBEMA (zie 230). {Hij was eerder gehuwd nn-nn-1618 te Franeker met Antie WITSSES (zie 261).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
231    Janke (Fokkes) van BARTJENS, geboren op 16-02-1854 te Oudeschoot Schoterland, overleden op 16-06-1886 te Wommels op 32-jarige leeftijd. Ouders: Fokke (Pieters) van Bartjens en Aafje (Pieters) van den Berg.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-05-1878 te Hennaarderadeel met Jan (Wybes) BOUMA, 34 jaar oud (zie 303).
 
244    Janke BASTIAENS, gedoopt op 03-09-1665 te Leeuwarden, overleden voor 1706, 29 september 1686 belijdenis der geloofs gedaan ned. herv. kerk Leeuwarden. Vader Uilbe- of Oeble Bastiaans. Moeder niet genoemd.
Ondertrouwd op 23-04-1687 te Leeuwarden, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-05-1687 te Leeuwarden met Foppe (Bavius) NAUTA, 27 jaar oud (zie 242). {Hij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 26-09-1706 te Leeuwarden met Catharina HERMANS (zie 243).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hiltje (Foppes) NAUTA (zie 234).

451    Antje (Eizes) van den BERG, geboren op 01-01-1810 te Goëngahuizen, overleden op 13-05-1836 om 14.00 uur te Boornbergum op 26-jarige leeftijd. Haar ouders waren Eize (Alderts) van den Berg en Trijntje(Eeltjes) Rudstra.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-05-1832 te Idaarderadeel met Ype (Nammens) SIJTSMA, 22 jaar oud (zie 450). {Hij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-06-1837 te Smallingerland met Sijtske (Eizes) EIZINGA, 24 jaar oud (zie 452).}
 
57    Klaas (Annes) van den BERG, smid, geboren op 08-07-1853 om 15.30 uur te Boxum, overleden op 27-02-1942 om 12.00 uur te Huizum op 88-jarige leeftijd. Was weduwnaar van Wietske van Tuinen, die overleed op 2 november 1908 op 55 jarige leeftijd, voor hij trouwde met Jeltje Meijer. Zijn ouders waren Anne (Bouwes) van den Berg en Aaltje (Klazes) Mollema.
Gehuwd op 60-jarige leeftijd op 03-12-1913 te Huizum. Jeltje was weduwe van Johannes Haitsma. Echtgenote is Jeltje (Ruurds) MEIJER, 59 jaar oud (zie 25). {Zij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-05-1879 te Hennaarderadeel. Volgens trouwakte waren de ouders van Johannes reeds overleden. Evenals de vader van Jeltje. Echtgenoot is Johannes (Tjepkes) HAITSMA, 27 jaar oud (zie 24).}
 
339    Willemke (Durks) van den BERG, geboren op 29-07-1804 te Wolsum, overleden op 31-10-1825 om 18.00 uur te Huins op 21-jarige leeftijd. Ouders: Durk (Meintes) van den Berg en Eelkjen Epkes.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-08-1825 te Baarderadeel met Hille (Ruurds) MEYER, 21 jaar oud (zie 338). {Hij is later gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-05-1829 te Menaldumadeel met Pietje (Johannes) TOLSMA, 22 jaar oud (zie 340).}
 
444    Hiltje (Piebes) BERGHUIS, geboren op 06-03-1795 te Oudkerk, gedoopt op 26-04-1797, overleden op 26-03-1829 om 10.00 uur te Hijum op 34-jarige leeftijd. Haar ouders waren Piebe (Eeltjes) Berghuis en Tjitske Ritskes.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-05-1820 te Tietjerksteradeel met Symen (Annes) SINNEMA, 23 jaar oud (zie 86). {Hij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 09-12-1830 te Het Bildt met Lijsbeth (Jacobs) KAMSTRA, 29 jaar oud (zie 159).}
 
356    Anne (Sjoerds) BERGSMA, geboren op 10-08-1901 om 18.00 uur te Edens Hennaarderadeel, overleden op 27-12-1901 om 06.30 uur te Edens Hennaarderadeel, 139 dagen oud, zoon van Sjoerd (Aukes) (George) BERGSMA (zie 48) en Baukje (Nammens) (Bertha) de JONG (zie 8).
 
295    Antje (Walings) BERGSMA, geboren op 24-08-1870 om 13.30 uur te Langweer Doniawerstal, overleden op 23-01-1960 te Leeuwarden op 89-jarige leeftijd, begraven op 26-01-1960 te Winsum. Volgens gegeven is Antje op 23 november 1912 hertrouwt met Haring Meijer, die overleed op 25 mei 1933 te Schraard. Ouders: Waling (Hjerkes) Bergsma en Antje (Gabes) van der Schoot.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 23-11-1898 te Baarderadeel met Holst (Ruurds) MEYER, 43 jaar oud (zie 294).
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 17-11-1912 te Winsum met Haring (Ruurds) MEYER, 61 jaar oud (zie 291). {Hij was eerder gehuwd op 39-jarige leeftijd op 03-05-1890 te Wonseradeel met Hesseltje MOLENMAKER, 34 jaar oud (zie 292).}
 
346    Auke Anne (Sjoerds) (Oscar) BERGSMA, meubelontwerper, geboren op 15-04-1891 om 22.30 uur te Spannum Hennaarderadeel, overleden op 18-01-1966 te Grand Rapids Michigan USA op 74-jarige leeftijd, begraven te Washington Park Memorial Gardens. Uit dit huwelijk 7 zonen: George, John,
Russell, Norman, Oscar jr. Edward en Robert en 5 dochters: Mrs. Bertha Vigil, Mrs. Helen Camp, Mrs. Albert Triviest, Mrs. Norma Pell en Mrs. R.Opdendijke geboren.
Volgens gegevens zou Oscar na het overlijden van Della opnieuw getrouwd zijn met Marquerite C. Douma op 8 mei 1964 in Holland Michigan. Zij is geboren in Holland Michigan en was getrouwd geweest. Haar vader Andrew W. Johnson en moeder Ellen A. Saunders. Zoon van Sjoerd (Aukes) (George) BERGSMA (zie 48) en Baukje (Nammens) (Bertha) de JONG (zie 8).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-10-1911 te Grand Rapids Michigan USA met Della (John) KALSBEEK, 19 jaar oud (zie 347).
 
357    Edward (Sjoerds) BERGSMA, geboren op 01-01-1907 te Grand Rapids USA, overleden op 16-07-1941 te Grand Rapids Michigan USA op 34-jarige leeftijd, begraven te Washington Park Memorial Garden Grand Rapids. Zoon van Sjoerd (Aukes) (George) BERGSMA (zie 48) en Baukje (Nammens) (Bertha) de JONG (zie 8).
 
348    Elske (Sjoerds) (Elsie) BERGSMA, geboren op 24-08-1893 om 08.00 uur te Spannum Hennaarderadeel, overleden op 01-03-1980 te Grand Rapids Michigan USA op 86-jarige leeftijd, begraven ..-03-1980, dochter van Sjoerd (Aukes) (George) BERGSMA (zie 48) en Baukje (Nammens) (Bertha) de JONG (zie 8).
Gehuwd met Adrian Hubert KETT (zie 349).
 
344    Nammen (Sjoerds) (Norman) BERGSMA, Inspecteur Nash-Kelvinator Co. Geboren op 13-07-1892 om 05.30 uur te Spannum Hennaarderadeel, overleden op 15-04-1947 te Grand Rapids USA County Kent op 54-jarige leeftijd, begraven ..-04-1947 te Washington Park Cemetery Grand Rapids. Zij woonden 911 Arianne Street Grand Rapids. Niet bekend of er kinderen waren. Zoon van Sjoerd (Aukes) (George) BERGSMA (zie 48) en Baukje (Nammens) (Bertha) de JONG (zie 8).
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 12-08-1939 te Coopersville Ottawas County met Florence (Lamberts) BOSS, 37 jaar oud (zie 358).
 
354    Obbe (Sjoerds) BERGSMA, Kapper, geboren op 12-02-1900 om 10.00 uur te Edens Hennaarderadeel, overleden op 04-10-1972 te Grand Rapids Michigan USA op 72-jarige leeftijd, begraven te Rosedale Memorial Park. Zover ik heb kunnen afleiden zijn uit dit huwelijk 3 kinderen geboren.
Joyce getrouwd met Robert Haveman. Edward en Leonard. Woonden in County Kent. Zoon van Sjoerd (Aukes) (George) BERGSMA (zie 48) en Baukje (Nammens) (Bertha) de JONG (zie 8).
Gehuwd te Grand Rapids met Frances NABER (zie 355).
 
359    Rose (Sjoerds) BERGSMA, geboren op 24-08-1903 te Hennaarderadeel, overleden op 28-12-1990 te Grand Rapids Michigan USA op 87-jarige leeftijd, dochter van Sjoerd (Aukes) (George) BERGSMA (zie 48) en Baukje (Nammens) (Bertha) de JONG (zie 8).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-06-1928 te Grand Rapids Michigan USA met George de GROOT, 29 jaar oud (zie 360).
 
351    Ruurdtje (Sjoerds) BERGSMA, geboren op 23-11-1896 om 11.00 uur te Edens Hennaarderadeel, overleden op 08-12-1898 om 22.00 uur te Edens op 2-jarige leeftijd, dochter van Sjoerd (Aukes) (George) BERGSMA (zie 48) en Baukje (Nammens) (Bertha) de JONG (zie 8).
 
48    Sjoerd (Aukes) (George) BERGSMA, kruidenier, geboren op 07-01-1865 om 04.00 uur te Oosterlittens, overleden op 12-09-1935 te Grand Rapids Michigan USA op 70-jarige leeftijd, begraven op 16-09-1935 te Grand Rapids Michigan USA. Volgens verkoopakte heeft hij zijn winkel verkocht in 1902.Zijn in 1906 geemigreerd naar de USA.Volgens internetarchief worden zij in de USA genoemd George en Bertha Bergsma. Woonden in Grand Rapids 1220 Quarry Road NW. (Quarry betekent: steengroeve).Volgens ancestry is Sjoerd vertrokken vanuit Rotterdam met schip Potsdam en gearriveerd 24 juli 1906 in New York. Zijn ouders waren : Auke (Annes) Bergsma en Ruurdtje (Sybrens) Sybrandy.
Ondertrouwd op 20-04-1890 te spannum, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-05-1890 te Hennaarderadeel wsl. Spannum met Baukje (Nammens) (Bertha) de JONG, 20 jaar oud (zie 8).
Uit dit huwelijk:
   1.  Auke Anne (Sjoerds) (Oscar) BERGSMA (zie 346).
   2.  Nammen (Sjoerds) (Norman) BERGSMA (zie 344).
   3.  Elske (Sjoerds) (Elsie) BERGSMA (zie 348).
   4.  Sybren (Sjoerds) (George) BERGSMA (zie 350).
   5.  Ruurdtje (Sjoerds) BERGSMA (zie 351).
   6.  Taetske (Sjoerds) (Theresa) BERGSMA (zie 352).
   7.  Obbe (Sjoerds) BERGSMA (zie 354).
   8.  Anne (Sjoerds) BERGSMA (zie 356).
   9.  Rose (Sjoerds) BERGSMA (zie 359).
   10.  Edward (Sjoerds) BERGSMA (zie 357).

350    Sybren (Sjoerds) (George) BERGSMA, geboren op 23-05-1895 om 06.00 uur te Spannum Hennaarderadeel, overleden op 20-09-1915 te Grand Rapids Michigan USA op 20-jarige leeftijd, begraven te Washington Memorial Garden Grand Rapids Michigan USA, zoon van Sjoerd (Aukes) (George) BERGSMA (zie 48) en Baukje (Nammens) (Bertha) de JONG (zie 8).
 
352    Taetske (Sjoerds) (Theresa) BERGSMA, geboren op 15-08-1898 om 11.00 uur te Edens Hennaarderadeel, overleden op 01-12-1989 te Grand Rapids Michigan USA op 91-jarige leeftijd. Woonde in Racine Wisconsin USA. Dochter van Sjoerd (Aukes) (George) BERGSMA (zie 48) en Baukje (Nammens) (Bertha) de JONG (zie 8).
Gehuwd met Henry KUIPERS (zie 353).
 
453    Laura BIJL.
Gehuwd met Yke Teade de BOER (zie 447).
 
390    Dick BOEKESTEIN.
Gehuwd met Jelly de BOER (zie 389).
 
321    Antje (Ankie) de BOER, geboren te Aalten, dochter van Teade de BOER (zie 19) en Sjoukje (Eelzes) de JONG (zie 18).
Gehuwd met Johan V.D.BERG (zie 363).
 
477    Auke de BOER, geboren te Hengelo, zoon van Teade de BOER (zie 19) en Sjoukje (Eelzes) de JONG (zie 18).
 
469    Eelze Nammen de BOER, geboren te Hengelo. Tearde Nammen 18 jarige zoon van Eelze is vrijdag 24 april 1998 door een vrachtauto overreden. Begrafenis vond plaats op 28 april 1998. Zoon van Teade de BOER (zie 19) en Sjoukje (Eelzes) de JONG (zie 18).
 
391    Elske de BOER, geboren te Aalten, dochter van Teade de BOER (zie 19) en Sjoukje (Eelzes) de JONG (zie 18).
Gehuwd met Pieter RENKEMA (zie 404).
 
198    Ineke Berdina de BOER, geboren op 10-12-1937 te Aalten, overleden op 05-09-1995 te Emmercompascuum op 57-jarige leeftijd, begraven op 19-09-1995 te Berkenhove te Aalten, dochter van Teade de BOER (zie 19) en Sjoukje (Eelzes) de JONG (zie 18).
Gehuwd met Quiri HUIJSER (zie 262).
 
335    Jacobus (Tjeerds) de BOER, veehouder, geboren op 01-03-1876 om 13.00 uur te Vrouwenparochie Het Bildt, overleden op 29-04-1941 om 02.00 uur te Boxum Menaldumadeel op 65-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 9 kinderen: Anna, Eelkje geboren 8-02-1909 Boxum, akte 23 18.30 uur. Geert, Itje, Jan, Joukje, Tjeerd, Tjeerdje, Wybe.
Heb in archief gevonden dat dit echtpaar op 29-09-1926 en op 11-11-1927 levenloze kinderen hebben gehad, beide van het vrouwelijk geslacht. Ouders: Tjeerd de Boer en Eelkje Kalma.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-11-1902 te Baarderadeel met Trijntje (Geerts) de JONG, 19 jaar oud (zie 331).
 
17    Jan Hendricus de BOER, predikant, geboren op 11-06-1915 te Makkum (gezindte: gereformeerd), overleden op 27-05-1992 te Wageningen op 76-jarige leeftijd, begraven op 01-06-1992 te Wageningen alg.begraafplaats. Uit dit huwelijk 2 kinderen geboren: Rudolf Jan 25-06-1947 te Monnikendam, gehuwd met Joke van Wijngaarden, zij hebben 3 kinderen: Tedde, Rense en Wiger. Berdina Elske geboren 24 augustus 1949 te Helledoorn, overleden op 11 mei 2001 te Den Haag en daar op 18 mei 2001 begraven, begraafplaats St.Petrus Banden, Kerkhoflaan. Is na overlijden van zijn vrouw Els de Jong, nog 2x hertrouwd.
Uit 2e huwelijk wel kinderen, uit 3e huwelijk geen kinderen.3e huwelijk was met Heiltje (Heily) Hogeboom geb. 11 juli1923 te Makkum. Zij is overleden 30 oktober 2020 te Wageningen en op 9 november 2020 begraven begraafplaats Leeuwerenk Wageningen.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17-09-1946 te Aalten. Gehuwd vanuit de pastorie van Ds. en Mw. Gerritsma. Echtgenote is Elske (Eelzes) de JONG, 35 jaar oud (zie 16).
 
336    Jan (Tjeerds) de BOER, geboren op 05-12-1861 om 08.00 uur te Vrouwenparochie, overleden op 17-03-1917 om 07.00 uur te Kimswerd op 55-jarige leeftijd. Ouders: Tjeerd de Boer en Eelkje Kalma.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 02-06-1900 te Baarderadeel met Yttje (WYbes) BOUMA, 42 jaar oud (zie 43). {Zij was eerder gehuwd op 19-jarige leeftijd op 30-05-1877 te Spannum. IJttje was bij huwelijk minderjarig. Echtgenoot is Geert (Obbes) de JONG, 38 jaar oud (zie 6).}
 
389    Jelly de BOER, geboren te Aalten, dochter van Teade de BOER (zie 19) en Sjoukje (Eelzes) de JONG (zie 18).
Gehuwd met Dick BOEKESTEIN (zie 390).
 
454    Sjoukje de BOER, geboren te Hengelo, dochter van Teade de BOER (zie 19) en Sjoukje (Eelzes) de JONG (zie 18).
Gehuwd met Wim WILBRINK (zie 468).
 
19    Teade de BOER, geboren op 23-02-1904 te Bolsward, overleden op 26-11-1991 te Heerjansdam op 87-jarige leeftijd, begraven op 30-11-1991 te Aalten alg.begraafplaats Berkenhove. Zijn ouders waren Yke de Boer en Antje hoekstra.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03-11-1936 te Aalten met Sjoukje (Eelzes) de JONG, 24 jaar oud (zie 18).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ineke Berdina de BOER (zie 198).
   2.  Antje (Ankie) de BOER (zie 321).
   3.  Jelly de BOER (zie 389).
   4.  Elske de BOER (zie 391).
   5.  Yke Teade de BOER (zie 447).
   6.  Sjoukje de BOER (zie 454).
   7.  Eelze Nammen de BOER (zie 469).
   8.  Auke de BOER (zie 477).

447    Yke Teade de BOER, geboren op 18-09-1944 te Aalten, overleden op 05-11-2019 te Weert op 75-jarige leeftijd, begraven op 09-11-2019 te te Zoelen, zoon van Teade de BOER (zie 19) en Sjoukje (Eelzes) de JONG (zie 18).
Gehuwd met Laura BIJL (zie 453).
 
372    Theunis (Johannes) BOERSMA, predikant, geboren op 24-10-1900 om 00.30 uur te Leeuwarderadeel, overleden op 01-04-1983 op 82-jarige leeftijd, begraven te Midwolde Gem. Leek Groningen. Was studievriend van mijn vader (Dirk Zwart).Theunis heeft nog een ouder zusje gehad die geboren werd in 1898. Is 10 weken oud geworden en haar naam was Rienje. Zijn jongere zus heet ook Rienje geboren in 1901. Ouders waren Johannes (Theunis) Boersma en Aafke Wouda.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 24-01-1934 te Baarderadeel met Klaaske (Ulbes) FABER, 26 jaar oud (zie 371).
 
403    Romkje (Jurjens) BOOMSMA, geboren op 22-07-1774 te Lekkum, gedoopt op 21-08-1774 te Lekkum, overleden op 10-09-1842 om 11.00 uur te Hardegarijp op 68-jarige leeftijd. Ouders waren: Jurjen Geeles en Anke Ynzes.
Ondertrouwd op 21-02-1802 te Wirdum, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-03-1802 te Huizum met Gerrit (Aelses) SINNEMA, 26 jaar oud (zie 399).
 
153    Acuckjen (Jentjes) BOOTSMA, geboren op 01-01-1761 te Hennaard, overleden op 12-09-1823 om 23.00 uur te Burgwerd Wonseradeel op 62-jarige leeftijd, dochter van Jentje(Jans) BOOTSMA (zie 201) en Wiepkje WIEBES (zie 202).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-12-1782 te Nijland (Wymbritseradeel met Ulbe (Hantjes) ANDELA, 21 jaar oud (zie 152).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
201    Jentje(Jans) BOOTSMA, geboren op 01-01-1730 te Abbega, overleden op 26-06-1783 te Abbega op 53-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren. Zoon van Jan DIRKS (zie 219) en Gerbrichtje HETTES (zie 220).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11-05-1760 te Parrega Hieslem met Wiepkje WIEBES (zie 202).
Uit dit huwelijk:
   1.  Acuckjen (Jentjes) BOOTSMA (zie 153).

358    Florence (Lamberts) BOSS, geboren op 19-08-1901, overleden op 07-10-1956 op 55-jarige leeftijd, begraven ..-10-1956 te Washington Park Memorial Garden Grand Rapids Michigan. Ouders waren Lambert Bos en Sadie Engbringhof.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 12-08-1939 te Coopersville Ottawas County met Nammen (Sjoerds) (Norman) BERGSMA, 47 jaar oud (zie 344).
 
309    Engeltje (Wybes) BOUMA, geboren op 23-09-1861 om 20.00 uur te Wommels, overleden op 15-08-1874 om 06.00 uur te Edens Hennaarderadeel op 12-jarige leeftijd, dochter van Wybe (Jans) BOUMA (zie 51) en Trijntje (Ruurds) ADEMA (zie 52).
 
305    Hiltje (Wybes) BOUMA, geboren op 11-01-1849 om 04.00 uur te Wommels, overleden op 15-05-1850 om 13.00 uur te Wommels op 1-jarige leeftijd, dochter van Wybe (Jans) BOUMA (zie 51) en Trijntje (Ruurds) ADEMA (zie 52).
 
308    Hiltje (Wybes) BOUMA, geboren op 13-05-1855 om 23.30 uur te Wommels, overleden op 05-07-1881 om 16.00 uur te Tzum op 26-jarige leeftijd, dochter van Wybe (Jans) BOUMA (zie 51) en Trijntje (Ruurds) ADEMA (zie 52).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-05-1876 te Franekerdeel. Klaas en Hiltje hadden 2 kinderen: Engeltje geboren 3 februari 1877, overleden 16 maart 1882. Ruurd geboren 18 februari 1879.
Klaas en Trijntje hadden 6 kinderen: Pieter geboren 21 juni 1882 en overleden 2 november 1882.Engeltje geboren 15 eptember 1883. Sjoerdje geboren 31 augustus 1884. Antje geboren 31 juli 1885 en overleden 8 januari 1887. Pieter geboren 23 juni 1886 en overleden 5 september 1886. Antje geboren 17 november 1887. Al deze kinderen woonden in Amerika.
Klaas en Trijntje arriveerden met 4 kinderen op 24 mei 1889 met de S.S Amsterdam in New York. Echtgenoot is Klaas (Pieters) KOOISTRA, 21 jaar oud (zie 310). {Hij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-12-1881 te Franekeradeel met Trijntje ZONDERVAN, 26 jaar oud (zie 479).}
 
303    Jan (Wybes) BOUMA, geboren op 13-10-1843 om 02.30 uur te Wommels, overleden op 13-04-1892 om 13.30 uur te Wommels op 48-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 5 kinderen.Aafje geboren 14 februari 1879,snachts 12.30 uur te Edens akte 22.Trijntje geboren 22 april 1881,08.30 uur te Edens akte 58.Trijntje, ongehuwd is overleden 02-01-1939 gemeente Vledder, akte 3.
Wijbe geboren 14 april 1883,23.30 uur te Edens blad 12.
Antje geboren 24 november 1884,23.00 uur te Spannum blad 37 en overleden op 29 december 1924, akte 54,was ongehuwd.
Fokke geboren 18 maart 1886,14.00 uur te Spannum blad 10.Overleden 21-08-1886 Spannum. Zoon van Wybe (Jans) BOUMA (zie 51) en Trijntje (Ruurds) ADEMA (zie 52).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 01-05-1878 te Hennaarderadeel met Janke (Fokkes) van BARTJENS, 24 jaar oud (zie 231).
 
304    Pietje (Wybes) BOUMA, geboren op 25-12-1845 om 22.30 uur te Wommels, overleden op 03-07-1879 om 18.30 uur te Wommels op 33-jarige leeftijd, dochter van Wybe (Jans) BOUMA (zie 51) en Trijntje (Ruurds) ADEMA (zie 52).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-05-1867 te Hennaarderadeel met Durk (Dirks) EEKMA, 28 jaar oud (zie 377).
 
313    Rinske (Harmens) BOUMA, geboren op 27-02-1853 om 11.00 uur te Oenkerk, overleden op 07-02-1927 om 23.00 uur te Wanswerd op 73-jarige leeftijd. Haar ouders waren: Harmen Oepkes Bouma en Doetje Ages de Boer.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-06-1876 te Bergum met Sybren (Aelses) SINNEMA, 23 jaar oud (zie 312).
Uit dit huwelijk:
   1.  Baukje (Sybrens) SINNEMA (zie 191).
   2.  Harmen (Sybrens) SINNEMA (zie 190).

307    Ruurd (Wybes) BOUMA, geboren op 26-02-1854 om 07.30 uur te Wommels, overleden op 14-11-1877 om 20.00 uur te Edens op 23-jarige leeftijd. Ongehuwd. Zoon van Wybe (Jans) BOUMA (zie 51) en Trijntje (Ruurds) ADEMA (zie 52).
 
51    Wybe (Jans) BOUMA, slagter, geboren op 08-11-1802 te Achlum (gezindte: ned. herv.), overleden op 09-09-1872 om 09.00 uur te Wommels op 69-jarige leeftijd. Zijn ouders waren: Jan (Jouws) Bouma en Ymkien Wybes.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 23-05-1840 te Wommels met Trijntje (Ruurds) ADEMA, 23 jaar oud (zie 52).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
302    Ymkjen (Wiebes) BOUMA, geboren op 19-03-1841 om 18.00 uur te Wommels, overleden op 23-02-1850 om 16.00 uur te Wommels op 8-jarige leeftijd, dochter van Wybe (Jans) BOUMA (zie 51) en Trijntje (Ruurds) ADEMA (zie 52).
 
306    Ymkjen (Wiebes) BOUMA, geboren op 27-03-1851 om 05.00 uur te Wommels, overleden op 26-05-1881 om 07.00 uur te Edens op 30-jarige leeftijd. Ongehuwd. Dochter van Wybe (Jans) BOUMA (zie 51) en Trijntje (Ruurds) ADEMA (zie 52).
 
43    Yttje (WYbes) BOUMA, geboren op 22-02-1858 om 07.30 uur te Wommels, overleden op 02-12-1918 te Dantumadeel op 60-jarige leeftijd, bij overlijdensbericht staat niet Yttje maar Ytje. Dochter van Wybe (Jans) BOUMA (zie 51) en Trijntje (Ruurds) ADEMA (zie 52).
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 30-05-1877 te Spannum. IJttje was bij huwelijk minderjarig. Echtgenoot is Geert (Obbes) de JONG, 38 jaar oud (zie 6).
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 02-06-1900 te Baarderadeel met Jan (Tjeerds) de BOER, 38 jaar oud (zie 336).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Trijntje (Geerts) de JONG (zie 331).
   2.  Wijbe (Geerts) de JONG (zie 334).
   3.  Antje (Geerts) de JONG (zie 332).

297    Tomas (Klazes) BOUWER, kleermaker, geboren op 14-12-1860 om 22.00 uur te Wijns, overleden op 16-10-1933 om 08.00 uur te Leeuwarden op 72-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht, op 21 februari 1888 te Bozum,Baarderadeel 21 uur, akte 20. Hieruit is op te maken dat Sjoukje in kraambed is overleden.
Tomas is op 4 mei 1889, akte 10 te Baarderadeel hertrouwd met Margaretha Boomsma, geboren 9 mei 1854 te Jorwerd. Zij is overleden op 3 mei 1892 te Bozum. Waarschijnlijk in kraambed want op 24 april 1892, akte 53 is een zoon geboren Klaas. Deze is getrouwd met Atje Calsbeek oud 23 jaar geboren te Wierum gehuwd 24-06-1916 Leeuwarderadeel, akte 53.Klaas was onderwijzer. Klaas is overleden 20-07-1948 16.00 uur te Heereveen. Akte A 179.Atje Calsbeek geboren 29-03-1893, akte 16 te Wierum. Overleden 15-03-1987, waarschijnlijk ook in Heereveen (graftombe info).
Margaretha haar ouders waren: Bouwe Boomsma en Anna Maria Penninga. Ouders waren Klaas Bouwer en Jitske Romkes Kingma.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-05-1887 te Baarderadeel met Sjoukje (Ruurds) MEIJER, 29 jaar oud (zie 296).
 
268    Gjalt (Gjalt) BOUWES, geboren op 01-01-1670 te Oudega, gedoopt op 14-03-1670, overleden op 25-07-1715 te Gorredijk op 45-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren Anti 16-12-1694, Kortezwaag. Bouwe geboren 25-01-1696 Kortezwaag. Luiten geboren 23-10-1698 Gorredijk, zie elders. Jancke geboren 13-02-1701 Gorredijk. Lykle geboren 02-11-1704 Gorredijk. Albert geboren 25-12-1709 Langezwaag. NB met attestatie naar Gorredijk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-06-1693 te Langezwaag/Kortezwaag, gehuwd voor de kerk o7-05-1693 met Fetje LUYTSENS, 33 jaar oud (zie 269).
Uit dit huwelijk:
   1.  Luitsen (Gjolts) van der MEULEN (zie 233).

260    Meinte (Pieters) BRUINSMA, geboren op 15-02-1858 om 07.30 uur te Tzum Franekerdeel, overleden op 08-05-1940 om 17.00 uur te Tzum op 82-jarige leeftijd. Voor zover ik heb kunnen vinden is uit dit huwelijk 1 kind geboren: Homme geboren 19-12-1897. Overleden 14-11-1970 te Tzum en aldaar begraven.Homme was getrouwd op 08-06-1922 te Hennaarderadeel met Akke Sipkema, geboren 16-11-1900 en overleden 13-07-1977, ook begraven te Tzum. Zijn ouders waren: Pieter (Homers) Bruinsma en Janke (Meintes) van der Berg.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 30-05-1896 te Franekerdeel met Antje (Daniels) DIJKSTRA, 25 jaar oud (zie 324).
 
263    Agge (Andries) BRUNIA, geboren op 01-01-1625 te Franeker, overleden op 06-10-1688 te Franeker op 63-jarige leeftijd, begraven te Franeker. Agge had 5 kinderen: Attie zie elders. Andreas die trouwt met Elisabeth de Horn. Sybrandus, sterft voor 1674 te Franeker. Trouwt met Elisabeth (Hessels) Tamboester geboren Leeuwarden. Jorrit en Jinske geboren Franeker, trouwt Cornelis Wellens 05-02-1682 Franeker.
Gehuwd circa 1650 met Teetske(Hanses) WALPERT (zie 326).
Uit dit huwelijk:
   1.  Attie (Ages) BRUNIA (zie 226).

226    Attie (Ages) BRUNIA, geboren op 30-06-1654 te Franeker, gedoopt op 30-03-1662 te Franeker, overleden op 16-10-1684 te Franeker op 30-jarige leeftijd, begraven te Franeker, dochter van Agge (Andries) BRUNIA (zie 263) en Teetske(Hanses) WALPERT (zie 326).
Ondertrouwd (1) op 05-02-1670 te Franeker, gehuwd op 15-jarige leeftijd op 20-02-1670 te Franeker met Johannes (Petrus) ENNEMA, 22 jaar oud (zie 316).
Gehuwd (2) met Jurjen (Beerns) SALVERDA (zie 225).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aggeus (Johannes) ENNEMA (zie 223).

208    Trijntje CHRISTIAANS, gedoopt op 07-05-1762 te Britswerd, overleden op 06-02-1798 te Leeuwarden op 35-jarige leeftijd. Uit Wieuwerd.
Gehuwd op 14-05-1758 te Britswerd met Pier (Sybes) NETTINGA, 27 jaar oud (zie 207).
Uit dit huwelijk:
   1.  Feikje (Piers) NETTINGA (zie 189).

205    Roelof CLASEN (NIEUWBUURT), wolkammersgezel, geboren op 07-09-1735 te Wolvega, overleden op 25-11-1780 te jukwerd op 45-jarige leeftijd, begraven op 01-12-1780 te Jukwerd. Dit echtpaar hebben een dochter Geertje, geboren Heereveen 1759 , wonende te Welsrijp overleden 25 mei 1835, in Hennaarderadeel. Getrouwd 1785 met Sjouke Harings Piebenga. Uit Leeuwarden.
Ondertrouwd op 05-07-1755 te Leeuwarden, gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20-07-1755 te Leeuwarden. Getrouwd in de Jacobijner kerk met Lutske (Hendriks) COENRAADS (zie 206).
 
317    Tjetske CLASES, geboren nn-nn-1660, overleden circa 1690.
Gehuwd op 02-01-1681 te Oudkerk met Aelze (Mients) SINNEMA (zie 127). {Hij is later gehuwd op 08-11-1691 te Oudkerk met Antje PIETERS, 25 jaar oud (zie 128).}
 
213    Rinse CLAZES (REITSMA), landbouwer, ouderling 1715-1717, geboren op 31-05-1667 te Hardegarijp, overleden op 01-01-1724 te Hardegarijp op 56-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren.
Sjoukje gedoopt 25-04-1697
Gepke gedoopt 12-05-1699
Wytse gedoopt 15-02-1702, overleden voor 1703
Wytse gedoopt 18-02-1703
Beitske gedoopt 28-02-1706, overleden voor 1712
Klaas gedoopt 01-04-1707, overleden voor 1709
Klaas gedoopt 01-04-1709
Beitske gedoopt 26-06-1712
Jeltje gedoopt 13-10-1715
Antje gedoopt 05-03-1719. Vader was Klaas Alles en onbekende moeder.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-02-1696 te Hardegarijp met Aaltje WYTZES (zie 214).
Uit dit huwelijk:
   1.  Beitske (Rinses) REITSMA (zie 195).

206    Lutske (Hendriks) COENRAADS. Uit Leeuwarden.
Ondertrouwd op 05-07-1755 te Leeuwarden, gehuwd op 20-07-1755 te Leeuwarden. Getrouwd in de Jacobijner kerk met Roelof CLASEN (NIEUWBUURT), 19 jaar oud (zie 205).
 
252    Andries CROON, bakker, gedoopt op 27-09-1662 te Groningen, overleden op 03-10-1723 te Winschoten op 61-jarige leeftijd, begraven op 08-10-1723 te Winschoten. Uit dit huwelijk 5 kinderen: Catrijna, Sicco, Jan, Gerrit en Laurens Andries.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-05-1685 te Groningen met Annegien (Anneke) SICKENS, 17 jaar oud (zie 250).
 
253    Catelijne(Janssen) CROON, geboren rond 1628, overleden circa 1684. Was gehuwd met Jan Lodewijks Croon. Uit dit huwelijk 3 kinderen gevonden Andreas 1662 en Peter en susanne (tweeling) 1666.Ze leefde nog in 1684.Gevonden bij de A-kerk te Groningen.
Werd lidmaat Groningen maart 1649 woonde in Geltingestraat Groningen.Al haar kinderen zijn ook op dit adres geboren.
 
315    Gepke (Ales) DEELSTRA, geboren op 17-08-1850 te Rinsumageest, overleden op 20-03-1939 om 03.00 uur te Witmarsum op 88-jarige leeftijd. Ouders Ale (Jans) Deelstra en Pietje (Klazes) Meindertsma.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-05-1875 te Rinsumageest met Symen (Aelses) SINNEMA, 24 jaar oud (zie 314).
 
87    Jan Willem DEMMINK, spekslager, geboren op 20-02-1855 te Hummelo en Keppel Gelderland, overleden op 19-07-1943 te Kent Grandrapids Michigan op 88-jarige leeftijd. Weduwnaar van Johanna Harmsen, wonende te Rotterdam.
2e huwelijk zijn daarna geemigreerd 1903 naar Amerika, Kent Grandrapids Michigan, Ward 4 district 71.Jan Willem is overleden aan maagkanker, aangifte gedaan door zijn dochter Baukje (zich noemende Bertha)
Dit echtpaar hadden 2 dochter beide ongehuwd. Een zoon geboren in 1903 is in 1904 overleden. Ouders waren: Harmen Demmink en Derkjen de Vries.

Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 28-08-1899 te Harlingen met Jeltje (Jacobs) WEIDEMA, 29 jaar oud (zie 420).
 
118    Marlene van DIJK, geboren te Leerdam.
Gehuwd te Bilthoven, gehuwd voor de kerk te Holy trinity Church Utrecht met Johannes Eelze Nammen Obbe (Johannes) (Hans) de JONG (zie 28).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna( Johannes) de JONG (zie 378).
   2.  Lucas (Johannes) de JONG (zie 68).

323    Antje (Daniels) DIJKSTRA, geboren op 12-03-1869 om 23.00 uur te Zweins, overleden op 13-08-1869 om 20.00 uur te Zweins, 154 dagen oud, dochter van Daniel (Gosses) DIJKSTRA (zie 284) en Meintje (Pieters) de JONG (zie 283).
 
324    Antje (Daniels) DIJKSTRA, geboren op 28-08-1870 om 04.00 uur te Zweins, overleden op 06-12-1937 om 08.30 uur te Tzum op 67-jarige leeftijd, dochter van Daniel (Gosses) DIJKSTRA (zie 284) en Meintje (Pieters) de JONG (zie 283).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-05-1896 te Franekerdeel met Meinte (Pieters) BRUINSMA, 38 jaar oud (zie 260).
 
320    Daniel (Daniels) DIJKSTRA, geboren op 19-02-1864 om 05.00 uur te Zweins, overleden op 23-02-1864 om 18.00 uur te Zweins, 4 dagen oud, zoon van Daniel (Gosses) DIJKSTRA (zie 284) en Meintje (Pieters) de JONG (zie 283).
 
284    Daniel (Gosses) DIJKSTRA, geboren op 12-10-1831 om 12.00 uur te Dronrijp, overleden op 21-06-1874 om 02.00 uur te Zweins op 42-jarige leeftijd. Ouders waren: Gosse Breends Dijkstra en Klaaske Klazes Postma.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24-11-1862 te Franekerdeel met Meintje (Pieters) de JONG, 20 jaar oud (zie 283).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (Daniels) DIJKSTRA (zie 318).
   2.  Gosse (Daniels) DIJKSTRA (zie 319).
   3.  Daniel (Daniels) DIJKSTRA (zie 320).
   4.  Eelkje (Daniels) DIJKSTRA (zie 322).
   5.  Antje (Daniels) DIJKSTRA (zie 323).
   6.  Antje (Daniels) DIJKSTRA (zie 324).

322    Eelkje (Daniels) DIJKSTRA, geboren op 26-07-1867 om 23.00 uur te Zweins, overleden op 15-10-1874 om 21.30 uur te Zweins op 7-jarige leeftijd, dochter van Daniel (Gosses) DIJKSTRA (zie 284) en Meintje (Pieters) de JONG (zie 283).
 
94    Geertje (Pieters) DIJKSTRA, geboren op 12-11-1813 om 05.00 uur te Achlum, overleden op 19-02-1897 om 08.00 uur te Achlum op 83-jarige leeftijd. Haar ouders waren Pieter (Durks) Dijkstra en Tjietske Hoites.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-05-1837 te Franekerdeel met Fokke (Johannes) HAITSMA, 23 jaar oud (zie 91).
 
319    Gosse (Daniels) DIJKSTRA, geboren op 19-02-1864 om 04.00 uur te Zweins, overleden op 29-02-1864 om 07.00 uur te Zweins, 10 dagen oud. Tweeling met Daniel. Zoon van Daniel (Gosses) DIJKSTRA (zie 284) en Meintje (Pieters) de JONG (zie 283).
 
405    Janke (Baukes) DIJKSTRA, geboren op 15-06-1865 om 15.00 uur te Hallum, overleden op 18-08-1931 te Zuid Eschmarke (Lonneker) op 66-jarige leeftijd. Ouders waren: Bauke (Andries) Dijkstra en Saakje (Jacobs) Groothof.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-06-1892 te Franeker met Obbe (Eelkes) DONIA, 31 jaar oud (zie 200).
 
318    Pieter (Daniels) DIJKSTRA, geboren op 04-03-1863 om 23.00 uur te Zweins, overleden op 06-02-1865 om 08.00 uur te Zweins op 1-jarige leeftijd, zoon van Daniel (Gosses) DIJKSTRA (zie 284) en Meintje (Pieters) de JONG (zie 283).
 
219    Jan DIRKS, gemeen boer, geboren circa 1699 te Itens Hennaarderadeel.
Gehuwd op 20-02-1724 te Itens Hennaard, gehuwd voor de kerk op 20-02-1724 te Lutkewier met Gerbrichtje HETTES (zie 220).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentje(Jans) BOOTSMA (zie 201).

240    Jeltje DIRKS, geboren circa 1662 te Weidum, overleden circa 1740 te Deinum, eerder gehuwd met Gehuwd in 1681 met Oene Jans ca 1647-1694, dochter van Dirk JANS (zie 256) en Aeltie WIGBOLTS (zie 257).
Gehuwd (1) voor 1683 met Oene JANS (zie 239).
Gehuwd (2) op 03-11-1695 te Marssum met Wybe DOUWES (zie 241).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aafke OENES (zie 89).

406    Antje (Eelkes) DONIA, geboren op 20-08-1862 om 14.00 uur te Spannum, overleden op 25-04-1898 om 17.00 uur te Franeker op 35-jarige leeftijd, dochter van Eelke (Jelles) DONIA (zie 69) en Akke (Obbes) de JONG (zie 63).
 
69    Eelke (Jelles) DONIA, geboren op 06-10-1819 om 22.30 uur te Zweins, overleden op 04-08-1882 om 11.00 uur te Tzum op 62-jarige leeftijd. Weduwnaar van Lieuwkjen Heins Hemstra. Ouders waren Jelle Jochems Donia en Antje (Nammens) Zijtsma.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 20-04-1859 te Hennaarderadeel met Akke (Obbes) de JONG, 35 jaar oud (zie 63). {Zij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1850 te Hennaarderadeel met Herre (Sjoerds) van der MOLEN, 26 jaar oud (zie 74).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Obbe (Eelkes) DONIA (zie 200).
   2.  Antje (Eelkes) DONIA (zie 406).
   3.  Hiske (Eelkes) DONIA (zie 407).
   4.  Jeltje (Eelkes) DONIA (zie 409).
   5.  Thijs (Eelkes) DONIA (zie 410).

407    Hiske (Eelkes) DONIA, geboren op 19-10-1863 om 23.00 uur te Spannum, overleden op 12-02-1920 om 14.30 uur te Franeker op 56-jarige leeftijd, begraven te Franaker Alg. begraafplaats, dochter van Eelke (Jelles) DONIA (zie 69) en Akke (Obbes) de JONG (zie 63).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-07-1884 te Franeker met Jacob (Pieters) de VRIES, 23 jaar oud (zie 408).
 
161    Jelle (Jogchems) DONIA, geboren op 26-03-1791 te Oosterbierum, gedoopt op 01-05-1791 te Oosterbierum, overleden op 24-01-1849 om 03.30 uur te Achlum op 57-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 5 kinderen: Jogchem, Hiske, Wytske, Eelke en Waltje. Ouders waren: Jochum Harmens en Wytske Jelles.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-04-1814 te Franekerdeel met Antje (Nammens) ZIJTZAMA, 23 jaar oud (zie 446). {Zij was eerder gehuwd in 1620 met Aelze Mients SINNEMA (zie 445).}
 
409    Jeltje (Eelkes) DONIA, geboren op 18-03-1865 om 01.00 uur te Spannum, overleden op 21-08-1866 om 10.00 uur te Welsrijp op 1-jarige leeftijd, dochter van Eelke (Jelles) DONIA (zie 69) en Akke (Obbes) de JONG (zie 63).
 
200    Obbe (Eelkes) DONIA, geboren op 26-05-1861 om 01.00 uur te Spannum, overleden op 22-12-1933 te Enschede op 72-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren.
Akke geboren 30-04-1893, akte 72, Franeker.Getrouwd met Jan Hendriks Peters 12 mei 1917, akte 46 Gemeente Lonneker Overijssel.Later gescheiden.
Sake geboren 26-02-1895, akte 41, Franeker, fabriekarbeider.Getrouwd met Johanna Massink, akte 390, 9 december 1922 Enschede, dienstbode.Overleden 22-12-1933 akte 509 Enschede.Ouders van Johanna waren Roelof Massink en Gerritje de Ruiter.
Bauke geboren 10-12-1896, akte 198, Franeker tweeling met Eelke. Gehuwd op 17- 11-1923 te Enschede met Gerridina Grada Lansink oud 28 jaar geboren te Enschede. Aktenr. 374.Bauke is overleden 30 januari 1976 te Enschede.
Eelke geboren 10-12-1896, akte 199, Franeker.Getrouwd met Ziena Ludden 18 maart 1922, akte 32 Gemeente Lonneker, Overijssel.Ziena is overleden 28 maart 1964 Enschede.
Ida Jacoba geboren 22-11-1898, akte 170, Franeker, gehuwd op 23-08-1924 te Enschede met Hermanus Hendrikus Bernardus Gusman, geboren in 1893 oud 30 jaar geb.te Enschede.
Zoon van Eelke (Jelles) DONIA (zie 69) en Akke (Obbes) de JONG (zie 63).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26-06-1892 te Franeker met Janke (Baukes) DIJKSTRA, 27 jaar oud (zie 405).
 
410    Thijs (Eelkes) DONIA, geboren op 17-03-1866 om 21.00 uur te Spannum, overleden op 14-07-1866 om 10.00 uur te Welsrijp, 119 dagen oud, zoon van Eelke (Jelles) DONIA (zie 69) en Akke (Obbes) de JONG (zie 63).
 
67    Douwe (Binnerts) DOUMA, geboren op 21-04-1625 te Bergumerdam, overleden op 01-01-1653 te Bergumerdam op 27-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren Jan (Douwes) geboren tussen 1654. Was boer en is overleden voor 1711.Jan is getrouwd voor de kerk in 1675 met Trijntje Jans, die overleden is na 1720. Haar ouders waren Jan Sapes en Fenne Martini Lauerman.
Douwe Douwes geboren te Bergum.Jan Douwes zijn vader was al overleden voor dat hij geboren is(1653). Zoon van Binnert Hayes en Teth Douwes.
Gehuwd circa 1650 te Bergum met Foockel WOPKES (zie 88).
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe (Douwes) DOUMA (zie 54).

54    Douwe (Douwes) DOUMA, boer te Veenklooster + kerkvoogd, geboren op 01-01-1653 te Bergum, gedoopt op 21-04-1667, overleden in 1729 te Bergum, begraven in 1729 te Bergum. Uit dit huwelijk geboren:
M Hedser Douwes x 1682-
V Aukje Douwes x 1684-1753
M Bindert Douwes Douma 1690-1743
M Rinze Douwes Douma 1693-1773
M Douwe Douwes Douma 1695-1698
V Froukien Douwes Douwma 1698-1741
M Douwe Douwes x 1698-
V Piettie Douwes Douma 1700-1762
V Tettje Douwes Douma 1702-1762
, zoon van Douwe (Binnerts) DOUMA (zie 67) en Foockel WOPKES (zie 88).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-05-1676 te Heereveen met Baukje HEDZERS (zie 66).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rinse (Douwes) DOUMA (zie 84).

55    Fokke (Rinses) DOUMA, boer, huurder van de ouderlijke boerderij. Geboren op 27-07-1755 te Suawoude, gedoopt op 27-07-1755 te Bergum, overleden op 28-12-1813 te Franeker op 58-jarige leeftijd. Zijn vader heette Rinse Douwes.Volgens archief had dit echtpaar 9 kinderen. Zoon van Rinse (Douwes) DOUMA (zie 84).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-06-1778 te Suawoude met Baukje (Eelkes) van der WOUDE, 22 jaar oud (zie 56).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeltje (Fokkes) DOUWMA (zie 36).

183    Jelle (Gerbens) DOUMA, Boer, geboren op 01-01-1750, gedoopt te `, overleden op 09-02-1814 om 21.00 uur te Wolsum op 64-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk: Maaike geboren 30 mei 1766 Wommels, gehuwd met Wypke Douwes de Boer 17 mei 1798 Witmarsum. Overleden 20 november 1808 Arum. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
Akke geboren 5 januari 1770 Hennaarderadeel. Gehuwd met Douwe Douwes de Boer 12 mei 1743 Schettens. Overleden 26 augustus 1849 Schettens.
Wybren zie elders.
Rienk geboren 20 maart 1783 Wommels. Gehuwd met Antje Hotzes de Boer 22 februari 1813. Overleden 5 november 1825 Workum. Volgens overlijdens akte heette zijn moeder Antie (Haantjes?), zoon van Gerben DOUWES (DOUMA) (zie 185).
Gehuwd op 15-jarige leeftijd op 16-06-1765 te Wolsum met Doetje WIEBERENS (zie 184).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijbren (Jelles) DOUMA (zie 181).

84    Rinse (Douwes) DOUMA, geboren op 02-05-1693 te Gaastmaburen, overleden op 13-02-1773 te Suawoude op 79-jarige leeftijd, uit dit huwelijk geboren
M Douwe Rinzes Douma 1740-
V Baukjen Rinses Douma 1742-1837
M Taeke Rinzes Douma 1744-
M Hedzer Renzes Douma 1746-1838
V Aafke Rinzes Douma 1749-
V Froukjen Rinzes Douma 1752-1790
M Fokke Rinzes Douma 1755-
M Oene Rinzes Douma 1758-
, zoon van Douwe (Douwes) DOUMA (zie 54) en Baukje HEDZERS (zie 66).
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 21-02-1739 te Bergum met Aaltje TEEKES, 22 jaar oud (zie 85).
Kind:
   1.  Fokke (Rinses) DOUMA (zie 55).

151    Sierkjen (Sierks) DOUMA, boerin, geboren op 27-02-1801 te Burgwerd, overleden op 26-08-1847 om 01.00 uur te Burgwerd op 46-jarige leeftijd. Ouders waren Sierk Jelles Douma en Yfke Johannes de Vries.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 01-07-1820 te Wonseradeel met Sybren (Ulbes) ANDELA, 28 jaar oud (zie 150).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
181    Wijbren (Jelles) DOUMA, geboren op 25-01-1771 te Wommels, overleden op 01-01-1827 om 09.00 uur te Witmarsum op 55-jarige leeftijd. Ik heb ergens gevonden dat ze een dochter hebben gekregen in 1802 Doutje,geboren te witmarsum. Verder geen gegevens kunnen vinden. Zoon van Jelle (Gerbens) DOUMA (zie 183) en Doetje WIEBERENS (zie 184).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-02-1800 te Witmarsum, gehuwd voor de kerk op 16-02-1800 te Witmarsum (Doopsgezinde kerk te Witmarsum) met Grietje (Johannes) de VRIES (zie 182).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerbrig (Wybrens) DOUWMA (zie 177).

168    Tyttje DOUWES, geboren in 1725, beiden van buiten Franeker.
Gehuwd op 13-05-1736 te Franeker met Haringh (Dircks) PIEBENGA (zie 167).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjouke (Harings) PIEBENGA (zie 165).

155    Wijpkjen DOUWES, geboren in 1725 te Oosterend, overleden op 17-01-1797 te Hennaard, dochter van Douwe PYTTERS (zie 215) en Antje FEITES (zie 216).
Gehuwd op 17-11-1748 te Oosterend met Andries Hantje ANDELA, 24 jaar oud (zie 154). {Hij was eerder gehuwd op 18-jarige leeftijd op 17-11-1742 met Aukje TJEERDS, 14 jaar oud (zie 156).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
241    Wybe DOUWES, geboren te Jelsum, overleden in 1730 te Marssum. Zoon van Douwe Nannes en Fokje Gaeles.
Gehuwd op 03-11-1695 te Marssum met Jeltje DIRKS (zie 240). {Zij was eerder gehuwd voor 1683 met Oene JANS (zie 239).}
 
185    Gerben DOUWES (DOUMA), In 1749 redelijke boer te Wolsum, geboren op 01-01-1725 te Beers, overleden op 28-10-1776 te Mantgum op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 29-05-1768 te scharnegoutum met Ybeltje (Piers) JELLEMA, 17 jaar oud (zie 160).
Kind:
   1.  Jelle (Gerbens) DOUMA (zie 183).

177    Gerbrig (Wybrens) DOUWMA, geboren 00-11-1805 te Schettens Witmarsum, gedoopt op 05-12-1805 te Bolsward, overleden op 25-03-1886 om 05.30 uur te Schettens, dochter van Wijbren (Jelles) DOUMA (zie 181) en Grietje (Johannes) de VRIES (zie 182).
Gehuwd op 30-05-1835 te Wonseradeel. Echtgenoot is Symon (Klazes) SCHEEPSMA, 23 jaar oud (zie 178).
 
36    Jeltje (Fokkes) DOUWMA, geboren op 12-02-1789 te Suawoude, overleden op 18-01-1848 om 09.00 uur te Franeker op 58-jarige leeftijd, dochter van Fokke (Rinses) DOUMA (zie 55) en Baukje (Eelkes) van der WOUDE (zie 56).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-04-1811 te Franeker met Johannes (Paulus) HAITSMA, 22 jaar oud (zie 35).
Uit dit huwelijk:
   1.  Paulus (Johannes) HAITSMA (zie 53).
   2.  Fokke (Johannes) HAITSMA (zie 91).
   3.  Aggeus (Johannes) HAITSMA V.D.MEULEN (zie 95).
   4.  Dirk (Johannes) HAITSMA (zie 97).
   5.  Janneke (Johannes) HAITSMA (zie 99).
   6.  Tjepke (Johannes) HAITSMA (zie 30).
   7.  Baukje (Johannes) HAITSMA (zie 93).
   8.  Baukje (Johannes) HAITSMA (zie 104).

377    Durk (Dirks) EEKMA, boer, geboren op 18-11-1838 om 19.00 uur te Oosterlittens Baarderadeel, overleden op 21-05-1905 om 12.00 uur te Bolsward op 66-jarige leeftijd, is na overlijden van Pietje hertrouwt met Sjoerdtje Schuurmond. Ouders waren: Dirk (Broers) Eekma en Trijntje (Dirks) de Groot.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-05-1867 te Hennaarderadeel met Pietje (Wybes) BOUMA, 21 jaar oud (zie 304).
 
452    Sijtske (Eizes) EIZINGA, geboren op 09-09-1812 om 18.00 uur te Oldeboorn, overleden op 30-08-1849 om 10.30 uur te Drachten op 36-jarige leeftijd. Haar ouders waren Eyze Oedzes Eizinga en Korneliske Sierds Zijnstra.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-06-1837 te Smallingerland met Ype (Nammens) SIJTSMA, 27 jaar oud (zie 450). {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-05-1832 te Idaarderadeel met Antje (Eizes) van den BERG, 22 jaar oud (zie 451).}
 
385    Wiebe (Rinses) ELSINGA, boerenknecht, geboren op 22-09-1807 te Noorderdrachten, gedoopt op 18-10-1807 te Drachten, overleden op 06-07-1903 om 11.00 uur te Welsrijp op 95-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren: Hiltje 21-08-1837, akte 119 te Huins. Zij was ongehuwd en is overleden op 07-06-1874 akte B3, 0.800 uur te Bajum.
Meindert geboren 17-09-1838 10.00 te Huins, akte A 100.
en Jeltje 1840 die 6 maand oud werd en 10 augustus 1840 is overleden.
Wiebe hertrouwd op 01-05-1850 te Baarderadeel met Trijntje (Popkes) Zijlstra.Geboren 12-01-1799 in Ureterp.Gedoopt 17-02-1799 te Ureterp.Was ook haar 2e huwelijk.Trijntje is overleden op 20-06-1883, akte B 14 te Bajum om 21.00 uur. Ouders: Rense Wiebes Elzinga en Hilje Jacobs Zinger (1751).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-05-1837 te Baarderadeel met Meindertje (Ruurds) MEIJER, 22 jaar oud (zie 384).
 
223    Aggeus (Johannes) ENNEMA, geboren op 15-01-1673 te Franeker, gedoopt op 06-07-1673 te Franeker, overleden op 28-04-1708 te Franeker op 35-jarige leeftijd, begraven te Franeker. Dit echtpaar had 2 kinderen: Anne Marike (Aggeus) zie elders.
Johannes (Aggeus) geboren 1697 Franeker, trouwt Cornelia (Johannes) Eidsma, geboren Franeker. Johannes overleden 19-12-1748 Franeker. Zoon van Johannes (Petrus) ENNEMA (zie 316) en Attie (Ages) BRUNIA (zie 226).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-02-1696 te Franeker met Antie HARMENSDR., 21 jaar oud (zie 224).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maecke/Annemarike (ages) ENNEMA (zie 110).

316    Johannes (Petrus) ENNEMA, geboren op 04-07-1647 te pingjum, overleden op 29-08-1679 te Franeker op 32-jarige leeftijd, begraven te Martinikerk te Franekerk. Uit dit huwelijk 3 kinderen: Aggeus geboren 1673, trouwt 1. Antie Harmsdr. 23-02-1696 Franeker. 2. Hiltje (Theerds) van de Vorm 29-07-1703 Franeker. Aggeus overlijd 28-04-1708.
Pyter geboren 1671 Franeker. Aeltje geboren 1673 Franeker, overleden voor 1688. Waarschijnlijk waren Aggeus en Aeltje tweeling. Zoon van Petrus (Pauli) ENNEMA (zie 227) en Aeltje (Tjepkes) ABBEMA (zie 228).
Ondertrouwd op 05-02-1670 te Franeker, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-02-1670 te Franeker met Attie (Ages) BRUNIA, 15 jaar oud (zie 226). {Zij was ook ooit gehuwd met Jurjen (Beerns) SALVERDA (zie 225).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
110    Maecke/Annemarike (ages) ENNEMA, gedoopt op 21-07-1698 te Franeker (getuige(n): `), overleden in 1740 te Franeker. Genaamd Macke doch 2 augstus ten versoecke van de vader omgenoemd en genaamt Annemarike.
Annemarike had ook een wapen: een ossenkop van zwart aanziend in goud enz. Dochter van Aggeus (Johannes) ENNEMA (zie 223) en Antie HARMENSDR. (zie 224).
Ondertrouwd op 18-10-1721 te Franeker, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-11-1721 te Franeker met Johannes (Hayes) HAITSMA, 22 jaar oud (zie 109).
Uit dit huwelijk:
   1.  Paulus (Johannes) HAITSMA (zie 96).

227    Petrus (Pauli) ENNEMA, predikant, geboren circa 1620 te Harlingen, overleden op 16-11-1656 te Pingjum. Ds. PETRUS (PYTER) PAULI EN(N)EMA, geb. 1619/20, ovl. 16-11-1656 (volgens grafsteen[2311] [2312] ), parentatie niet bewezen, afkomstig van Harlingen (1643, 1645), van Pingjum (1649), ingeschreven als student filosofie aan de Universiteit van Leiden 25-6-1643 ("Petrus Pauli Ennema, Harlinganus, 23 (jaar)"),[2313] ingeschreven als student theologie aan de Universiteit van Franeker 18-10-1645 ("Petrus Pauli Ennema, Harlinganus"),[2314] theologie candidaat (1645), werd in 1645 tegelijk met Regnerus Lolleï beroepen naar Kimswerd, maar aangezien in "de classis de stemmen gelijk stonden, werd eene beslissing door 't lot voorgeslagen, waarmede de partij van Regnerus Lolleï geen genoegen nam", vervolgens appelleerde en won op de Deputaten Synodi, beroepen en geapprobeerd 23-4-1646 als predikant te Pingjum,[2315] [2316] otr. 2o Leeuwarden gerecht 11-8-1649 (derde procl. 26-8-1649) BINTIE TONIS, geb. vóór ca. 1630, tr. 1o Harlingen geref. 24-8-1645
Ondertrouwd op 24-08-1645 te Harlingen, gehuwd na 08-1645 te Pingjum met Aeltje (Tjepkes) ABBEMA (zie 228).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
193    Antje EVERTS.
Gehuwd circa 1735 te Wartena met Ysk/Jisk SJOERDS (zie 192).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje YSKES (zie 146).

368    Baukje (Ulbes) FABER, geboren op 03-10-1909 te Winsum, overleden op 19-12-1926 om 04.00 uur te Leeuwarden op 17-jarige leeftijd, begraven te Hijlaard, dochter van Ulbe (Gerbens) FABER (zie 47) en Geertje (Nammens) de JONG (zie 9).
 
375    Elske (Ulbes) FABER, geboren op 13-11-1905 te Winsum, overleden op 10-03-1997 te Leeuwarden op 91-jarige leeftijd, begraven te Boksum, dochter van Ulbe (Gerbens) FABER (zie 47) en Geertje (Nammens) de JONG (zie 9).
Gehuwd met Sied L WIERSMA (zie 376).
 
364    Gerben (Ulbes) FABER, geboren op 28-02-1899 om 23.00 uur te Winsum, overleden op 21-11-1977 op 78-jarige leeftijd, begraven te Hijlaard, zoon van Ulbe (Gerbens) FABER (zie 47) en Geertje (Nammens) de JONG (zie 9).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-05-1926 te Leeuwarderadeel met Douwtje de VRIES, 21 jaar oud (zie 365).
 
264    Jan oenes FABER, geboren op 01-01-1621 te Jellum.
Gehuwd voor 1647 met Aefcke JACOBS (zie 265).
 
371    Klaaske (Ulbes) FABER, geboren op 13-10-1907 te Baarderadeel, overleden op 07-07-1995 op 87-jarige leeftijd, begraven te Midwolde Gem. Leek Groningen, dochter van Ulbe (Gerbens) FABER (zie 47) en Geertje (Nammens) de JONG (zie 9).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-01-1934 te Baarderadeel met Theunis (Johannes) BOERSMA, 33 jaar oud (zie 372).
 
369    Lazina (Ulbes) FABER, geboren op 30-09-1904 te Baarderadeel, overleden op 06-10-1989 op 85-jarige leeftijd, begraven te Hijlaard, dochter van Ulbe (Gerbens) FABER (zie 47) en Geertje (Nammens) de JONG (zie 9).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-05-1931 te Oosterend met Dirk ZUIDERVELD, 27 jaar oud (zie 370).
 
333    Nammen (Ulbes) FABER, geboren op 21-06-1900 om 18.00 uur te Winsum Baarderadeel, overleden op 06-01-1985 te Hijlaard op 84-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren 20-03-1935 te Irnsum, Rauwerderheim een dochter Aafke. Zij is overleden op 21-03-1935, 1 dag oud, akte 9. Zoon van Ulbe (Gerbens) FABER (zie 47) en Geertje (Nammens) de JONG (zie 9).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 09-05-1938 te Baarderadeel met Baukje KOOPMANS, 33 jaar oud (zie 362).
 
366    Obbe (Ulbes) FABER, onderwijzer, geboren op 28-06-1903 te Winsum, overleden op 10-08-1991 te Hijlaard op 88-jarige leeftijd, begraven op 14-08-1991 te Hijlaard. Uit dit huwelijk en dochter Sjoukje, was gehuwd met Wiepke Schukken geboren 8-10-1947 en overleden 20-3-2016 te Hijlaard, crematie 25-03-2016 te Marsum.
Zoon van Ulbe (Gerbens) FABER (zie 47) en Geertje (Nammens) de JONG (zie 9).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 01-05-1940 te Baarderadeel met Marie de JONG, 27 jaar oud (zie 367).
 
337    Pier (Ulbes) FABER, geboren op 25-12-1901 om 15.00 uur te Winsum Baarderadel, overleden op 15-04-1995 te Harderwijk op 93-jarige leeftijd, begraven te Harderwijk, zoon van Ulbe (Gerbens) FABER (zie 47) en Geertje (Nammens) de JONG (zie 9).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-04-1930 te Zeist met Antje Catharina Lena ten HOOR, 21 jaar oud (zie 361).
 
373    Sake (Ulbes) FABER, geboren op 10-03-1913 te Baarderadeel, overleden op 09-10-2003 te Britsum op 90-jarige leeftijd, begraven te Britsum, zoon van Ulbe (Gerbens) FABER (zie 47) en Geertje (Nammens) de JONG (zie 9).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-05-1942 te Baarderadeel met Blijke JONGBLOED, 23 jaar oud (zie 374).
 
47    Ulbe (Gerbens) FABER, veehouder, geboren op 13-10-1863 om 14.00 uur te Oosterlittens, overleden op 29-01-1942 om 21.30 uur te Hijlaard op 78-jarige leeftijd, begraven op 03-02-1942 te Hilaard. Zijn ouders waren Gerben (Ulbes) Faber en Lezijntje (Piers) Santema.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 21-05-1898 te Weidum, gehuwd voor de kerk op 21-05-1898 te Geref.Kerk Weidum met Geertje (Nammens) de JONG, 25 jaar oud (zie 9).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerben (Ulbes) FABER (zie 364).
   2.  Nammen (Ulbes) FABER (zie 333).
   3.  Pier (Ulbes) FABER (zie 337).
   4.  Obbe (Ulbes) FABER (zie 366).
   5.  Lazina (Ulbes) FABER (zie 369).
   6.  Elske (Ulbes) FABER (zie 375).
   7.  Klaaske (Ulbes) FABER (zie 371).
   8.  Baukje (Ulbes) FABER (zie 368).
   9.  Sake (Ulbes) FABER (zie 373).

216    Antje FEITES, dochter van Feite HOYTES (zie 217) en Mettie PIERS (zie 218).
Gehuwd in 1690 met Douwe PYTTERS (zie 215).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijpkjen DOUWES (zie 155).

246    Tjitske FEITES. Uit Dongjum.
Gehuwd op 27-04-1623 te Ried met Obbe OBBES (zie 245).
Uit dit huwelijk:
   1.  Obbe OBBES (zie 173).

279    Auke Eeltjes) FENNEMA, geboren op 27-05-1836 om 21.30 uur te Deinum Menaldumadeel, overleden op 17-03-1916 om 05.00 uur te Franeker op 79-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk Brant geboren 7 november 1868, akte 162. Getrouwd op 13-05-1893, akte 15 te Barradeel met Tietje de Haan, oud 27 jaar, die overleed op 17-05-1941, akte 50 te Harlingen. Brant is overleden op 14-01-1942 , akte 4 te Barradeel. Pieter geboren 25 mei 1870, akte 90 en is overleden 09-01-1872, akte 3 te Franekerdeel. Thijs geboren 16 juli 1871, akte 107. Getrouwd op 19-02-1914, akte 6 te Franeker met Jacobje Tichelaar, geboren 25-02-1869, akte 36 te Franeker.Overleden op 01-04-1935, akte 37 te Franeker. Thijs is overleden op 04-02-1942 , akte 26 te Franeker.Pieter geboren 1 mei 1874, akte 61 en overleden op 07-12-1875, akte 143 te Franekerdeel.Lijsbeth geboren 21 januari 1876 akte 16.Zij is overleden op 06-08-1904, akte 102 Franekerdeel. Ongehuwd. Allen geboren te Franekerdeel.Op 25-05-1878 wordt levenloos kind geboren. Ouders: Eeltje (Brands) Fennema en Lijsbert (Sjoerds) Wiglema.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 25-11-1867 te Franekerdeel met Geertje (Pieters) de JONG, 32 jaar oud (zie 278).
 
271    Brechtie FOPPES, geboren in 1635 te Leeuwarden. Leeuwarden.
Ondertrouwd op 19-03-1659, gehuwd op 04-04-1659 te Leeuwarden met Bavius (Theodori) NAUTA, 24 jaar oud (zie 270). {Hij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 06-02-1681 te Leeuwarden met Sofia Magdalena van SCHWARTSENBERG (zie 272).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Foppe (Bavius) NAUTA (zie 242).

398    Schelte Johannes van der FORM, geboren op 01-01-1763 te Leeuwarden, gedoopt op 21-08-1673 te Leeuwarden, overleden op 05-12-1832 om 20.00 uur te Leeuwarden op 69-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren: Johannes, Sara,Jacoba en Hessel. Zijn ouders waren: Johannes Schelte van der Form en Sara Petrus.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-11-1791 te Huizum met IJtske (Aelzes) SINNEMA, 25 jaar oud (zie 397).
 
455    Antje (Jelles) GERRITS, geboren op 04-07-1747 te Veenwouden, overleden op 02-11-1827 om 01.00 uur te Welsrijp op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-05-1780 te Winsum met Andries (Jakobs) de JONG, 26 jaar oud (zie 61).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjitske (Andries) de JONG (zie 458).
   2.  Gerrit (Andries) de JONG (zie 459).
   3.  Jacob (Andries) de JONG (zie 456).

282    Andreas (Jans) GILLEBAARD, geboren op 26-09-1839 om 09.00 uur te Welsrijp, overleden op 15-04-1872 om 06.00 uur te Welsrijp op 32-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren: Jan geboren 30-11-1863, akte 122 en overleden op 11-08-1864, blad 13. Jan geboren 09-06-1865, akte 61 te Welsrijp. Getrouwd op 31-03-1888, akte 6 te Hennaarderadeel met Trijntje Hannema. Trijntje is geboren te Baijum op 08-04-1867, akte 50. Haar ouders waren: Gerrit (Johannes) Hannema en Grietje (Lieuwes) Zijlstra. Jan is overleden op 14-01-1937, akte 5. Uit het huwelijk tussen Jan en Trijntje zijn 4 kinderen geboren. Doedtje geboren 26-08-1867, akte 113. Andrieske geboren 05-12-1872, akte 138. Haar vader was voor haar gebooorte in April 1872 overleden. Zij is getrouwd op 29-05-1898, akte 32 te Franeker met Ruurd Adema, geboren 24-01-1872, akte 20 te Franeker.Ruurd was schoenmaker.
Ruurd is overleden 20-01-1956, 20.00 u, akte 38 te Leeuwarden. Andrieske is overleden 19-01-1958, 15.00 u, akte 24 te Leeuwarden. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren Pietje geboren 13-02-1899,17.30 u, akte 20 akte te Huizum.Pietje is overleden 12-06-1978 begraven te Tzum.
Auke geboren 25-04-1901,08.00 u, akte 92 te Huizum.Overleden 06-07-1902, 06.30 u. te Huizum.
Ouders: Jan (Wesselius) Gillebaard en Franske (Boukes) Boukema.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1863 te Hennaarderadeel met Fokeltje (Pieters) de JONG, 24 jaar oud (zie 281).
 
464    Hendrik (Hendriks) GOOIJER, visventer/ koster, geboren op 01-03-1879 te Huizen, overleden op 17-01-1943 te Huizen op 63-jarige leeftijd. Hij was weduwnaar van Annetje Molenaar; Hendrikje Veenema en Dirkje Kooy.
Zijn vader overleed op 6 oktober 1939 93 jaar. Ouders: Hendrik Gooijer en Gijsje Doorn.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 29-09-1917 te Huizen met Hendrikje (Sikkes) VEENEMA, 40 jaar oud (zie 463).
 
436    Ruurd GOOITSENS, dorpsrechter, gedoopt op 16-06-1700 te Boornegergum/Korthemmen, overleden op 06-02-1747 te Korthemmen op 46-jarige leeftijd, begraven op 06-02-1747 te Beesterzwaag-Beets-Otterterp. Volgens archieven zijn er tussen 1734 en 1748 7 kinderen gedoopt. Op 6 januai 1726 wordt Goitse gedoopt, waarschijnlijk hun eerste kind.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-04-1725 te Boornbergum met Martjen JOHANNES, 17 jaar oud (zie 142).
Uit dit huwelijk:
   1.  Meinert RUURDS (zie 139).

471    Maagje Maria (Jacobs) GRIFFIOEN, dienstbode, geboren op 12-05-1886 te Kockengen, overleden op 16-11-1968 te Laren op 82-jarige leeftijd. Ouders Jacob Hendrikus Griffioen en Dirkina Henrika Voorneveld.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-08-1912 te Bussum met Hendrikus (Sikkes) VEENEMA, 27 jaar oud (zie 470).
 
360    George de GROOT, Furniture & moving store, geboren op 04-12-1898 te Grand Rapids Michigan USA, overleden op 24-12-1974 te Grand Rapids Michigan USA op 76-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk een dochter geboren Ruth Elaine, getrouwd met Richard Hoolsema.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-06-1928 te Grand Rapids Michigan USA met Rose (Sjoerds) BERGSMA, 24 jaar oud (zie 359).
 
341    Treintje (Tietes) van GUNST, geboren op 30-10-1812 om 22.00 uur te Dronrijp, overleden op 16-11-1881 om 01.30 uur te Leeuwarden op 69-jarige leeftijd. Ouders: Tiete (Annes) van Gunst en Willemke Hendriks. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-04-1840 te Menaldumadeel met Halbe (Ruurds) MEIJER, 43 jaar oud (zie 135). {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-03-1818 te Baarderadeel met Trijntje (Willems) HESLINGA, 19 jaar oud (zie 136). Hij was eerder gehuwd op 40-jarige leeftijd op 10-09-1836 te Baarderadeel met Martsen (Sakes) HIEMSTRA, 25 jaar oud (zie 345).}
 
112    Trijntie HAIES, geboren in 1625 te Tzum, overleden te Tzum.
Gehuwd op 10-03-1650 te Tzum Franekerdeel met Sijrck SIJRCSEN, 20 jaar oud (zie 111).
Uit dit huwelijk:
   1.  Haye (Siercks) SIERCKS (zie 113).

107    Anna Maria (Paulus) HAITSMA, gedoopt op 17-10-1770 te Franeker, overleden op 25-12-1845 om 05.30 uur te Leeuwarden op 75-jarige leeftijd. Attestatie aangevraagd van Franeker 7-3-1825, was geref.lidmaat te Leeuwarden 1801, dochter van Paulus (Johannes) HAITSMA (zie 96) en Janneke (Pieters) van der MEULEN (zie 100).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-10-1793 te Franeker met Thijs (Feddes) RISSELADA, 28 jaar oud (zie 103).
 
92    Antje (Paulus) HAITSMA, geboren op 11-11-1778 te Franeker, gedoopt op 25-11-1778 te Franeker, overleden op 20-01-1820 om 08.00 uur te Leeuwarden op 41-jarige leeftijd, dochter van Paulus (Johannes) HAITSMA (zie 96) en Janneke (Pieters) van der MEULEN (zie 100).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 21-01-1798 te Franeker met Bouwe (Ydes) van der MEULEN, 29 jaar oud (zie 108).
 
93    Baukje (Johannes) HAITSMA, geboren op 16-07-1824 om 08.00 uur te Veenwouden, overleden op 22-07-1824 om 16.00 uur te Veenwouden, 6 dagen oud, dochter van Johannes (Paulus) HAITSMA (zie 35) en Jeltje (Fokkes) DOUWMA (zie 36).
 
104    Baukje (Johannes) HAITSMA, geboren op 04-01-1835 om 16.00 uur te Franeker, overleden op 10-09-1879 om 03.30 uur te Harlingen op 44-jarige leeftijd, dochter van Johannes (Paulus) HAITSMA (zie 35) en Jeltje (Fokkes) DOUWMA (zie 36).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-05-1861 te Harlingen met Jacob WEIDEMA, 31 jaar oud (zie 115).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaske (Jacobs) WEIDEMA (zie 416).
   2.  Grietje (Jacobs) WEIDEMA (zie 418).
   3.  Remmer (Jacobs) WEIDEMA (zie 419).
   4.  Jeltje (Jacobs) WEIDEMA (zie 420).
   5.  Remmer (Jacobs) WEIDEMA (zie 421).
   6.  Johannes (Jacobs) WEIDEMA (zie 422).

12    Berdina (Johannes) HAITSMA, dienstbode, geboren op 29-04-1881 om 09.30 uur te Dongjum Franekeradeel, alle informatie cbg af.2 1882-1906 3-4 Snee. Woonde 20-01-1902 in Amsterdam en vertrok op 6 juni 1902 naar Sneek. (gezindte: gereformeerd), overleden op 06-07-1968 te Utrecht op 87-jarige leeftijd, begraven op 11-07-1968 te Utrecht;begraafplaats Tolsteeg. Was dienstbode bij H.H.Kuiper. Heeft ook geholpen bij Abraham Kuiper in Amsterdam.Bevolking schrijft:20-02-1902 gekomen uit Amsterdam.Vertrok uit gemeente Baarderadeel op 6 juni 1902 naar Sneek en daar ingeschreven op 23 juni 1902 (bev.ingekomenen 1900-1905, fiche 4). Woonde in Sneek bij Thomas Karst Dokkum geboren 29-04-1866, overleden 07-03-1905, doopsgezind, koopman. Getrouwd met Aagje Dekker die na het overlijden van haar man terugging naar Zaandam op 25-04-1905. De ouders van Thomas heten: Theunis Dokkum geboren 02-05-1836 te Warns, NH. winkelier. Janke v.d.Meulen geboren 12-07-1835. Dit echtpaar hadden nog een zoon Lolke en een dochter Rimpkje Idskje. De ouders van Theunis heten: Lolke (Liewes) Dokkum en Idskje (Theunis) v.d.Zee. Dochter van Johannes (Tjepkes) HAITSMA (zie 24) en Jeltje (Ruurds) MEIJER (zie 25).
Ondertrouwd op 08-02-1905 te Baarderadeel, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-03-1905 te Baarderadeel met Eelze (Nammens) de JONG, 29 jaar oud (zie 11).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeltje (Eelzes) de JONG (zie 13).
   2.  Nammen Obbe (Eelzes) de JONG (zie 15).
   3.  Elske (Eelzes) de JONG (zie 16).
   4.  Sjoukje (Eelzes) de JONG (zie 18).
   5.  Johannes (Eelzes) de JONG (zie 20).

97    Dirk (Johannes) HAITSMA, geboren op 22-10-1817 om 12.30 uur te Franeker, overleden op 08-01-1857 om 08.00 uur te Franeker op 39-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk voor zover mij bekend 3 kinderen geboren:Jeltje geboren 20 maart 1852, blad 32 te Franeker. Overleden op 6 juli 1852, blad 23 te Franeker.
Jeltje geboren 13 december 1853,blad 87 te Franeker. Overleden 5 november 1854, blad 34 te Franeker.
Sape geboren 8 september 1855,blad 71 te Franeker. Overleden 24 mei 1856, blad 20 te Franeker. Zoon van Johannes (Paulus) HAITSMA (zie 35) en Jeltje (Fokkes) DOUWMA (zie 36).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 18-11-1849 te Franeker met Trijntje (Sapes) KASMA, 34 jaar oud (zie 98).
 
91    Fokke (Johannes) HAITSMA, geboren op 03-03-1814 om 08.00 uur te Franeker, overleden op 28-04-1891 om 17.00 uur te Achlum op 77-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk voor zover mij bekend 6 kinderen geboren. Jeltje geboren 24 december 1837, blad 46 te Franeker. Getrouwd op 14 mei 1859 akte 13 te Franeker met Oeds Wouwenaar, geboren 11 maart 1833 te Barradeel akte 32,van beroep gardenier. Overleden 17 oktober 1894, akte 101 te Minnertsga.Jeltje is overleden 04-08-1919 te Minnertsga, 09.00 uur. Akte 64. Uit dit huwelijk geboren: Geertje, Remer, Geertje,Kersje,Fokke, Oeke, Uiljkje, Auke, Tjitske, Auke en 2 lkevenloze kinderen.
Johannes geboren 28 februari 1840, blad 10 te Franeker. Getrouwd op 24 januari 1867 akte 3 te Harlingen met Corneliske Hiddema, geboren 30 maart 1833 te Harlingen. Uit dit huwelijk geboren Geertje en Popke.Johannes is overleden 10-1-1878 0.900 uur, akte 262 te Harlingen.
Jacob geboren 20 april 1844 akte 39 te Franekeradeel, overleden 22 mei 1848 blad, 20 te Franekeradeel.
Hinke geboren 18 december 1845, akte 127 te Franekeradeel. Overleden 23 februari 1846, blad 3 te Franekeradeel.
Hoite geboren 23 december 1849, akte 122 te Achlum. Getrouwd op 28 mei 1871 akte 20 te Harlingen met Rinske (Symons) Goslinga, geboren 22 november 1838, blad 153 te Arum.Uit dit huwelijk geboren.Sjoukje, Fokke en Simon.
Hoite is overleden 05-08-1937, 02.00 uur te Achlum,akte 40.Rinske is overleden 19-11-1906, 02.00 uur,te Achlum, akte 64.
Janneke geboren 5 oktober 1853,05.00 uurt akte 111 te Achlum. Overleden op 10 april 1854, 22.00 uur blad 6 te Achlum. Zoon van Johannes (Paulus) HAITSMA (zie 35) en Jeltje (Fokkes) DOUWMA (zie 36).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-05-1837 te Franekerdeel met Geertje (Pieters) DIJKSTRA, 23 jaar oud (zie 94).
 
101    Froukje (Paulus) HAITSMA, gedoopt op 28-11-1772 te Franeker, overleden op 04-07-1821 om 17.00 uur te Mantgum op 48-jarige leeftijd, dochter van Paulus (Johannes) HAITSMA (zie 96) en Janneke (Pieters) van der MEULEN (zie 100).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-04-1795 te Franeker met Jacobus (Everhardus) PENNINGA, 24 jaar oud (zie 102).
 
99    Janneke (Johannes) HAITSMA, dienstmeisje, geboren op 26-02-1819 om 21.30 uur te Franeker, overleden op 25-10-1846 om 16.00 uur te Groningen op 27-jarige leeftijd. Ongehuwd. Dochter van Johannes (Paulus) HAITSMA (zie 35) en Jeltje (Fokkes) DOUWMA (zie 36).
 
41    Jelle (Tjepkes) HAITSMA, geboren op 07-10-1859 om 20.00 uur te Dongjum, overleden op 12-09-1929 om 21.00 uur te Leeuwarden op 69-jarige leeftijd, zoon van Tjepke (Johannes) HAITSMA (zie 30) en Grietje Jurjens de JONG (zie 31).
Gehuwd op 52-jarige leeftijd op 03-02-1912 te Leeuwarden met Ynskje KUIPERS, 50 jaar oud (zie 76).
 
45    Jeltje (Tjepkes) HAITSMA, geboren op 09-03-1862 om 07.00 uur te Dongjum, overleden op 20-03-1862 om 03.00 uur te Dongjum, 11 dagen oud. Tweeling met Maaike. Dochter van Tjepke (Johannes) HAITSMA (zie 30) en Grietje Jurjens de JONG (zie 31).
 
109    Johannes (Hayes) HAITSMA, leerlooier, schoenmaker, vroedman en burgemeester, gedoopt op 11-04-1699 te Franeker, overleden op 23-02-1767 te Franeker op 67-jarige leeftijd. Dit echtpaar had 9 kinderen. Age gedoopt 15-11-1722 Franeker, overleden 03-07-1784 Midlum. Belijdenis 12-12-1760 Franeker, Predikant te Wier 12-10-1748.
Haaye geboren 11-10-1724 gedoopt 17-10-1724 Franeker, overleden 28-04-1805 Tjerkwerd. Trouwt Grietje (Tjepkes) Gerlsma 26-12-1758 Middelstum. Grietje geboren in 1719 Tjerkwerd. Teatske geboren 7-11-1726.
Antje geboren 24-10-1729 Franeker, overleden maart 1762 Franeker. Trouwt Walrus Greydanus 22-10-1758 Pietersbierum. Walrus geboren 16-04-1730 Pietersbierum overleden 07-11-1779 in de Middellandsche Zee. Was op' Landsschip van Oorloge " de Eendragt". Van beroep Lakenkoopman. Vertrok later naar Harlingen. Trijntje gedoopt 03-07-1732 Franeker. Johannes gedoopt 16-03-1734 Franeker. Trouwt 1. Trijntje Claeses 29-05-1763 Franeker.Burgemeester 26 juni 1757. Trijntje Clases wordt gedoopt en doet meteen belijdenis op 27-06-1769 Franeker.
Uit dit huwelijk geboren. Klaas gedoopt 22-02-1769 Franeker. Ageus (Age) gedoopt 16-08-1771 Franeker. Haije geboren 03-10-1774 en gedoopt 12-10-1774 te Franeker.
2. Trouwt Maike Piebinga op 02-03-1783 Franeker. Uit dit huwelijk wordt geboren. Aaltje geboren 10-10-1785 en gedoopt 26-10-1785 te Franeker.
Aatje gedoopt 25-10-1736 Franeker. Trouwt Meile Toussant 31-03-1765 Franeker.Meile was juridisch doctor.Aatje overleden 15-04-1770 Harlingen.
Titia geboren 15-11-1738 Franeker, overleden 14-05-1797 Wier. Trouwt Hobbo Lemke op 30-03-1769 Franeker. Hobbo was predikant waarschijnlijk te Wier.Hij is geboren 1731 Oldeholtpade.
Paulus geboren 05-04-1740 Franeker, overleden 08-06-1814 Franeker.Trouwt Janneke (Pieters) van de Meulen gedoopt 13 juli 1746 te Leeuwarden,gehuwd 29-05-1768 Franeker.Janneke is overleden 15-01-1808 te Franeker en op 20-01-1808 begraven te Franeker. Johannes voerde een familiewapen (1763-1827).Op 11 juli 1750 verschijnt een bruilofsdicht door J.Haitsma te Franeker. Zoon van Haye (Siercks) SIERCKS (zie 113) en Taetske JOHANNES DR. (zie 114).
Ondertrouwd op 18-10-1721 te Franeker, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-11-1721 te Franeker met Maecke/Annemarike (ages) ENNEMA, 23 jaar oud (zie 110).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
330    Johannes (Paulus) HAITSMA, geboren op 03-05-1777 te Franeker, gedoopt op 04-06-1777 te Franeker, overleden op 01-01-1779 te Franeker` op 1-jarige leeftijd. Hij is overleden in het jaar 1779 , hij was toen 1 jaar oud. Zoon van Paulus (Johannes) HAITSMA (zie 96) en Janneke (Pieters) van der MEULEN (zie 100).
 
35    Johannes (Paulus) HAITSMA, geboren op 26-07-1788 te Franeker, gedoopt op 20-08-1788 te Franeker, overleden op 13-01-1848 om 08.00 uur te Franeker op 59-jarige leeftijd, in huwelijksakte staat dat moeder van Johannes(Janke v.d.Meulen) was overleden. Zoon van Paulus (Johannes) HAITSMA (zie 96) en Janneke (Pieters) van der MEULEN (zie 100).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-04-1811 te Franeker met Jeltje (Fokkes) DOUWMA, 22 jaar oud (zie 36).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
24    Johannes (Tjepkes) HAITSMA, koemelker, geboren op 11-03-1852 om 14.30 uur te Franeker, overleden op 26-04-1906 om 06.30 uur te Oosterlittens Baarderadeel op 54-jarige leeftijd. Baarderadeel Oosterlittens, bevolking 1860-1890 blz.77, zoon van Tjepke (Johannes) HAITSMA (zie 30) en W.Berendina (Menkes) KROON (zie 34).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-05-1879 te Hennaarderadeel. Volgens trouwakte waren de ouders van Johannes reeds overleden. Evenals de vader van Jeltje. Echtgenote is Jeltje (Ruurds) MEIJER, 25 jaar oud (zie 25). {Zij is later gehuwd op 59-jarige leeftijd op 03-12-1913 te Huizum. Jeltje was weduwe van Johannes Haitsma. Echtgenoot is Klaas (Annes) van den BERG, 60 jaar oud (zie 57).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Berdina (Johannes) HAITSMA (zie 12).
   2.  Ruurd (Johannes) HAITSMA (zie 26).
   3.  Sjoukje (Johannes) HAITSMA (zie 27).

40    Jurjen (Tjepkes) HAITSMA, geboren op 17-04-1855 om 05.00 uur te Franeker, overleden op 11-10-1857 om 15.00 uur te Dongjum op 2-jarige leeftijd, zoon van Tjepke (Johannes) HAITSMA (zie 30) en Grietje Jurjens de JONG (zie 31).
 
42    Jurjen (Tjepkes) HAITSMA, geboren op 12-03-1861 om 23.00 uur te Dongjum, overleden op 01-12-1876 om 02.00 uur te Dongjum op 15-jarige leeftijd, zoon van Tjepke (Johannes) HAITSMA (zie 30) en Grietje Jurjens de JONG (zie 31).
 
329    Lutske (Paulus) HAITSMA, geboren op 16-04-1774 te Franeker, overleden op 01-01-1775 te Franeker, 260 dagen oud, overleden nog geen jaar oud. Dochter van Paulus (Johannes) HAITSMA (zie 96) en Janneke (Pieters) van der MEULEN (zie 100).
 
105    Lutske (Paulus) HAITSMA, geboren op 22-09-1775 te Franeker, gedoopt op 11-10-1775 te Franeker, overleden op 06-03-1826 om 04.00 uur te Kollum op 50-jarige leeftijd, dochter van Paulus (Johannes) HAITSMA (zie 96) en Janneke (Pieters) van der MEULEN (zie 100).
Ondertrouwd op 12-11-1803 te Franeker, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-11-1803 te Franeker met Hylle Willem SWART, 26 jaar oud (zie 106).
 
46    Maaike (Tjepkes) HAITSMA, geboren op 09-03-1862 om 07.30 uur te Dongjum, overleden op 20-03-1862 om 15.00 uur te Dongjum, 11 dagen oud. Tweeling met Jeltje. Dochter van Tjepke (Johannes) HAITSMA (zie 30) en Grietje Jurjens de JONG (zie 31).
 
71    Mink (Tjepkes) HAITSMA, geboren op 07-12-1853 om 16.00 uur te Franeker, overleden op 01-12-1855 om 15.00 uur te Franeker op 1-jarige leeftijd, zoon van Tjepke (Johannes) HAITSMA (zie 30) en Grietje Jurjens de JONG (zie 31).
 
96    Paulus (Johannes) HAITSMA, o.a. burgemeester : medevroedschap, geboren op 28-07-1740 te Franeker, overleden op 18-06-1814 om 15.00 uur te Franeker op 73-jarige leeftijd. Overleden na langzaam verval van krachten, burgemeester en vroedschap te Franeker.Was ook voogd van het Klaarkampsterweeshuis te Franeker. Zoon van Johannes (Hayes) HAITSMA (zie 109) en Maecke/Annemarike (ages) ENNEMA (zie 110).
Ondertrouwd op 14-05-1768 te Franeker, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-05-1768 te Franeker, gehuwd voor de kerk op 29-05-1768 te Jacobijnerkerk te Leeuwarden met Janneke (Pieters) van der MEULEN, 21 jaar oud (zie 100).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria (Paulus) HAITSMA (zie 107).
   2.  Froukje (Paulus) HAITSMA (zie 101).
   3.  Lutske (Paulus) HAITSMA (zie 329).
   4.  Lutske (Paulus) HAITSMA (zie 105).
   5.  Johannes (Paulus) HAITSMA (zie 330).
   6.  Antje (Paulus) HAITSMA (zie 92).
   7.  Johannes (Paulus) HAITSMA (zie 35).

53    Paulus (Johannes) HAITSMA, Bakker, geboren op 28-07-1812 om 02.00 uur te Franeker, overleden op 14-02-1869 om 13.00 uur te Harlingen op 56-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren. Jeltje geboren 7 april 1842 te Harlingen. Zij trouwt op 19 mei 1864 akte 64 te Harlingen met Jelle (Martens) van der Wal, geboren 7 maart 1841, blad 31 te Harlingen en overlijd op 8 maart 1900 akte 37 te Harlingen. Jelle was smid van beroep. Jeltje overlijd op 3 juni 1918, akte 81 te Harlingen.Jelle is overleden op 8 maart 1909 te Harlingen.
Uit dit huwelijk 7 kinderen geboren. Marten geboren 13 februari 1865. Hij overleed op 11 februari 1935. Grietje geboren 9 mei 1866 te Lemmer en overleed dezelfde dag 9 mei 1866 te Lemmer. Grietje geboren 9 augustus 1867 te Lemmer en overleed op 5 november 1867 te Lemmer. Leendert geboren 2 november 1868 te Lemmer en overleed op 11 augustus 1870 te Lemmer.Paulina geboren 16 augustus 1870 te Lemmer en overleed op 16 november 1870 te Lemmer. Leendert geboren 4 juli 1872. Hij overleed op 9 augustus 1940. Paulus geboren 13 december 1875 en hij overleed op 26 april 1945. Zoon van Johannes (Paulus) HAITSMA (zie 35) en Jeltje (Fokkes) DOUWMA (zie 36).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-05-1838 te Franeker met Rinske (Phillipus) JELLESMA, 35 jaar oud (zie 90).
 
26    Ruurd (Johannes) HAITSMA, geboren op 06-01-1883 om 04.00 uur te Oosterlittens, overleden op 05-12-1902 om 04.00 uur te Oosterlittens op 19-jarige leeftijd. Vond een overlijdensakte van ten Dienste der Nationale Militie. Was waarschijnlijk in dienst.Kon alleen vinden dat hij dienstplichtige was. Zoon van Johannes (Tjepkes) HAITSMA (zie 24) en Jeltje (Ruurds) MEIJER (zie 25).
 
27    Sjoukje (Johannes) HAITSMA, geboren op 31-07-1890 om 01.00 uur te Oosterlittens, overleden op 20-12-1912 om 22.00 uur te Oosterlittens Baarderadeel op 22-jarige leeftijd, begraven op 24-12-1912 te Oosterlittens, dochter van Johannes (Tjepkes) HAITSMA (zie 24) en Jeltje (Ruurds) MEIJER (zie 25).
 
30    Tjepke (Johannes) HAITSMA, Bakker, geboren op 06-04-1822 om 07.00 uur te Franeker (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 29-02-1876 om 04.00 uur te Dongjum op 53-jarige leeftijd. Tjepke Haitsma en Grietje de Jong kregen op 24 januari 1858 een levenloos kind. Franekeradeel blad 5. Zoon van Johannes (Paulus) HAITSMA (zie 35) en Jeltje (Fokkes) DOUWMA (zie 36).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 18-05-1851 te Franeker met W.Berendina (Menkes) KROON, 27 jaar oud (zie 34).
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 03-12-1854 te Franeker met Grietje Jurjens de JONG, 32 jaar oud (zie 31).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes (Tjepkes) HAITSMA (zie 24).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Mink (Tjepkes) HAITSMA (zie 71).
   3.  Jurjen (Tjepkes) HAITSMA (zie 40).
   4.  Jelle (Tjepkes) HAITSMA (zie 41).
   5.  Jurjen (Tjepkes) HAITSMA (zie 42).
   6.  Jeltje (Tjepkes) HAITSMA (zie 45).
   7.  Maaike (Tjepkes) HAITSMA (zie 46).

95    Aggeus (Johannes) HAITSMA V.D.MEULEN, snikschipper, geboren op 16-12-1815 om 02.00 uur te Franeker, overleden op 08-05-1838 om 13.30 uur te Leeuwarden op 22-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Paulus) HAITSMA (zie 35) en Jeltje (Fokkes) DOUWMA (zie 36).
 
81    Aaltje HARCKES, geboren op 01-05-1648 te Garijp, overleden 00-00-1694 te Opeinde. Ouders waren Harcke Wopkes en Ybel Tjeerds.

Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 19-01-1668 te Opeinde met Ridsert Wytzes RITSMA, 27 jaar oud (zie 82).
Uit dit huwelijk:
   1.  Taecke RIDZERTS (zie 83).

266    Wigbolt HARMENS, boer, geboren 1641, overleden op 19-09-1702 te Garijp.
Gehuwd 1676 met Fokje WILKES (zie 267).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltie WIGBOLTS (zie 257).

224    Antie HARMENSDR. Geboren op 10-02-1675 te Franeker, overleden op 27-07-1698 te Franeker op 23-jarige leeftijd, begraven te Franekerk. Belijdenis gedaan te Franeker 12 december 1697. Ouders: Harmen Doetz en Janke (Pieters) Lanstra.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-02-1696 te Franeker met Aggeus (Johannes) ENNEMA, 23 jaar oud (zie 223).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
66    Baukje HEDZERS, geboren circa 1655 te Suameer, overleden in 1721 te Bergum. Haar ouders waren Hedser Rinses en Foock Rinses.
Gehuwd op 28-05-1676 te Heereveen met Douwe (Douwes) DOUMA, 23 jaar oud (zie 54).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
194    Trijntje (Johannes) HEEG, geboren op 30-05-1833 om 05.00 uur te Waaxens, overleden op 18-01-1860 om 01.00 uur te Spannum op 26-jarige leeftijd. Trijntje overleed waarschijnlijk in kraambed, 2 dagen na geboorte van levenloos kind. ouders waren: Johannes Jans Heeg en Jeltje Klazes Rispens.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-05-1857 te Hennaarderadeel met Wybren (Pieters) JOUWSMA, 23 jaar oud (zie 70). {Hij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-09-1861 te Hennaarderadeel met Antje (Obbes) de JONG, 31 jaar oud (zie 65).}
 
176    Geertje (Teakes) HEERES, geboren op 24-10-1734 te Goutum/Swichum, overleden op 18-01-1790 te Oosterend op 55-jarige leeftijd, dochter van Teeke HEERES (zie 211) en Okjen OEGES (zie 212).
Ondertrouwd op 14-05-1758 te Hempens Teerns, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-06-1758 te Grouw Idaarderadeel met Halbe (Holst) MEIJER, 19 jaar oud (zie 175).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hiske (Halbes SYTZAMA (zie 50).
   2.  Jeltje (Halbes) MEERSTRA (zie 138).

211    Teeke HEERES, boer op stem 5 te Hempens, achter Suawoude, geboren op 12-10-1700 te Leeuwarden, gedoopt op 12-10-1700 te Leeuwarden, overleden op 22-03-1789 te Wartena op 88-jarige leeftijd. Zijn ouders waren: Heere Lieuwes en Dieuwke Jentjes.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-04-1722 te Hempens met Okjen OEGES (zie 212).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje (Teakes) HEERES (zie 176).

251    Afien HENDRICKS van DELFTZIJL.
 
243    Catharina HERMANS, geboren in 1685.
Gehuwd op 26-09-1706 te Leeuwarden met Foppe (Bavius) NAUTA, 46 jaar oud (zie 242). {Hij was eerder ondertrouwd op 23-04-1687 te Leeuwarden, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-05-1687 te Leeuwarden met Janke BASTIAENS, 21 jaar oud (zie 244).}
 
300    Roelof (Gerrits) HERREMA, marskramer/stadhoudersknecht, geboren op 02-10-1865 om 12.30 uur te Marssum Menaldumadeel, overleden op 12-04-1938 te Heiloo op 72-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk :
Gerrit 27 januari 1889 23.00 uur Leeuwarden,overleden 1 november 1945 Leeuwarden.
Froukje 23 oktober 1891 Leeuwarden, overleden 3 november 1965 St Anneparochie.
Ruurd 7 juli 1894 Leeuwarden, overleden 19 maart 1895 Leeuwarden.
Ruurd 5 december 1895 Leeuwarden, overleden 4 februari 1964 Leeuwarden.
Geert 30 augustus 1898 Leeuwarden, overleden 19 juli 1899 Leeuwarden.
Geert 17 mei 1900 Leeuwarden, overleden 21 juli 1948 Leeuwarden.
Anna 17 juni 1903 Leeuwarden , overleden 30 oktober 1979 Leeuwarden.
Jeltje 17 juni 1903 Leeuwarden, overleden 4 maart 1993 Velsen. Tweeling
met Anna. Echtgenoot Jeltje: Jan Barendsma.
Harm 14 februari 1906 Leeuwarden, overleden 6 oktober 1970 Leeuwarden.
Echtpaar is op 3 augstus 1911 gescheiden.
Roelof was in 1885 dienstplichtige. Ouders: Gerrit (Harmens) Herrema en Froukje (Roelofs) Hovinga.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-05-1888 te Menaldumadeel, gescheiden na 23 jaar op 03-08-1911 te Leeuwarden van Tietje (Ruurds) MEYER (zie 299).
 
136    Trijntje (Willems) HESLINGA, geboren op 28-01-1799 te Eastrum, gedoopt op 03-03-1799 te Eastrum, overleden op 10-06-1831 om 04.00 uur te Huins Baarderadeel op 32-jarige leeftijd. Ouders: Willem (Petrus) Heslinga en Teetske Fokkes Dochter van Willem (Petrus) HESLINGA (zie 186) en Taetske (Fokkes) PIETERS (zie 187).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 07-03-1818 te Baarderadeel met Halbe (Ruurds) MEIJER, 21 jaar oud (zie 135). {Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 10-09-1836 te Baarderadeel met Martsen (Sakes) HIEMSTRA, 25 jaar oud (zie 345). Hij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 15-04-1840 te Menaldumadeel met Treintje (Tietes) van GUNST, 27 jaar oud (zie 341).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Ruurd (Halbes) MEYER (zie 133).

186    Willem (Petrus) HESLINGA, boerenknecht, geboren op 02-03-1774 te Eastrum, gedoopt op 13-03-1774 te Eastrum, overleden op 15-03-1816 om 12.00 uur te Leeuwarden op 42-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 3 kinderen geboren. Trijntje, zie elders.
Wietske geboren 26 september 1801 te Eastrum. Gedoopt 25 oktober 1801. Ongehuwd, overleden 2 september 1824 Tietjerkstradeel, blad 28.
Petrus geboren 19 augustus 1809 te Oostermeer, gedoopt 17 september 1809.Overleden ook in 1809.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-05-1797 te Gerecht Tietjerksteradeel, gehuwd voor de kerk op 28-05-1797 te Eestrum Hervormde Gemeente met Taetske (Fokkes) PIETERS (zie 187).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (Willems) HESLINGA (zie 136).

220    Gerbrichtje HETTES, overleden op 19-11-1781 te Oosterlittens, begraven op 26-11-1781 te Wieuwerd, lidmaat doopsgezinde kerk gem. Kromwa Woonde in 1781 te Rien.l. Uit Lutkewierum.
Gehuwd op 20-02-1724 te Itens Hennaard, gehuwd voor de kerk op 20-02-1724 te Lutkewier met Jan DIRKS (zie 219).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
162    Klaas (Pieters) HIBMA, geboren op 10-06-1845 om 23.00 uur te Makkum, overleden op 11-02-1932 om 09.00 uur te Makkum op 86-jarige leeftijd. Zijn ouders waren Pieter Klazes Hibma en Hittje Piers Kooistra.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1873 te Hennaarderadeel met Trijntje (Ruurds) MEYER, 26 jaar oud (zie 289).
 
288    Aafke (Gerbens) HIEMSTRA, geboren op 09-06-1851 om 11.00 uur te Bozum Baarderadeel, overleden op 17-08-1906 om 16.00 uur te Oosterlittens op 55-jarige leeftijd. Ouders: Gerben Jans Hiemstra en Trijntje Tjallings Snijder.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1879 te Baarderadeel met Halbe (Ruurds) MEIJER, 34 jaar oud (zie 287).
 
345    Martsen (Sakes) HIEMSTRA, geboren op 17-02-1811 te Winsum, gedoopt op 10-03-1811 te Winsum, overleden op 17-04-1837 om 15.00 uur te Winsum Baarderadeel op 26-jarige leeftijd, 0uders: Sake (Rinzes) Hiemstra en Moeye (Pieters) de Jong.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-09-1836 te Baarderadeel met Halbe (Ruurds) MEIJER, 40 jaar oud (zie 135). {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-03-1818 te Baarderadeel met Trijntje (Willems) HESLINGA, 19 jaar oud (zie 136). Hij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 15-04-1840 te Menaldumadeel met Treintje (Tietes) van GUNST, 27 jaar oud (zie 341).}
 
476    Johannes Henderikus HOEKSTRA, veehouder, geboren op 23-06-1895 om 12.00 uur te Sneek, overleden op 21-01-1962 om 00.20 uur te Hoogezand-Sappemeer op 66-jarige leeftijd. Volgens opschrift grafsteen heeft dit echtpaar een zoontje gehad die slechts enkele dagen geleefd heeft. Tjeerd geboren 28-10-1931 te Hartwerd, overleden 01-11-1931, 04.00 te Hartwerd, akte 143. Ouders: Tjeerd Hoekstra en Hieke Burenga.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 23-04-1930 te Wonseradeel met Antje (Geerts) de JONG, 34 jaar oud (zie 332).
 
361    Antje Catharina Lena ten HOOR, geboren op 13-03-1909 te Hazerswoude Friesland, overleden op 18-04-1987 te Harderwijk op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-04-1930 te Zeist met Pier (Ulbes) FABER, 28 jaar oud (zie 337).
 
473    Jannigje Francina (Cornelis) van HOORN, geboren op 04-11-1887 te Zoelen, overleden op 24-07-1968 te Capelle a.d. IJssel op 80-jarige leeftijd. Ouders: Cornelis Marinus van Hoorn en Maria Hendrina den Otter.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-08-1918 te Zoelen met Jitze (Sikkes) VEENEMA, 30 jaar oud (zie 472).
 
440    Hylke (Pyters) HOUWERDA, boer te Franeker, geboren circa 1644 te Franekeradeel, overleden op 31-07-1695 te Franeker, begraven te Franeker in de Martinikerk. Uit dit 3e huwelijk geboren Jancke 1666,Hylke 1667, Johannes 1668, Lambert 1669, Tjepcke 1670-1748 en Pieter 1678-1748.Hij trouwet 29 maart 1695 met Siecke Kingma Met hun bovengenoemde kinderen. Ouders waren: Pfyter Scheltes en Taets Gabbedr. Reynsma.
Gehuwd op 09-01-1668 te Franeker met Iebeltje (Tjepkes) ABBEMA (zie 393). {Zij was eerder gehuwd op 19-03-1651 te Franeker, gehuwd voor de kerk te Hervormde gemeente te Franeker met Lambert (Poppes) SALVERDA (zie 439).}
 
217    Feite HOYTES, kleine boer te Folsgare, geboren circa 1669. Uit dit huwelijk geboren. Een zoon 26-03-1691, geen naam volgens het beluidensboek 1679-1693 van Sneek. Antje geboren circa 1696. Getrouwd met Douwe Pieters. Lolke geboren circa 1699 en Pier geboren circa 1701.
Gehuwd circa 1690 met Mettie PIERS (zie 218).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje FEITES (zie 216).

262    Quiri HUIJSER, Predikant.
Gehuwd met Ineke Berdina de BOER (zie 198).
 
265    Aefcke JACOBS, geboren op 01-01-1625 te Jellum.
Gehuwd voor 1647 met Jan oenes FABER (zie 264).
 
131    Antje JANS, geboren circa 1625.
Gehuwd in 1671 met Mient (Aelzes) SINNEMA (zie 129). {Hij was eerder gehuwd op 21-11-1652 te Birdaard met Aeltje TJEBBES (zie 130).}
 
256    Dirk JANS, geboren circa 1610 te Rijperkerk, overleden circa 1666 te Weidum, zoon van Jan ANDRIES (zie 258) en Saeck UBLESDR (zie 259).
Gehuwd op 30-11-1656 te Baarderadeel via Gerecht met Aeltie WIGBOLTS (zie 257).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeltje DIRKS (zie 240).

172    Jisk JANS, gedoopt op 10-06-1725 te Tzum, overleden op 10-12-1753 te Oosterlittens op 28-jarige leeftijd. Diakonierekeningen 1692-1771 en alimentatie der armen 1692-1695 Oosterlitens. Jisk doet op 30 mei 1751 belijdenis te Oosterlittens.
Gehuwd in 1751 met Obbe PAULUS (zie 169). {Hij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op 06-04-1755 te Oosterlittens met Minke WILLEMS, 26 jaar oud (zie 170).}
 
239    Oene JANS, geboren circa 1647 te Jellum, overleden op 01-12-1694 te Ritsumazijl. Oene was eerder getrouwd met 13 oktober 1672 te Jellem met Pyttje Jans, geb rond 1650 en overleden te Marssum rond 1678. Zoon van Jan Oenes en Aefcke Jacobs.
Gehuwd voor 1683 met Jeltje DIRKS (zie 240). {Zij is later gehuwd op 03-11-1695 te Marssum met Wybe DOUWES (zie 241).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
232    Ebel JANSDR. Geboren circa 1578 te Franeker, overleden op 05-12-1631 te Franeker, begraven op 10-12-1631 te Franeker.
Gehuwd voor 1591 met Rintke (Tjepkes) ABBEMA (zie 117).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
160    Ybeltje (Piers) JELLEMA, gedoopt op 04-04-1751 te Terzool, overleden op 21-12-1822 om 07.00 uur te Deinum op 71-jarige leeftijd. Haar ouders waren Pier Klaases en Akke Pieters.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 29-05-1768 te scharnegoutum met Gerben DOUWES (DOUMA), 43 jaar oud (zie 185).
 
238    Lamke JELLES, geboren circa 1650 te Donkerbroek, overleden in 1675 te Meuleburen.
Gehuwd circa 1670 te Donkerbroek met Wessel (Claes) van der MEULEN (zie 237).
Uit dit huwelijk:
   1.  Luitje (Wessels) van der MEULEN (zie 235).

90    Rinske (Phillipus) JELLESMA, geboren op 28-02-1803 te Oosterbierum, gedoopt op 27-03-1803, overleden op 06-05-1854 om 05.00 uur te Harlingen op 51-jarige leeftijd. Haar ouders waren Philippus (Jelles) Jellesma en Willemke (Willems) Post.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 06-05-1838 te Franeker met Paulus (Johannes) HAITSMA, 25 jaar oud (zie 53).
 
142    Martjen JOHANNES, geboren op 22-04-1708 te Smalle Ee, overleden in 1758 te Korthemmen.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 29-04-1725 te Boornbergum met Ruurd GOOITSENS, 24 jaar oud (zie 436).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
196    Martjen JOHANNES, geboren te Smalle Ee.
Gehuwd op 29-04-1725 te Boornebergum met Ruierd RUURDS, 24 jaar oud (zie 141).
 
114    Taetske JOHANNES DR. Gedoopt op 03-08-1670 te Franeker, overleden op 04-06-1712 te Franeker op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-09-1697 te Franeker met Haye (Siercks) SIERCKS, 40 jaar oud (zie 113).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (Hayes) HAITSMA (zie 109).

63    Akke (Obbes) de JONG, geboren op 30-05-1823 om 01.00 uur te Boer, overleden op 27-02-1882 om 14.00 uur te Tzumekeradeel op 58-jarige leeftijd, dochter van Obbe (Thijs) de JONG (zie 1) en Gettje (Nammes) ZIJTSAMA (zie 2).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 18-05-1850 te Hennaarderadeel met Herre (Sjoerds) van der MOLEN, 26 jaar oud (zie 74).
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 20-04-1859 te Hennaarderadeel met Eelke (Jelles) DONIA, 39 jaar oud (zie 69).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geertje (Herres) van der MOLEN (zie 411).
   2.  Sjoerd (Herres) van der MOLEN (zie 412).
   3.  Sibbeltje (Herres) van der MOLEN (zie 413).
   4.  Obbe (Herres) van der MOLEN (zie 415).
Uit het tweede huwelijk: 5 kinderen.
 
61    Andries (Jakobs) de JONG, geboren op 04-08-1753 te Dronrijp, gedoopt op 02-09-1753 te Dronrijp, overleden op 08-02-1827 om 17.00 uur te Welsrijp op 73-jarige leeftijd, zoon van Jacob (Jans) de JONG (zie 60) en Pietje ANDRIES (zie 327).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-05-1780 te Winsum met Antje (Jelles) GERRITS, 32 jaar oud (zie 455).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
378    Anna( Johannes) de JONG, geboren te Bunnik, dochter van Johannes Eelze Nammen Obbe (Johannes) (Hans) de JONG (zie 28) en Marlene van DIJK (zie 118).
 
332    Antje (Geerts) de JONG, geboren op 19-12-1895 om 01.00 uur te Huins Baarderadeel, overleden op 02-10-1955 op 59-jarige leeftijd, begraven te Hartwerd. Antje heeft testament laten maken bij Notaris Kingma Veenwouden op 19-09-1919. Dochter van Geert (Obbes) de JONG (zie 6) en Yttje (WYbes) BOUMA (zie 43).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 23-04-1930 te Wonseradeel met Johannes Henderikus HOEKSTRA, 34 jaar oud (zie 476).
 
65    Antje (Obbes) de JONG, geboren op 09-10-1829 om 04.00 uur te te Boer, overleden op 14-03-1908 om 08.00 uur te Spannum op 78-jarige leeftijd, dochter van Obbe (Thijs) de JONG (zie 1) en Gettje (Nammes) ZIJTSAMA (zie 2).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-09-1861 te Hennaarderadeel met Wybren (Pieters) JOUWSMA, 27 jaar oud (zie 70). {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-05-1857 te Hennaarderadeel met Trijntje (Johannes) HEEG, 24 jaar oud (zie 194).}
 
8    Baukje (Nammens) (Bertha) de JONG, geboren op 15-04-1870 om 05.00 uur te Winsum Baarderadeel. Vertrokken op 12 juli 1890 naar Spannum. Later geemigreerd naar Amerika.
Vertrokken vanuit Rotterdam met schip Noordam. Gearriveerd in New York 6 juni 1921. Overleden op 31-01-1935 te Grand Rapids Michigan USA op 64-jarige leeftijd, begraven op 03-02-1935 te Grand Rapids Michigan USA, dochter van Nammen (Obbes) de JONG (zie 4) en Elske (Eelzes) SINNEMA (zie 5).
Ondertrouwd op 20-04-1890 te spannum, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03-05-1890 te Hennaarderadeel wsl. Spannum met Sjoerd (Aukes) (George) BERGSMA, 25 jaar oud (zie 48).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
32    Cornelis Ido (Johannes) (Ido) de JONG, geboren te Utrecht. Ido heeft als partner Sabina Scheggetman. Zij hebben 2 kinderen:
Bo geboren 20 oktober 2010 en Luuk geboren 20 juni 2012.Beide geboren te Utrecht. Zoon van Johannes (Eelzes) de JONG (zie 20) en Ida Wilhelmina PLOEGER (zie 21).
 
285    Eelke (Pieters) de JONG, geboren op 21-08-1845 om 23.00 uur te Zweins, overleden op 16-12-1845 om 08.00 uur te Zweins, 117 dagen oud, zoon van Pieter (Thijs) de JONG (zie 273) en Eelkje (Meintes) POSTMA (zie 274).
 
11    Eelze (Nammens) de JONG, kaashandelaar, geboren op 03-09-1875 om 04.00 uur te Winsum Baarderadeel (gezindte: gereformeerd), overleden op 25-01-1964 te Utrecht op 88-jarige leeftijd, begraven op 30-01-1964 te Utrecht; begraafplaats Tolsteeg. Het gezin verhuisde op 25 september 1928 naar Apeldoorn, Zuiderstraat 19. Zoon van Nammen (Obbes) de JONG (zie 4) en Elske (Eelzes) SINNEMA (zie 5).
Ondertrouwd op 08-02-1905 te Baarderadeel, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-03-1905 te Baarderadeel met Berdina (Johannes) HAITSMA, 23 jaar oud (zie 12).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
16    Elske (Eelzes) de JONG, geboren op 06-06-1911 om 09.00 uur te Huizum (gezindte: gereformeerd), overleden op 15-03-1954 om 20.40 uur te Ede op 42-jarige leeftijd, begraven op 19-03-1954 te Helledoorn alg.begraafplaats, dochter van Eelze (Nammens) de JONG (zie 11) en Berdina (Johannes) HAITSMA (zie 12).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 17-09-1946 te Aalten. Gehuwd vanuit de pastorie van Ds. en Mw. Gerritsma. Echtgenoot is Jan Hendricus de BOER, 31 jaar oud (zie 17).
 
281    Fokeltje (Pieters) de JONG, geboren op 05-03-1839 om 02.00 uur te Zweins, overleden op 25-12-1905 om 16.00 uur te Welsrijp op 66-jarige leeftijd, dochter van Pieter (Thijs) de JONG (zie 273) en Eelkje (Meintes) POSTMA (zie 274).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-05-1863 te Hennaarderadeel met Andreas (Jans) GILLEBAARD, 23 jaar oud (zie 282).
 
276    Fokje (Pieters) de JONG, geboren op 21-07-1833 om 16.00 uur te Zweins, overleden op 31-01-1907 om 02.00 uur te Peins op 73-jarige leeftijd, dochter van Pieter (Thijs) de JONG (zie 273) en Eelkje (Meintes) POSTMA (zie 274).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-11-1859 te Franekerdeel met Evert (Jelles) SIKKEMA, 30 jaar oud (zie 277).
 
6    Geert (Obbes) de JONG, geboren op 20-09-1838 om 23.00 uur te Dronrijp (gezindte: Ned. Herv.). Vertrokken op 1 maart 1865 naar Spannum. Overleden op 18-09-1898 om 02.00 uur te Huins Baarderadeel op 59-jarige leeftijd, begraven te Dronrijp. Uit dit huwelijk werd op 10 maart 1880, akte 28 een levenloos kind geboren van het vrouwelijk geslacht. Zoon van Obbe (Thijs) de JONG (zie 1) en Gettje (Nammes) ZIJTSAMA (zie 2).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 30-05-1877 te Spannum. IJttje was bij huwelijk minderjarig. Echtgenote is Yttje (WYbes) BOUMA, 19 jaar oud (zie 43). {Zij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 02-06-1900 te Baarderadeel met Jan (Tjeerds) de BOER, 38 jaar oud (zie 336).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
9    Geertje (Nammens) de JONG, geboren op 23-02-1873 om 11.00 uur te Winsum Baarderadeel, overleden op 09-02-1948 te Hijlaard op 74-jarige leeftijd, begraven op 12-02-1948 te Hijlaard, dochter van Nammen (Obbes) de JONG (zie 4) en Elske (Eelzes) SINNEMA (zie 5).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1898 te Weidum, gehuwd voor de kerk op 21-05-1898 te Geref.Kerk Weidum met Ulbe (Gerbens) FABER, 34 jaar oud (zie 47).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
73    Geertje (Obbes) de JONG, geboren op 01-09-1820 om 16.00 uur te Schingen, overleden op 21-05-1834 om 04.00 uur te dronrijp op 13-jarige leeftijd, dochter van Obbe (Thijs) de JONG (zie 1) en Gettje (Nammes) ZIJTSAMA (zie 2).
 
278    Geertje (Pieters) de JONG, geboren op 26-07-1835 om 02.00 uur te Zweins, overleden op 15-09-1899 om 02.00 uur te Franeker op 64-jarige leeftijd, dochter van Pieter (Thijs) de JONG (zie 273) en Eelkje (Meintes) POSTMA (zie 274).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 25-11-1867 te Franekerdeel met Auke Eeltjes) FENNEMA, 31 jaar oud (zie 279).
 
459    Gerrit (Andries) de JONG, geboren op 26-12-1789 te Welsrijp, gedoopt op 14-02-1790 te Welsrijp, overleden op 17-07-1847 te Oosternijkerk op 57-jarige leeftijd, zoon van Andries (Jakobs) de JONG (zie 61) en Antje (Jelles) GERRITS (zie 455).
 
31    Grietje Jurjens de JONG, geboren op 12-02-1822 om 06.30 uur te Franeker, overleden op 13-09-1905 om 20.30 uur te Tzum op 83-jarige leeftijd. Was weduwe van Rintje (Jans) de Vries.Gehuwd op 24-12-1843, akte 41 te Franeker.Haar ouders waren Jurjen (Johannes) de Jong en Maike (Melles ) v.d.Meulen. Bev.Franekeradeel 1860-1880 fiche 2 blz. 5. Dochter van Jurjen Johannes de JONG (zie 37) en Maaike (Melles) van der MEULEN (zie 38).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03-12-1854 te Franeker met Tjepke (Johannes) HAITSMA, 32 jaar oud (zie 30). {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-05-1851 te Franeker met W.Berendina (Menkes) KROON, 27 jaar oud (zie 34).}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
22    Hiske (Nammens) de JONG, geboren op 13-03-1877 om 15.00 uur te Winsum, overleden op 16-02-1931 om 18.00 uur te Sneek op 53-jarige leeftijd, begraven op 20-02-1931 te Oosterend. Woonden te Oosterend. Is overleden aan een bloedvergiftiging. (Bron: Tante Sjouk). Dochter van Nammen (Obbes) de JONG (zie 4) en Elske (Eelzes) SINNEMA (zie 5).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-05-1900 te Baarderadeel met Rienk (Ates) SIJBRANDIJ, 22 jaar oud (zie 286).
 
3    Hiske (Obbes) de JONG, geboren op 21-02-1822 om 10.00 uur te Schalzum, overleden op 12-06-1896 om 10.00 uur te Dronrijp op 74-jarige leeftijd, begraven op 15-06-1896 te Dronrijp, dochter van Obbe (Thijs) de JONG (zie 1) en Gettje (Nammes) ZIJTSAMA (zie 2).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-05-1848 te Menaldumadeel met Wiebe (Sytzes) TERPSTRA, 27 jaar oud (zie 29).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje (Wiebes) TERPSTRA (zie 424).
   2.  Obbe (Wiebes) TERPSTRA (zie 426).
   3.  Sytse (Wiebes) TERPSTRA (zie 428).
   4.  Sytske (Wiebes) TERPSTRA (zie 429).
   5.  Sytse (Wiebes) TERPSTRA (zie 430).
   6.  Sytze (Wiebes) TERPSTRA (zie 431).
   7.  Sytze (Wiebes) TERPSTRA (zie 432).

456    Jacob (Andries) de JONG, geboren op 28-04-1801 te Welsrijp, gedoopt op 04-06-1801 te Bayum, overleden op 24-08-1850 om 23.00 uur te Wier Menaldumadeel op 49-jarige leeftijd, zoon van Andries (Jakobs) de JONG (zie 61) en Antje (Jelles) GERRITS (zie 455).
 
60    Jacob (Jans) de JONG, geboren circa 1730 te Dronrijp, uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren: Jan 03-03-1752/09-04-1752;
Andries 04-08-1753/02-09-1753; moeder wordt niet genoemd.;
Tijs 18-04-1756/16-05-1756; moeder wordt niet genoemd.
Ondertrouwd op 02-05-1751 te Arum, gehuwd op 31-05-1751 te Dronrijp met Pietje ANDRIES (zie 327).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
23    Jacob (Nammens) de JONG, geboren op 15-11-1878 om 11.00 uur te Winsum, overleden op 18-08-1881 om 15.00 uur te Winsum op 2-jarige leeftijd, begraven op 22-08-1881 te Winsum, zoon van Nammen (Obbes) de JONG (zie 4) en Elske (Eelzes) SINNEMA (zie 5).
 
325    Jacob (Obbes) de JONG, geboren op 02-01-1832 om 11.00 uur te Winsum, overleden op 28-01-1865 om 15.00 uur te Winsum op 33-jarige leeftijd. Ongehuwd. Zoon van Obbe (Thijs) de JONG (zie 1) en Gettje (Nammes) ZIJTSAMA (zie 2).
 
39    Jacob (Thijsens) de JONG, geboren op 20-08-1791 te Dronrijp, gedoopt op 09-10-1791 te Dronrijp, overleden op 30-05-1844 om 08.00 uur te Zweins op 52-jarige leeftijd. Ongehuwd. Zoon van Thijs (Jacobs) de JONG (zie 7) en Geertje OBBES (VEENSTRA) (zie 33).
 
120    Jan (Jacobs) de JONG, geboren op 03-03-1752 te Dronrijp, gedoopt op 09-04-1752, overleden op 16-11-1816 om 14.00 uur te Dronrijp op 64-jarige leeftijd. Pytje Jong geb.21 april 1790 te Dronrijp en aldaar gedoopt op 9 mei 1790.Winkelierster. Trouwt op 30 april 1831, akte 13 te Barradeel met Bauke Wybrens Zijlstra.Hij is geboren 27 december 1801 te Sexbierum, boerenknecht.Pytje is overleden 16 mei 1831 , akte B11 om 10. uur smorgenste Oosterbierum. Bauke is overleden 7 augustus 1883, 17.00 uur te Wynaldum.
Jacob geb. 15 januari 1792 te Dronrijp en aldaar gedoopt op 29 januari 1792.Jacob trouwt op 18 mei 1817 , akte 16 te Menaldumadeel met Aaltje Jans Hoekstra. Zij is geboren in 1796 te Leeuwarden. Jacob overleed op 2 juni 1870, 11.00 uur te Dronrijp. Akte A 127. Aaltje overleed op 2 maart 1871.
Jitze geb. 12 juli 1794 te Dronrijp en aldaar gedoopt 3 augustus 1794. Jitze trouwt met Jeltje Gerrits Boersma 14 mei 1820,akte 18 te Menaldumadeel.Jitze is overleden 13-06-1827.Jeltje was bij haar huwelijk 24 jaar, dochter van Gerrit Tjebbes Boersma en Baukje Gerrits. Ze is geboren te Winsum. Zoon van Jacob (Jans) de JONG (zie 60) en Pietje ANDRIES (zie 327).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 17-05-1789 te Dronrijp met Klaaske (Jans) de VRIES, 22 jaar oud (zie 460).
 
13    Jeltje (Eelzes) de JONG, naailerares, geboren op 29-07-1905 om 08.30 uur te Huizum (gezindte: gereformeerd), overleden op 14-12-1988 om 00.30 uur te Halfweg op 83-jarige leeftijd, begraven op 19-12-1988 te Zwanenburg ; Ned.Herv.begraafplaats. Zij verhuisde op 20 juni 1928 naar Nijemirdum, dochter van Eelze (Nammens) de JONG (zie 11) en Berdina (Johannes) HAITSMA (zie 12).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-06-1928 te Huizum Leeuwarderadeel met Dirk (Pieters) ZWART, 27 jaar oud (zie 14).
 
28    Johannes Eelze Nammen Obbe (Johannes) (Hans) de JONG, geboren te Utrecht, zoon van Johannes (Eelzes) de JONG (zie 20) en Ida Wilhelmina PLOEGER (zie 21).
Gehuwd te Bilthoven, gehuwd voor de kerk te Holy trinity Church Utrecht met Marlene van DIJK (zie 118).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
20    Johannes (Eelzes) de JONG, ambtenaar, geboren op 10-07-1927 te Huizum Leeuwarderadeel (gezindte: gereformeerd), overleden op 27-08-2001 om 11.00 uur te Utrecht op 74-jarige leeftijd, begraven op 31-08-2001 te Utrecht. Is in zelfde graf begraven als zijn ouders, Tolsteeg begraafplaats, Opaallaan te Utrecht. Zoon van Eelze (Nammens) de JONG (zie 11) en Berdina (Johannes) HAITSMA (zie 12).
Gehuwd te de Bilt met Ida Wilhelmina PLOEGER (zie 21).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Eelze Nammen Obbe (Johannes) (Hans) de JONG (zie 28).
   2.  Cornelis Ido (Johannes) (Ido) de JONG (zie 32).

37    Jurjen Johannes de JONG, metzelaar, geboren op 09-05-1771 te Leeuwarden, overleden op 22-12-1846 om 20.30 uur te Franeker op 75-jarige leeftijd, was 41 jaar toen hij trouwde; weduwnaar, woonde toen in Franeker.Zijn 1e vrouw was Grietje Willems geboren 10-09-1776 en overleden op 1-4-1803 te Leeuwarden. Zijn ouders waren Johannes Jans en Grietje Willems.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 17-05-1812 te Franeker met Maaike (Melles) van der MEULEN, 41 jaar oud (zie 38).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Jurjens de JONG (zie 31).

68    Lucas (Johannes) de JONG, geboren te Bunnik, zoon van Johannes Eelze Nammen Obbe (Johannes) (Hans) de JONG (zie 28) en Marlene van DIJK (zie 118).
 
396    Maaike (Jitzes) de JONG, geboren op 01-03-1756 te Oudkerk, overleden op 04-10-1846 om 20.00 uur te Hallum Ferwerderadeel op 90-jarige leeftijd. Ouders waren: Jitze Wytzes en Trijntje Klazes.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-12-1784 te Wyns met Siemen (Aelses) SINNEMA, 26 jaar oud (zie 395).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (Simons) SINNEMA (zie 402).
   2.  Eelse (Symens) SINNEMA (zie 180).
   3.  Jitse (Simons) SINNEMA (zie 248).

367    Marie de JONG, geboren op 11-06-1912 te Oldeboorn, overleden op 15-04-2002 te Hijlaard op 89-jarige leeftijd, begraven op 20-04-2002 te Hijlaard.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-05-1940 te Baarderadeel met Obbe (Ulbes) FABER, 36 jaar oud (zie 366).
 
283    Meintje (Pieters) de JONG, geboren op 05-02-1842 om 23.00 uur te Zweins, overleden op 01-09-1871 om 11.00 uur te Zweins op 29-jarige leeftijd, dochter van Pieter (Thijs) de JONG (zie 273) en Eelkje (Meintes) POSTMA (zie 274).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-11-1862 te Franekerdeel met Daniel (Gosses) DIJKSTRA, 31 jaar oud (zie 284).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
59    Minke (Thijs) de JONG, geboren op 28-02-1799 te Dronrijp, gedoopt op 07-04-1799 te Dronrijp, overleden op 01-07-1799 te Dronrijp, 123 dagen oud. In doopregister wordt hierover een aantekening gemaakt.Of de aantekening juist is weet ik niet. Zeker daar de aantekening alleen met een loep leesbaar is. Dochter van Thijs (Jacobs) de JONG (zie 7) en Geertje OBBES (VEENSTRA) (zie 33).
 
15    Nammen Obbe (Eelzes) de JONG, geboren op 22-05-1909 om 08.00 uur te Huizum. Is getrouwd geweest met Fennigje Stoffer.Zij was weduwe van Steven Johannes Logtenberg (geboren 31-07-1909 te Epe,landbouwer en overleden op 12-07-1932 te Apeldoorn).Zij had uit haar 1e huwelijk een zoontje: Albert Jan geboren 03-09-1931 te Apeldoorn en overleden op 13-02-1932 te Apeldoorn.Zij hebben uit dit huwelijk 4 kinderen: Eelze Nammen(1934), Gerrit Jan (1936), Anthonia Lubertina (Toos)1939, is 30-12-2006 overleden aan hartstilstand, 67 jaar. Gecremeerd in Apeldoorn. en Berdina Wilhelmina(Dini)(26-09-1939, (laatste twee een tweeling).Hun moeder stierf toen zij zeer jong waren.Had tijdens de zwangerschap van de tweeling TBC opgelopen.Fennigje haar vader heette Gerrit Jan Stoffer en haar moeder was Teuntje Boer.Is naar Vancouver vertrokken en daar getrouwd met Helen Kort. Zij is overleden 29-01-2014 BC Canada en begraven op 31-01-2014, zelfde graf als haar echtgenoot.
Dini gehuwd met Andries van Unen, geb Wezep 26 april 1939 en overleden Kampen 21 april 2021. Overleden op 22-04-2006 te Vancouver BC Canada op 96-jarige leeftijd, begraven op 27-04-2006 te Vancouver BC Canada, zoon van Eelze (Nammens) de JONG (zie 11) en Berdina (Johannes) HAITSMA (zie 12).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-11-1933 te Apeldoorn met Fennigje STOFFER, 22 jaar oud (zie 58).
 
4    Nammen (Obbes) de JONG, geboren op 02-02-1827 om 22.00 uur te Boer (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 16-05-1880 om 07.00 uur te Winsum op 53-jarige leeftijd, begraven op 20-05-1880 te Dronrijp. Toen 7 dagen oud zoontje Symon stierf is hij samen met zijn vader in één kist begraven. Dit verhaal heb ik (N.Zwart) van de zoon van mijn grootvader gehoord. Zoon van Obbe (Thijs) de JONG (zie 1) en Gettje (Nammes) ZIJTSAMA (zie 2).
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 08-02-1868 te Baarderadeel, was op huwelijksvoorwaarde getrouwd, akte 5 februari 1868 bij notaris te Franeker. Echtgenote is Elske (Eelzes) SINNEMA, 23 jaar oud (zie 5). {Zij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 10-06-1886 te Baarderadeel met Wytse (Paulus) STRIKWERDA, 42 jaar oud (zie 119).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Obbe (Nammens) de JONG (zie 44).
   2.  Baukje (Nammens) (Bertha) de JONG (zie 8).
   3.  Geertje (Nammens) de JONG (zie 9).
   4.  Obbe (Nammens) de JONG (zie 10).
   5.  Eelze (Nammens) de JONG (zie 11).
   6.  Hiske (Nammens) de JONG (zie 22).
   7.  Jacob (Nammens) de JONG (zie 23).
   8.  Symon (Nammens) de JONG (zie 72).

44    Obbe (Nammens) de JONG, geboren op 17-04-1868 om 21.00 uur te Winsum, overleden op 19-04-1870 om 08.00 uur te Winsum op 2-jarige leeftijd, zoon van Nammen (Obbes) de JONG (zie 4) en Elske (Eelzes) SINNEMA (zie 5).
 
10    Obbe (Nammens) de JONG, geboren op 18-04-1874 om 17.00 uur te Winsum. Ongehuwd. Overleden op 23-04-1903 om 06.00 uur te Winsum op 29-jarige leeftijd, begraven te Winsum, zoon van Nammen (Obbes) de JONG (zie 4) en Elske (Eelzes) SINNEMA (zie 5).
 
1    Obbe (Thijs) de JONG, veehouder, geboren op 26-04-1795 te Dronrijp Menaldumadeel, gedoopt (Ned. Herv.) op 24-05-1795 te Dronrijp, overleden op 23-04-1867 om 07.00 uur te Winsum op 71-jarige leeftijd, begraven te Winsum, zoon van Thijs (Jacobs) de JONG (zie 7) en Geertje OBBES (VEENSTRA) (zie 33).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-03-1820 te Franekeradeel. Broer van de bruid tekent de trouwakte met Sytsma. Echtgenote is Gettje (Nammes) ZIJTSAMA, 25 jaar oud (zie 2).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje (Obbes) de JONG (zie 73).
   2.  Hiske (Obbes) de JONG (zie 3).
   3.  Akke (Obbes) de JONG (zie 63).
   4.  Thijs (Obbes) de JONG (zie 64).
   5.  Nammen (Obbes) de JONG (zie 4).
   6.  Antje (Obbes) de JONG (zie 65).
   7.  Jacob (Obbes) de JONG (zie 325).
   8.  Ype (Obbes) de JONG (zie 62).
   9.  Geert (Obbes) de JONG (zie 6).

273    Pieter (Thijs) de JONG, geboren op 04-04-1804 te Zweins, gedoopt op 10-06-1804 te Zweins, overleden op 04-03-1872 om 01.00 uur te Zweins op 67-jarige leeftijd, zoon van Thijs (Jacobs) de JONG (zie 7) en Geertje OBBES (VEENSTRA) (zie 33).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 20-04-1833 te Franekeradeel met Eelkje (Meintes) POSTMA (zie 274).
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 16-02-1846 te Franekeradeel met Antje (Hendriks) REITSMA (zie 275).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Fokje (Pieters) de JONG (zie 276).
   2.  Geertje (Pieters) de JONG (zie 278).
   3.  Thijs (Pieters) de JONG (zie 280).
   4.  Fokeltje (Pieters) de JONG (zie 281).
   5.  Meintje (Pieters) de JONG (zie 283).
   6.  Eelke (Pieters) de JONG (zie 285).

18    Sjoukje (Eelzes) de JONG, geboren op 05-09-1912 om 18.00 uur te Huizum, overleden op 02-07-2001 te Ede op 88-jarige leeftijd, begraven op 06-07-2001 te Aalten, dochter van Eelze (Nammens) de JONG (zie 11) en Berdina (Johannes) HAITSMA (zie 12).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-11-1936 te Aalten met Teade de BOER, 32 jaar oud (zie 19).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
72    Symon (Nammens) de JONG, geboren op 10-05-1880 om 13.00 uur te Winsum, overleden op 17-05-1880 om 23.00 uur te Winsum, 7 dagen oud, begraven op 20-05-1880 te Dronrijp, zoon van Nammen (Obbes) de JONG (zie 4) en Elske (Eelzes) SINNEMA (zie 5).
 
7    Thijs (Jacobs) de JONG, huisman te Zweins, geboren op 18-04-1756 te Dronrijp, gedoopt (Ned.Herv.) op 16-05-1756 te Dronrijp, overleden op 10-04-1838 om 05.00 uur te Zweins op 81-jarige leeftijd, bij aangifte moeder niet genoemd. Zoon van Jacob (Jans) de JONG (zie 60) en Pietje ANDRIES (zie 327).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 07-11-1790 te Marssum met Geertje OBBES (VEENSTRA), 29 jaar oud (zie 33).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob (Thijsens) de JONG (zie 39).
   2.  Obbe (Thijs) de JONG (zie 1).
   3.  Minke (Thijs) de JONG (zie 59).
   4.  Pieter (Thijs) de JONG (zie 273).

64    Thijs (Obbes) de JONG, geboren op 29-01-1825 om 01.00 uur te Boer, overleden op 16-11-1853 om 23.00 uur te Spannum op 28-jarige leeftijd. Ongehuwd. Zoon van Obbe (Thijs) de JONG (zie 1) en Gettje (Nammes) ZIJTSAMA (zie 2).
 
280    Thijs (Pieters) de JONG, boerenknecht, geboren op 21-02-1837 om 06.00 uur te Zweins, overleden op 14-02-1868 om 21.00 uur te Dronrijp op 30-jarige leeftijd. Ongehuwd. Zoon van Pieter (Thijs) de JONG (zie 273) en Eelkje (Meintes) POSTMA (zie 274).
 
458    Tjitske (Andries) de JONG, geboren op 05-08-1786 te Welsrijp, gedoopt op 10-09-1786 te Welsrijp, overleden op 05-07-1846 om 14.00 uur te Oosterlittens op 59-jarige leeftijd. Was eerder gehuwd met Keimpe Barteles de Jager.Na overlijden van Ate , gehuwd met Jildert Jilderts Postma. Dochter van Andries (Jakobs) de JONG (zie 61) en Antje (Jelles) GERRITS (zie 455).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 15-04-1820 te Hennaarderadeel met Jacob (Ates) VISSER, 64 jaar oud (zie 254).
 
331    Trijntje (Geerts) de JONG, geboren op 02-07-1883 om 07.00 uur te Huins, overleden op 20-08-1945 te Boksum op 62-jarige leeftijd, dochter van Geert (Obbes) de JONG (zie 6) en Yttje (WYbes) BOUMA (zie 43).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 29-11-1902 te Baarderadeel met Jacobus (Tjeerds) de BOER, 26 jaar oud (zie 335).
 
334    Wijbe (Geerts) de JONG, geboren op 15-11-1890 om 23.00 uur te Huins Baarderadeel, overleden op 01-06-1967 te Indiana USA op 76-jarige leeftijd, zoon van Geert (Obbes) de JONG (zie 6) en Yttje (WYbes) BOUMA (zie 43).
 
62    Ype (Obbes) de JONG, geboren op 17-12-1834 om 23.00 uur te Dronrijp, overleden op 07-04-1922 om 17.00 uur te Spannum op 87-jarige leeftijd. Ype verhuurde grond en had met verhuurder een huurcontract voor 3 jaar. Ondertekening op 15 november 1921. (perceel lag onder winsum).Contract in bezit van de zonen van wijlen Johan de Jong.
doopakte staat IJpe. Zoon van Obbe (Thijs) de JONG (zie 1) en Gettje (Nammes) ZIJTSAMA (zie 2).
 
374    Blijke JONGBLOED, geboren op 21-08-1918 te Britsum, overleden op 11-08-1989 te Britsum op 70-jarige leeftijd, begraven te Britsum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-05-1942 te Baarderadeel met Sake (Ulbes) FABER, 29 jaar oud (zie 373).
 
301    Harmen JORRITSMA, vrachtrijder, geboren op 09-01-1843 om 20.00 uur te Hichtum, overleden op 18-05-1901 om 22.00 uur te Wons op 58-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren.
Sytze geboren 5 maart 1878 akte 81 te Wonseradeel. Getrouwd 25 mei 1903 akte 64 te Wonseradeel met Afke Haitsma.Systze is overleden op 31-01-1934 te Wons, akte 17. Afke is overleden 6-09-1951 te Wons, akte 097.
Geertje geboren 1 juni 1879 akte 215 Schettens te Wonseradeel.Getrouwd 10 augustus 1901, akte 89 te Wonseradeel met Rommert Weerstra.Rommert geboren 5-01-1861 en overleden 20-10-1943 9.30 uur te Bolsward akte 081.Geertje is overleden 23-12-1953 te Oosterbierum.
Ruurd geboren 9 juli 1881, akte 230 te Wonseradeel. Getrouwd op 15 mei 1909, akte 41 te Wonseradeel met Jeltje Zijlstra.Ruurd woont/of woonde in Dayton, Michican USA.
Antje geboren 26 november 1882 akte 352 te Wonseradeel. Zij overleed op 3 augustus 1884, akte 161 te Wonseradeel.
Hinke geboren 20 april 1884 akte 154 te Wonseradeel. Zij overleed op 5 mei 1884 akte 100 te Wonseradeel.
Jorrit geboren 5 april 1885 akte 120 te Wonseradeel. Hij overleed op 15 mei 1885 akte 116 te Wonseradeel.
Hinke geboren 31 mei 1892 akte 173 te Wonseradeel.Getrouwd op 16 mei 1917 akte 33 te Wonseradeel met Sytze Jansen.
haar 2e huwelijk was met T.Kooistra. Ouders: Sytse (Jorrits) Jorritsma en Trijntje (Harmens) Stremler.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 12-05-1877 te Wonseradeel met Feikje (Ruurds) MEYER, 28 jaar oud (zie 290).
 
70    Wybren (Pieters) JOUWSMA, boer, geboren op 30-09-1833 om 19.00 uur te Wommels, overleden op 18-08-1871 om 10.30 uur te Spannum op 37-jarige leeftijd. Ouders waren: Pieter (Tjerks) Jouwsma geboren 29 augustus 1785 te Wolsum. Hij was doopsgezind en greidboer en Wypkjen (Jans) Wijnstra geboren 15 februari 1793 te Wolsum, eveneens doopsgezind. Zijn later vertrokken naar Bolsward.
Wijbren was gehuwd met Trijntje (Johannes) Heeg 30 mei 1857 te Hennaarderadeel akte 25. Uit dit huwelijk Johannes geboren 30 januari 1858 blad 9 te Hennaarderadeel.Overleden 5 februari 1858, blad 4 te Hennaarderadeel. Johannes geboren 28 januari 1859, om 0.300 uur akte 15 te Wommels Hennaarderadeel.Was gehuwd met Gerbrig Dijkstra, geb. 10-01-1861, akte 5 10.00 uur te Wommels.Gerbrig is overleden 23-05-1945, akte 62 te Doniawerstal. Johannes is overleden 09-08-1884,14.00 uur te Tzum, akte 67.
Ook kregen zij een levenloos kind (dochter) op 16-01-1860 blad 3 Hennaarderadeel.
Trijntje (Johannes) Heeg overleed waarschijnlijk in kraambed op 18 januari 1860 blad 3 Hennaarderadeel, 2 dagen na geboorte levenloos kind.
Tweede huwelijk
Wybren en Antje getrouwd op 14 september 1861 akte 38 te
Hennaarderadeel.Pieter geboren 27 september 1862, akte 91 te Hennaarderadeel.Gehuwd 18-05-1887 A 21 te Hennaarderadeel met Wypkjen Jouwsma,geb.18-10-1893,akte 149 te Winsum, Overleden 20-12-1958 23.30 uur, akte 512 te Blessum.Pieter is overleden 10-01-1938, A 6 14.00 te Wommels.
Obbe geboren 8 november 1863,smiddags 12.00 uur,akte 115 te Spannum, Hennaarderadeel. Getrouwd op 18 mei 1887,akte 24 te Hennaarderadeel met Pietertje Jouwsma,geb.19-1-1863,06.30 uur te Cubaard.Zij is overleden 09-04-1946,0.300 uur te Makkum,akte 54.Obbe overleed op 22 februari 1922, akte 15 te Hennaarderadeel. Wiepkjen geboren 28 september 1864, akte 108 te Hennaarderadeel.Gehuwd op 18 mei 1887,akte 25 te Hennaarderadeel met Pieter Jouwsma.Geb.19-06-1862,03.00 uur, akte 58 te Cubaard.Geertje geboren: 23 december 1865, akte 115 te Hennaarderadeel. Getrouwd op 25 februari 1897, akte 9 met Pieter Greydanus, geb. 19-09-1849, akte 479 te Jorwerd.Jacob ook geboren als tweeling 23 december 1865, akte 115 te Hennaarderaeel, overleed op 25 juni 1871 blad 15 te Hennaarderadeel. Jeltje geboren 1 juni 1867, akte 80 te Hennaarderadeel. Getrouwd op 13 mei 1891, akte 11 te Baarderadeel met Hylke (Ulbes) Hempenius,geb. 05-07-1868, 16,00 uur, Baarderadeel. Jeltje is overleden 21-10-1946, akte 51 Baarderadeel. Ype geboren 23 september 1868, akte 110 te Hennaarderadeel. Anke geboren 22 december 1869 akte 133 te Hennaarderadeel. Wybrigje geboren op 11 december 1871, akte 155. Overleden op 17 november 1888, blad 22 te Hennaarderadeel.
Wijbe de vader van Wybrigje was al overleden op 18 augustus 1871. Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 30-05-1857 te Hennaarderadeel met Trijntje (Johannes) HEEG, 24 jaar oud (zie 194).
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 14-09-1861 te Hennaarderadeel met Antje (Obbes) de JONG, 31 jaar oud (zie 65).
 
347    Della (John) KALSBEEK, geboren op 03-07-1892 te Grand Rapids Michigan USA, overleden op 07-11-1962 te Grand Rapids Michigan USA op 70-jarige leeftijd, begraven ..-06-1962 te Washington Park Memorial Gardens Grand Rapids Michigan USA. Ouders waren John Kalsbeek en Lena Donker.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 12-10-1911 te Grand Rapids Michigan USA met Auke Anne (Sjoerds) (Oscar) BERGSMA, 20 jaar oud (zie 346).
 
159    Lijsbeth (Jacobs) KAMSTRA, geboren op 07-10-1801 te Vrouwenparochie, gedoopt op 15-11-1801 te Vrouwenparochie, overleden op 01-04-1841 om 10.00 uur te Hijum op 39-jarige leeftijd. Ouders waren Jacob Abes en Janke Hanzes.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-12-1830 te Het Bildt met Symen (Annes) SINNEMA, 34 jaar oud (zie 86). {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-05-1820 te Tietjerksteradeel met Hiltje (Piebes) BERGHUIS, 25 jaar oud (zie 444).}
 
381    Yde (Kornelis) KAMSTRA, geboren op 24-09-1791 te Franeker, overleden op 06-02-1876 om 20.00 uur te Dronrijp op 84-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk: Jeltje geboren 22 november 1820 Menaldumadeel,B 81.Gehuwd 28 april 1841, akte 9 met Anne Jans Geertsma, geboren 24 april 1814 Ureterp.
Jeltje is overleden 17 december 1871, 09.30 uur, akte 274 te Dronrijp. Anne is overleden 6 maart 1863,17.30 uur, akte 41 te Dronrijp.
Kornelis geboren 28 oktober 1822 Menaldumadeel. Overleden 21 oktober 1843. Menaldumadeel.
Jantje geboren 16 maart 1825, Menaldumadeel. Gehuwd 17 mei 1854 te Leeuwarden met Jan Sybrens Leyenaar, geboren 15-01-1817 en overleden 21-01-1908, 14.00 uur te Berlikum, akte 10.Jantje is overleden 5 december 1854 te Enkhuizen.
Halbe geboren 18 februari 1829 Menaldumadeel. Gehuwd 31 mei 1855 te Harlingen met Yefke Johannes Kuipers, geboren 5 oktober 1824. Halbe is overleden 5 december 1882 Enkhuizen. Yefke is overleden 25 maart 1882 te Harlingen.
Sjoerd geboren 7 april 1830 en overleed op 18 juni 1830 in Menaldumadeel. Lieuwe geboren 18 januari 1833 Menaldumadeel. Gehuwd 20 april 1862 met Elizabeth Pieters Wagenaar, geboren 1835.Lieuwe is overleden 7 juni 1862.
Lieuwe is verdronken op zee.Elizabeth is overleden 26 februari 1863 beide te Menaldumadeel.
Elizabeth geb. 12 juni 1834, overleden 13 augustus 1834. Ouders waren: Kornelis (Sjourds) Kamstra en Jantje Ydes.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-05-1818 te Baarderadeel met Geertje (Ruurds) MEYER, 24 jaar oud (zie 380).
 
98    Trijntje (Sapes) KASMA, geboren op 06-08-1815 om 17.00 uur te Tzummarum, overleden op 09-01-1897 om 03.00 uur te Franeker op 81-jarige leeftijd. Haar ouders waren Sape Jans Kasma en Tetje Jans.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 18-11-1849 te Franeker met Dirk (Johannes) HAITSMA, 32 jaar oud (zie 97).
 
349    Adrian Hubert KETT, Had een Fireplace store in Grand Rapids, geboren op 15-02-1894 te Yrseke, overleden op 04-02-1971 te Grand Rapids Michigan USA op 76-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 2 kinderen geboren John getrouwd met Marciel en Beth getrouwd met Glen Sommers. Johan heeft de Fireplace store van zijn vader voortgezet en na zijn overlijden is de zaak voortgezet door Larry zijn
zoon. Deze zaak is er tot op heden nog.
Gehuwd met Elske (Sjoerds) (Elsie) BERGSMA (zie 348).
 
310    Klaas (Pieters) KOOISTRA, geboren op 28-12-1854 om 11.00 uur te Tzum, overleden op 18-01-1919 te Tallmadge Ottawa County Michigan. op 64-jarige leeftijd, gecremeerd te Lamont cemetery Ottawa County. Uit dit huwelijk geboren.
Engeltje geboren 3 februari 1877, akte 17 Franekerdeel.Overleden 18 maart 1882, akte 35 Franekerdeel.
Ruurd geboren 18 februari 1879, akte 25 Franekerdeel, wordt in USA Roy genoemd.
Klaas hertrouwt na overlijden van zijn vrouw op 22 december 1881 met Trijntje Zondervan.
Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen. Pieter geb:21-06-1882, overl.02-11-1882; Engeltje geb 15-09-1883,in USA Lena genoemd,is gescheiden.Overleden 7 mei 1952. Sjoerdtje geb.31-08-1884; Antje geb.31-07-1885, overl.08-01-1877; Pieter geb.23-06-1886, overl.05-09-1886; Antje geb. 17-11-1887.In 1891 wordt in Michigan Peter geboren.Klaas en Trijntje zijn geemigreerd naar USa zij arriveren op 24 mei 1889 met de S.S.Amsterdam in New York. Ouders Pieter (Jans) Kooistra en Antje (Annes) Boschma.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 13-05-1876 te Franekerdeel. Klaas en Hiltje hadden 2 kinderen: Engeltje geboren 3 februari 1877, overleden 16 maart 1882. Ruurd geboren 18 februari 1879.
Klaas en Trijntje hadden 6 kinderen: Pieter geboren 21 juni 1882 en overleden 2 november 1882.Engeltje geboren 15 eptember 1883. Sjoerdje geboren 31 augustus 1884. Antje geboren 31 juli 1885 en overleden 8 januari 1887. Pieter geboren 23 juni 1886 en overleden 5 september 1886. Antje geboren 17 november 1887. Al deze kinderen woonden in Amerika.
Klaas en Trijntje arriveerden met 4 kinderen op 24 mei 1889 met de S.S Amsterdam in New York. Echtgenote is Hiltje (Wybes) BOUMA, 21 jaar oud (zie 308).
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 22-12-1881 te Franekeradeel met Trijntje ZONDERVAN, 26 jaar oud (zie 479).
 
362    Baukje KOOPMANS, geboren op 26-03-1905 te Hommerts, overleden op 06-05-1930 om 17.00 uur te Offingawier op 25-jarige leeftijd, begraven te Hijlaard. Jong overleden aan TBC.Haar ouders waren Lolke Koopmans en Baukje de Jong. Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 09-05-1938 te Baarderadeel met Nammen (Ulbes) FABER, 37 jaar oud (zie 333).
 
34    W.Berendina (Menkes) KROON, dienstmeisje, geboren op 16-06-1823 te Termunterzijl onder Termunten, overleden op 23-12-1853 om 01.00 uur te Franeker op 30-jarige leeftijd. Haar ouders waren Menke Berents Kroon en Debora Roelfs KZijn ouders waren Johannes Jans en Grietje Willems.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-05-1851 te Franeker met Tjepke (Johannes) HAITSMA, 29 jaar oud (zie 30). {Hij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03-12-1854 te Franeker met Grietje Jurjens de JONG, 32 jaar oud (zie 31).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
353    Henry KUIPERS.
Gehuwd met Taetske (Sjoerds) (Theresa) BERGSMA (zie 352).
 
76    Ynskje KUIPERS, geboren op 22-06-1861 om 22.00 uur te Tzum, overleden op 08-10-1932 om 03.30 uur te Leeuwarden op 71-jarige leeftijd. Ouders: Ynte (Abrahams) Kuipers en Houkje (Douwes) Brouwer.
Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 03-02-1912 te Leeuwarden met Jelle (Tjepkes) HAITSMA, 52 jaar oud (zie 41).
 
122    Elske (Doekes) van der LINDEN, geboren op 01-02-1779 te Huizum, gedoopt op 21-02-1779 te Huizum, overleden op 04-11-1844 om 16.00 uur te Leeuwarden op 65-jarige leeftijd. Ouders waren: Doeke Sybrens van der Linden en Marijke Dirks.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-05-1802 te Huizum, gehuwd voor de kerk op 22-05-1802 te Stiens met Petrus (Aelses) SINNEMA, 32 jaar oud (zie 121).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aelze (Petrus) SINNEMA (zie 77).

269    Fetje LUYTSENS, geboren op 01-01-1660 te Wijnjeterp, overleden te Gorredijk.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 25-06-1693 te Langezwaag/Kortezwaag, gehuwd voor de kerk o7-05-1693 met Gjalt (Gjalt) BOUWES, 23 jaar oud (zie 268).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
249    Jeltje (Douwes) van der MEER, geboren op 28-04-1790 te Wyns, gedoopt op 24-05-1790 te Wyns, overleden op 24-04-1876 om 04.00 uur te Hallum op 85-jarige leeftijd, ouders: Douwe Sytzes van der Meer en Trijntje Klazes Nicolai.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-11-1810 te Wyns met Jitse (Simons) SINNEMA, 21 jaar oud (zie 248).
 
138    Jeltje (Halbes) MEERSTRA, geboren op 21-02-1770 te Goengahuisen, overleden op 21-09-1840 om 15.00 uur te Huins op 70-jarige leeftijd, dochter van Halbe (Holst) MEIJER (zie 175) en Geertje (Teakes) HEERES (zie 176).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-02-1791 te Boornbergum met Ruurd (Meinderts) MEIJER, 21 jaar oud (zie 137).
Uit dit huwelijk:
   1.  Meindert (Ruurds) MEYER (zie 388).
   2.  Geertje (Ruurds) MEYER (zie 380).
   3.  Halbe (Ruurds) MEIJER (zie 135).
   4.  Holst (Ruurds) MEYER (zie 379).
   5.  Hille (Ruurds) MEYER (zie 338).
   6.  Lieuwe (Ruurds) MEYER (zie 382).
   7.  Pieter (Ruurds) MEIJER (zie 342).
   8.  Taeke (Ruurds) MEYER (zie 386).
   9.  Meindertje (Ruurds) MEIJER (zie 384).

343    Douke (Hobbes) MEIJER, geboren op 01-01-1811 te Dronrijp, overleden op 22-02-1899 om 16.00 uur te Dronrijp op 88-jarige leeftijd. Was eerder gehuwd met Hendrik Wabes Snoekstra, dat huwelijk ontbonden 24 maart 1840 te Leeuwarden.Voor zover ik heb kunnen nagaan had zij uit dit huwelijk 2 kinderen, Wapke en Ruurd. Ouders: Hobbes (Dirks) Meijer en Japikje (Mechiels) Heegstra.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 01-10-1845 te Menaldumadeel met Pieter (Ruurds) MEIJER, 34 jaar oud (zie 342).
 
425    Eeltje (Johannes) MEIJER, kastelein, geboren op 23-04-1842 om 11.00 uur te Hartwerd, overleden op 02-01-1885 om 04.30 uur te Jelsum Leeuwarderadeel op 42-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren. Johannes, Wybe, Hiske, Sake, Maaike, Sietse, Obbe en Eelkje. Ouders waren: Johannes (Hendriks) Meijer en Maaike (Jacobs) Holkeboer.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-08-1871 te Menaldumadeel met Geertje (Wiebes) TERPSTRA, 21 jaar oud (zie 424).
 
175    Halbe (Holst) MEIJER, geboren op 21-11-1738 te Warga, overleden op 01-01-1778 te Wartena op 39-jarige leeftijd, zoon van Holst (Halbes) MEIJER (zie 209) en Hiske AUKES (zie 210).
Ondertrouwd op 14-05-1758 te Hempens Teerns, gehuwd op 19-jarige leeftijd op 04-06-1758 te Grouw Idaarderadeel met Geertje (Teakes) HEERES, 23 jaar oud (zie 176).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
135    Halbe (Ruurds) MEIJER, geboren op 28-08-1796 te Wartena, gedoopt op 04-09-1796 te Wartena, overleden op 19-02-1858 om 16.00 uur te Winsum op 61-jarige leeftijd. Uit eerste huwelijk geboren.
Ruurd geboren 08-05-1818, akte 44 Hijlaard.Overleden 02-03-1876 Winsum. Begraven te Winsum. Beroep: arbeider
Teetske geboren 16-06-1830, blad 33 Baarderadeel en is overleden op 05-07-1830, blad 20 Baarderadeel.
Meindert geb. 1825 te Suawoude.Overleden 6 jarige leeftijd op 01-01-1831 aktenr. 1 te Huins.
Uit 2e huwelijk is geboren.
Sake geboren 28-04-1836, akte 54, Baarderadeel. Getrouwd op 01-08-1863 , akte 88 Wymbritseradeel met Wybrig Eeltjes Hiemstra.Wybrig is overleden 17-02-1922 16.00 u akte 34, te Gaastmeer. Sake Is overleden op 20-02-1899, akte 24. Sake is gewettigd bij huwelijk op 10 september 1836.
Uit 3e huwelijk zijn geboren.
Tiete geboren 07-09-1842 te Winsum, akte 89. Getrouwd op 09-09-1866, akte 157 met Maria Anna Hermina Brunsmann. Tiete is overleden op 21-08-1910, akte 409 Leeuwarden.Maria Anna is overleden 17-01-1922 20.30 uur,akte 30 te Leeuwarden.
Meindertje geboren 01-08-1844, akte 103 Baarderadeel en overleden op 10-12-1900, akte 638 te Leeuwarden.
Pietje geboren 09-09-1846, akte 135 Baarderadeel en is overleden op 31-07-1877, akte 420 te Leeuwarden.
Aaltje geboren 25-01-1850, akte 9 te Baarderadeel en is overleden op 26-05-1851, akte 38 te Baarderadeel.
Meindert geboren 28-08-1852, akte 110 te Baarderadeel. Zoon van Ruurd (Meinderts) MEIJER (zie 137) en Jeltje (Halbes) MEERSTRA (zie 138).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 07-03-1818 te Baarderadeel met Trijntje (Willems) HESLINGA, 19 jaar oud (zie 136).
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 10-09-1836 te Baarderadeel met Martsen (Sakes) HIEMSTRA, 25 jaar oud (zie 345).
Gehuwd (3) op 43-jarige leeftijd op 15-04-1840 te Menaldumadeel met Treintje (Tietes) van GUNST, 27 jaar oud (zie 341).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
287    Halbe (Ruurds) MEIJER, geboren op 10-03-1845 om 07.00 uur te Winsum, overleden op 22-08-1921 om 03.00 uur te Schraad op 76-jarige leeftijd, zoon van Ruurd (Halbes) MEYER (zie 133) en Geertje (Harings) PIEBINGA (zie 134).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 17-05-1879 te Baarderadeel met Aafke (Gerbens) HIEMSTRA, 27 jaar oud (zie 288).
 
209    Holst (Halbes) MEIJER, koter uit Wartena, geboren circa 1710 te Oldeboorn, overleden op 26-11-1789 te Baarderadeel. UIt dit huwelijk geboren. Jeltje was getrouwd met Ruurd Meinders, ze kregen een zoon Holst 05-10-1800 te Wartena.
Halbe Holst (Holkes) Meyer,geb. 21 nov 1738, Warga Friesland. ovl.10 okt 1807, Wartena Friesland.
2.Jeltje Holstes Meerstra,geb.15 okt 1741, Eernewoude Friesland.
3. Rommert Holstes Veenstra,geb.19 jan 1744, Eernewoude Friesland ovl. 11 aug 1829, Eernewoude Friesland.
4. Auke Holstens Van Der Wal,geb.10 okt 1745, Eernewoude Friesland Nederland ,ovl.24 dec 1827, Oudwoude Friesland.
5. Sake Holstes Van Der Wal,geb.10 apr 1749, Wartena Friesland.ovl.23 nov 1831, Eernewoude Friesland.
6. Bauke Holstes Visser,geb.12 okt 1751, Eernewoude Friesland.ovl.21 aug 1826, Grouw Friesland.
7. Binnert Holstes Kleinhuis,geb.3 mrt 1753,Eernewoude Friesland.ovl.22 aug 1829, Grouw Friesland.

Gehuwd op 16-06-1735 te Oldeboorn met Hiske AUKES (zie 210).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
25    Jeltje (Ruurds) MEIJER, geboren op 26-02-1854 om 10.00 uur te Winsum, overleden op 17-11-1923 om 00.30 uur te Huizum op 69-jarige leeftijd, dochter van Ruurd (Halbes) MEYER (zie 133) en Geertje (Harings) PIEBINGA (zie 134).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 10-05-1879 te Hennaarderadeel. Volgens trouwakte waren de ouders van Johannes reeds overleden. Evenals de vader van Jeltje. Echtgenoot is Johannes (Tjepkes) HAITSMA, 27 jaar oud (zie 24).
Gehuwd (2) op 59-jarige leeftijd op 03-12-1913 te Huizum. Jeltje was weduwe van Johannes Haitsma. Echtgenoot is Klaas (Annes) van den BERG, 60 jaar oud (zie 57).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
 
384    Meindertje (Ruurds) MEIJER, naaister, geboren op 16-04-1815 om 23.00 uur te Hijlaard, overleden op 02-02-1841 om 04.30 uur te Huins op 25-jarige leeftijd, dochter van Ruurd (Meinderts) MEIJER (zie 137) en Jeltje (Halbes) MEERSTRA (zie 138).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-05-1837 te Baarderadeel met Wiebe (Rinses) ELSINGA, 29 jaar oud (zie 385).
 
342    Pieter (Ruurds) MEIJER, arbeider, geboren op 17-11-1810 te Hijlaard, overleden op 26-11-1862 om 05.00 uur te Dronrijp op 52-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren. Meindert 1846, Rintje 1849, Ruurd 1851, Jacoba 1853 en Jeltje 1854. Zoon van Ruurd (Meinderts) MEIJER (zie 137) en Jeltje (Halbes) MEERSTRA (zie 138).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 01-10-1845 te Menaldumadeel met Douke (Hobbes) MEIJER, 34 jaar oud (zie 343).
 
137    Ruurd (Meinderts) MEIJER, geboren op 23-02-1769 te Noorderdrachten (gezindte: N.H), overleden op 10-04-1832 om 03.00 uur te Huins op 63-jarige leeftijd, zoon van Meinert RUURDS (zie 139) en Hiltje MINDERTS (zie 140).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-02-1791 te Boornbergum met Jeltje (Halbes) MEERSTRA, 20 jaar oud (zie 138).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
296    Sjoukje (Ruurds) MEIJER, dienstmeisje, geboren op 04-07-1857 om 01.00 uur te Winsum, overleden op 24-02-1888 om 19.00 uur te Bozum op 30-jarige leeftijd, dochter van Ruurd (Halbes) MEYER (zie 133) en Geertje (Harings) PIEBINGA (zie 134).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-05-1887 te Baarderadeel met Tomas (Klazes) BOUWER, 26 jaar oud (zie 297).
 
434    Lolkje (Jans) MEINDERTSMA, geboren op 22-09-1886 om 02.00 uur te Oostrum, overleden op 16-03-1945 te Haskerhorne op 58-jarige leeftijd, begraven na 16-03. Ouders waren Jan (Jans) Meindertsma en Maaike (Pieters) Hania.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-02-1909 te Metslawier met Harmen (Sybrens) SINNEMA, 25 jaar oud (zie 190).
 
108    Bouwe (Ydes) van der MEULEN, koopman, jeneverstoker, gedoopt op 30-03-1768 te Leeuwarden, overleden op 18-11-1822 om 11.00 uur te Leeuwarden op 54-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren. Janneke,geb. 11 juli 1802 Leeuwarden, overleden 9 november 1871 Heereveen, gehuwd 29 april 1824 met Simon Hendriks Taconis. Yde,geb. 20 juni 1800 te Leeuwarden. Jisselina geb. 2 april 1804 te Leeuwarden overleden 24 december 1844 Franeker. Gehuwd 7 mei 1824 te Leeuwarden met Taeke Cornelis Borger.Paulus geb 15 maart 1806 te Leeuwarden. Overleden op Madeira.Janke Henderika geb 22 maart 1807 overleden 26 april 1807 te Leeuwarden. Johannes Hendrikus geb. 19 november 1809 te Leeuwarden.Pieter Luytjens geb. 1 maart 1812 te Leeuwarden overleden 11 april 1837 te Utrecht, was letterzetter.Hendrikus Boudewijn geb. 7 september 1814 te Leejuwarden en overlden 30 september 1816.Aegeus Haitsma van der Meulen geb 2 augustus 1816 te Leeuwarden, overleden 20 september 1860 te Franeker. Gehuwd 24 april 1840 met Cornelia Faber. Hij was koek- en banketbakker, kruidenier en koopman te Franeker.Antje Haitsma van der Meulen, geb, 8 december 1819 te Leeuwarden, overleden 4 juni 1907 te Franeker, gehuwd op 23 januari 1845 te Heereveen met Gosling Land. Ouders: Yde Bouwes van der Meulen en Jesseltie Sjourds.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-01-1798 te Franeker met Antje (Paulus) HAITSMA, 19 jaar oud (zie 92).
 
204    Froukje (Luitjes) van der MEULEN, geboren op 01-04-1716 te Duurswoude, overleden op 10-11-1797 te Leeuwarden op 81-jarige leeftijd, dochter van Luitje (Wessels) van der MEULEN (zie 235) en Claasje ALERTS (zie 236).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-09-1741 te Wijnjeterp met Pieter (Luitjes) van der MEULEN, 21 jaar oud (zie 203).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janneke (Pieters) van der MEULEN (zie 100).

100    Janneke (Pieters) van der MEULEN, gedoopt op 13-07-1746 te Leeuwarden, overleden op 20-01-1808 te Franeker op 61-jarige leeftijd, begraven op 20-01-1808 te Franeker, dochter van Pieter (Luitjes) van der MEULEN (zie 203) en Froukje (Luitjes) van der MEULEN (zie 204).
Ondertrouwd op 14-05-1768 te Franeker, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-05-1768 te Franeker, gehuwd voor de kerk op 29-05-1768 te Jacobijnerkerk te Leeuwarden met Paulus (Johannes) HAITSMA, 27 jaar oud (zie 96).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
235    Luitje (Wessels) van der MEULEN, geboren op 01-01-1688 te Donkerbroek Friesland, overleden op 18-06-1770 te Drachten op 82-jarige leeftijd. Trouwde 1708 met Claasje Alerts,in Donkerbroek.
Zij hadden 7 kinderen.Luitjen en Claasje woonden in de Veenmolen in Oosterwolde. Zij verhuisden tussen 1708 en 1711 naar Donkerbroek. Zoon van Wessel (Claes) van der MEULEN (zie 237) en Lamke JELLES (zie 238).
Gehuwd dec.1700 te Wijnjeterp/Duurswoude met Claasje ALERTS (zie 236).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
233    Luitsen (Gjolts) van der MEULEN, geboren op 23-10-1698 te Gorredijk, zoon van Gjalt (Gjalt) BOUWES (zie 268) en Fetje LUYTSENS (zie 269).
Ondertrouwd op 09-05-1722 te Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 24-05-1722 te Leeuwarden (getuige(n): in de Grote Kerk) met Hiltje (Foppes) NAUTA, 30 jaar oud (zie 234).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (Luitjes) van der MEULEN (zie 203).

38    Maaike (Melles) van der MEULEN, dienstmaagd, geboren op 03-03-1771 te Wommels, overleden op 12-06-1848 om 18.00 uur te Franeker op 77-jarige leeftijd. Haar ouders waren Melle Binnes en Grietjes Jetzes.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 17-05-1812 te Franeker met Jurjen Johannes de JONG, 41 jaar oud (zie 37).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
203    Pieter (Luitjes) van der MEULEN, molenaar, geboren op 17-11-1719 te Donkerbroek, overleden circa 1776 te Leeuwarderadeel. MEULEN (Pieter Luitjes van der), in 1720 te Donkerbroek geboren, en sedert 1752 koopman te Leeuwarden, werd dáár door uitstekende bekwaamheden en ondernemingsgeest een groot handelaar en industrieel. Op het Zuidvliet te Leeuwarden liet hij met zijn broeder een grooten oliemolen, geheel van steen, opbouwen, welke tevens tot een run- en trasmolen en plaatslijperij werd ingerigt. Daar bij stichtte hij eene buurt voor knechtswoningen, Pietersburen genoemd, waarbij hij kort daarna een leerlooijerij, zout- en zeepziederij voegde, waardoor hij, die bovendien een meekrapstoof dreef en verscheidene schepen op zee had, velen werk en brood verschafte. Hij is omstreeks 1800, wegens zijn ijver en edelmoedigheid zeer geëerd, overleden.
Zoon van Luitsen (Gjolts) van der MEULEN (zie 233) en Hiltje (Foppes) NAUTA (zie 234).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-09-1741 te Wijnjeterp met Froukje (Luitjes) van der MEULEN, 25 jaar oud (zie 204).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
237    Wessel (Claes) van der MEULEN, geboren circa 1650 te Ooststellingerwerf.
Gehuwd circa 1670 te Donkerbroek met Lamke JELLES (zie 238).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
290    Feikje (Ruurds) MEYER, geboren op 04-02-1849 om 12.00 uur te Winsum, overleden op 02-03-1918 om 12.00 uur te Witmarsum op 69-jarige leeftijd, dochter van Ruurd (Halbes) MEYER (zie 133) en Geertje (Harings) PIEBINGA (zie 134).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-05-1877 te Wonseradeel met Harmen JORRITSMA, 34 jaar oud (zie 301).
 
380    Geertje (Ruurds) MEYER, geboren op 26-01-1794 te Wartena, gedoopt op 09-02-1794 te Wartena, overleden op 08-10-1864 om 02.00 uur te Dronrijp op 70-jarige leeftijd, dochter van Ruurd (Meinderts) MEIJER (zie 137) en Jeltje (Halbes) MEERSTRA (zie 138).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-05-1818 te Baarderadeel met Yde (Kornelis) KAMSTRA, 26 jaar oud (zie 381).
 
291    Haring (Ruurds) MEYER, geboren op 18-01-1851 om 22.00 uur te Winsum, overleden op 25-05-1933 om 06.00 uur te Schraard op 82-jarige leeftijd. Haring is hertrouwt op 23 november 1912 akte 94 met Antje Bergsma weduwe van Holst Meijer. Zoon van Ruurd (Halbes) MEYER (zie 133) en Geertje (Harings) PIEBINGA (zie 134).
Gehuwd (1) op 39-jarige leeftijd op 03-05-1890 te Wonseradeel met Hesseltje MOLENMAKER, 34 jaar oud (zie 292).
Gehuwd (2) op 61-jarige leeftijd op 17-11-1912 te Winsum met Antje (Walings) BERGSMA, 42 jaar oud (zie 295). {Zij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-11-1898 te Baarderadeel met Holst (Ruurds) MEYER, 43 jaar oud (zie 294).}
 
338    Hille (Ruurds) MEYER, geboren op 10-01-1804 te Wartena, gedoopt op 02-04-1804 te Wartena, overleden op 30-12-1877 om 12.30 uur te Dronrijp op 73-jarige leeftijd. Uit 1e huwelijk geen kinderen geboren.
Uit 2e huwelijk geboren. Pietje 1829,overleden 27-08-1829, akte 478. Pietje 15-09-1830, akte 074, Jeltje 12-06-1837, akte 088 Huins Menaldumadeel, Uiltje 25-11-1838, akte 109,menaldumadeel. Geertje 24-02-1840, akte 026,menaldumadeel Johannes 1844, Hulst 08-02-1848, akte 015 menaldumadeel. Zoon van Ruurd (Meinderts) MEIJER (zie 137) en Jeltje (Halbes) MEERSTRA (zie 138).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 27-08-1825 te Baarderadeel met Willemke (Durks) van den BERG, 21 jaar oud (zie 339).
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 06-05-1829 te Menaldumadeel met Pietje (Johannes) TOLSMA, 22 jaar oud (zie 340).
 
379    Holst (Ruurds) MEYER, geboren op 28-09-1800 te Wartena, gedoopt op 05-10-1800 te Wartena, overleden op 29-03-1825 om 19.00 uur te Huins op 24-jarige leeftijd. Ongehuwd. Zoon van Ruurd (Meinderts) MEIJER (zie 137) en Jeltje (Halbes) MEERSTRA (zie 138).
 
293    Holst (Ruurds) MEYER, geboren op 09-07-1852 om 08.00 uur te Winsum, overleden op 07-02-1854 om 15.00 uur te Winsum op 1-jarige leeftijd, zoon van Ruurd (Halbes) MEYER (zie 133) en Geertje (Harings) PIEBINGA (zie 134).
 
294    Holst (Ruurds) MEYER, geboren op 23-07-1855 om 07.00 uur te Winsum, overleden op 02-08-1907 om 16.30 uur te Winsum op 52-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren Anna 22-09-1899, akte 103 Baarderadeel. Was getrouwd met Hendrik (Sjirks) Velstra. Geboren 05-01-1885 te Oudkerk. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Anna overleed op 14-01-1954 te Oudkerk en is begraven op 18-01-1954 te Winsum. Hendrik is overleden op 23-04-1957 en is begraven op 26-04-1957 te Oudkerk.Volgens bron was Hendrik kwakzalver.
Ruurd geboren 24-05-1901 akte 49 Baarderadeel.Ruurd is getrouwd met Janke Westra. Janke is geboren 11-04-1908 en overleden Lekkum 30-04-1987. Ruurd is overleden Lekkum 14-06-1973. Bron Graftombe grafsteen. Zoon van Ruurd (Halbes) MEYER (zie 133) en Geertje (Harings) PIEBINGA (zie 134).
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 23-11-1898 te Baarderadeel met Antje (Walings) BERGSMA, 28 jaar oud (zie 295). {Zij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 17-11-1912 te Winsum met Haring (Ruurds) MEYER, 61 jaar oud (zie 291).}
 
382    Lieuwe (Ruurds) MEYER, arbeider, geboren op 23-03-1808 te Hijlaard, overleden op 06-06-1853 om 14.00 uur te Huins op 45-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren. Aafke geboren 26-04-1838, akte 71 Baarderadeel en aldaar overleden op 27-10-1838, akte 74. Zoon van Ruurd (Meinderts) MEIJER (zie 137) en Jeltje (Halbes) MEERSTRA (zie 138).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-05-1837 te Baarderadeel met Aafke (Thomas) WOBMA, 24 jaar oud (zie 383).
 
388    Meindert (Ruurds) MEYER, arbeider, geboren op 31-10-1791 te Wartena, overleden op 21-02-1814 te Maagdenburg op 22-jarige leeftijd. Was in Militaire dienst. Opgenomen in het militairhospitaal nr.1 te Maagdenburg en aldaar aan de gevolgen van diarhee, oud 23 jaar overleden.Bij aanneming familienaam 22 jaar te Hijlaard. Zoon van Ruurd (Meinderts) MEIJER (zie 137) en Jeltje (Halbes) MEERSTRA (zie 138).
 
133    Ruurd (Halbes) MEYER, arbeider, geboren op 08-05-1818 om 14.00 uur te Winsum, overleden op 02-03-1876 om 10.00 uur te Winsum op 57-jarige leeftijd, zoon van Halbe (Ruurds) MEIJER (zie 135) en Trijntje (Willems) HESLINGA (zie 136).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-03-1843 te Baarderadeel met Geertje (Harings) PIEBINGA, 23 jaar oud (zie 134).
Uit dit huwelijk:
   1.  Halbe (Ruurds) MEIJER (zie 287).
   2.  Trijntje (Ruurds) MEYER (zie 289).
   3.  Feikje (Ruurds) MEYER (zie 290).
   4.  Haring (Ruurds) MEYER (zie 291).
   5.  Holst (Ruurds) MEYER (zie 293).
   6.  Jeltje (Ruurds) MEIJER (zie 25).
   7.  Holst (Ruurds) MEYER (zie 294).
   8.  Sjoukje (Ruurds) MEIJER (zie 296).
   9.  Tiete (Ruurds) MEYER (zie 298).
   10.  Tietje (Ruurds) MEYER (zie 299).

386    Taeke (Ruurds) MEYER, geboren op 13-05-1813 om 11.00 uur te Hijlaard, overleden op 12-08-1864 om 09.00 uur te Dronrijp op 51-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren. Jeltje 7 september 1836, akte 97, Baarderadeel. Zij trouwt op 8 mei 1867, akte 12 Menaldumadeel met Symon (Folkerts) Faber. Hij is geboren 9 september 1834, akte 71 Menaldumadeel en is overleden op 28 november 1884, akte 199, Menaldumadeel.Jeltje is overleden 30 november 1898, akte A157 04.00 uur te Berlikum.
Pieter geboren 31 mei 1839, akte 71, Baarderadeel. Overleden 21 juni 1841, akte 51, Baarderadeel.
Pietertje geboren 9 januari 1842, blad 6, Menaldumadeel, zij is overleden ongehuwd, 2 januari 1868 akte 1, Menaldumadeel. Zoon van Ruurd (Meinderts) MEIJER (zie 137) en Jeltje (Halbes) MEERSTRA (zie 138).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-05-1834 te Baarderadeel met Taetske (Pieters) RUITINGA, 31 jaar oud (zie 387).
 
298    Tiete (Ruurds) MEYER, geboren op 05-01-1859 om 08.00 uur te Winsum, overleden op 12-01-1859 om 08.00 uur te Winsum, 7 dagen oud, zoon van Ruurd (Halbes) MEYER (zie 133) en Geertje (Harings) PIEBINGA (zie 134).
 
299    Tietje (Ruurds) MEYER, venster, geboren op 13-01-1864 om 16.00 uur te Winsum, overleden op 14-11-1918 om 06.00 uur te Leeuwarden op 54-jarige leeftijd, dochter van Ruurd (Halbes) MEYER (zie 133) en Geertje (Harings) PIEBINGA (zie 134).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-05-1888 te Menaldumadeel, gescheiden na 23 jaar op 03-08-1911 te Leeuwarden van Roelof (Gerrits) HERREMA (zie 300).
 
289    Trijntje (Ruurds) MEYER, geboren op 26-10-1846 om 10.00 uur te Winsum, overleden op 14-01-1932 om 05.00 uur te Makkum op 85-jarige leeftijd, dochter van Ruurd (Halbes) MEYER (zie 133) en Geertje (Harings) PIEBINGA (zie 134).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-05-1873 te Hennaarderadeel met Klaas (Pieters) HIBMA, 27 jaar oud (zie 162).
 
441    Grietje (Lieuwes) MEYLEMA, geboren jaar 1635 te Makkum, overleden jaar 1660 te Franeker. Afkomstig van Makkum. Attestatie 11 juli 1658 van kerk van Makkum.
Ondertrouwd op 25-06-1658 te Franeker, gehuwd op 11-07-1658 te Franeker, gehuwd voor de kerk te Hervormde gemeente Franeker met Rintje (Tjepkes) ABBEMA, 22 jaar oud (zie 400). {Hij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-01-1663 te Harlingen (zie 442).}
 
247    Trijntje (Klazes) MIEDEMA, geboren op 21-12-1797 te Oudkerk, gedoopt op 20-01-1798 te Oudkerk, overleden op 30-06-1868 om 13.30 uur te Oudkerk op 70-jarige leeftijd. Na overlijden van haar echtgenoot hertrouwt zij met Douwe Klazes van der Meer,Landbouwer. Haar ouders waren Klaas Sijtzes Miedema en Hiltje Fokkes Fokkema.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1821 te Bergum met Eelse (Symens) SINNEMA, 34 jaar oud (zie 180).
 
140    Hiltje MINDERTS, geboren circa 1745 te Beetsterzwaag, overleden op 02-04-1808 te Boornbergum. Was gehuwd en laat een kind na.
Gehuwd op 16-11-1766 te Boornbergum met Meinert RUURDS, 22 jaar oud (zie 139).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ruurd (Meinderts) MEIJER (zie 137).

411    Geertje (Herres) van der MOLEN, geboren op 23-08-1850 om 08.30 uur te Oosterlittens, overleden op 16-06-1932 om 13.30 uur te Jelsum op 81-jarige leeftijd, dochter van Herre (Sjoerds) van der MOLEN (zie 74) en Akke (Obbes) de JONG (zie 63).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-05-1874 te Hennaarderadeel met Hillebrand (Jans) van TUINEN, 32 jaar oud (zie 199).
 
74    Herre (Sjoerds) van der MOLEN, timmerman, geboren op 27-11-1823 om 08.30 uur te Oostenzee, overleden op 25-08-1854 om 10.00 uur te Herbaijum op 30-jarige leeftijd. Vader is een week na de geboorte van zijn zoon Obbe overleden. Zijn ouders waren: Sjoerd Herres van der Molen en Sibbeltje Jacobs Jongsma. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1850 te Hennaarderadeel met Akke (Obbes) de JONG, 26 jaar oud (zie 63). {Zij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 20-04-1859 te Hennaarderadeel met Eelke (Jelles) DONIA, 39 jaar oud (zie 69).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
415    Obbe (Herres) van der MOLEN, geboren op 23-06-1854 om 15.30 uur te Franekeradeel, overleden op 18-08-1854 om 14.00 uur te Herbaijum, 56 dagen oud, zoon van Herre (Sjoerds) van der MOLEN (zie 74) en Akke (Obbes) de JONG (zie 63).
 
413    Sibbeltje (Herres) van der MOLEN, geboren op 21-11-1853 om 21.00 uur te Herbaijum, overleden op 01-06-1922 om 06.00 uur te Huizen op 68-jarige leeftijd, dochter van Herre (Sjoerds) van der MOLEN (zie 74) en Akke (Obbes) de JONG (zie 63).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-05-1876 te Hennaarderadeel met Sikke VEENEMA, 21 jaar oud (zie 414).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje (Sikkes) VEENEMA (zie 463).
   2.  Geert (Sikkes) VEENEMA (zie 461).
   3.  Herre (Sikkes) VEENEMA (zie 475).
   4.  Ype (Sikkes) VEENEMA (zie 467).
   5.  Hendrikus (Sikkes) VEENEMA (zie 470).
   6.  Jitske (Sikkes) VEENEMA (zie 474).
   7.  Jitze (Sikkes) VEENEMA (zie 472).
   8.  Akke (Sikkes) VEENEMA (zie 465).

412    Sjoerd (Herres) van der MOLEN, timmerman, geboren op 23-10-1851 om 22.30 uur te Herbaijum, overleden op 29-01-1892 om 00.00 uur te Herbaijum op 40-jarige leeftijd. Ongehuwd. Zoon van Herre (Sjoerds) van der MOLEN (zie 74) en Akke (Obbes) de JONG (zie 63).
 
478    Maaike MOLENAAR, geboren op 16-04-1852 om 14.00 uur te Heereveen, overleden op 17-08-1887 om 14.00 uur te Lunjeberd op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11-10-1872 te Schoterland met Hessel (lolkeszoon) RAADERSMA, 25 jaar oud (zie 417). {Hij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 22-08-1889 te Harlingen met Klaske (Jacobs) WEIDEMA, 27 jaar oud (zie 416).}
 
292    Hesseltje MOLENMAKER, geboren op 26-03-1856 te Schraad, overleden op 17-03-1910 om 14.00 uur te Schraad op 53-jarige leeftijd. Ouders waren: Tjittes Hessels Molenmaker en Grietje Sipkes Deinum.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 03-05-1890 te Wonseradeel met Haring (Ruurds) MEYER, 39 jaar oud (zie 291). {Hij is later gehuwd op 61-jarige leeftijd op 17-11-1912 te Winsum met Antje (Walings) BERGSMA, 42 jaar oud (zie 295).}
 
355    Frances NABER, hospital worker, geboren te Otsego MI.
Gehuwd te Grand Rapids met Obbe (Sjoerds) BERGSMA, 39 jaar oud (zie 354).
 
270    Bavius (Theodori) NAUTA, notaris publicus, geboren op 01-01-1635 te Leeuwarden.
Ondertrouwd (1) op 19-03-1659, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-04-1659 te Leeuwarden met Brechtie FOPPES (zie 271).
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 06-02-1681 te Leeuwarden met Sofia Magdalena van SCHWARTSENBERG (zie 272).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
242    Foppe (Bavius) NAUTA, Boekbinder, geboren op 05-02-1660 te Leeuwarden, overleden op 25-07-1752 te Leeuwarden op 92-jarige leeftijd, begraven te Bij de Oldehoofsterkerk. Uit dit huwelijk zijn naast Hiltje ook nog geboren: Brechtje gedoopt 02-03-1694 te Leeuwarden en Bavius gedoopt 24-02-1697 te Leeuwarden.
7 januari 1685 belijdenis des geloofs gedaan te Leeuwarden. Zoon van Bavius (Theodori) NAUTA (zie 270) en Brechtie FOPPES (zie 271).
Ondertrouwd (1) op 23-04-1687 te Leeuwarden, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-05-1687 te Leeuwarden met Janke BASTIAENS, 21 jaar oud (zie 244).
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 26-09-1706 te Leeuwarden met Catharina HERMANS (zie 243).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
234    Hiltje (Foppes) NAUTA, geboren op 25-03-1692 te Leeuwarden, overleden op 18-08-1764 te Leeuwarden op 72-jarige leeftijd, dochter van Foppe (Bavius) NAUTA (zie 242) en Janke BASTIAENS (zie 244).
Ondertrouwd op 09-05-1722 te Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 24-05-1722 te Leeuwarden (getuige(n): in de Grote Kerk) met Luitsen (Gjolts) van der MEULEN, 23 jaar oud (zie 233).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
189    Feikje (Piers) NETTINGA, geboren op 26-04-1774 te Britswerd, gedoopt op 08-05-1774 te Britswerd, overleden op 09-05-1850 om 22.00 uur te Baard op 76-jarige leeftijd, dochter van Pier (Sybes) NETTINGA (zie 207) en Trijntje CHRISTIAANS (zie 208).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 27-05-1792 te Britswerd met Harmen (Jans) SYSLING, 21 jaar oud (zie 188).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hinke (Harmens) SYSLING (zie 164).

207    Pier (Sybes) NETTINGA, geboren op 28-05-1730 te Britswerd, gedoopt op 29-05-1730 te Britswerd, overleden op 16-01-1797 te Midlum op 66-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen geboren.
Akke geboren 03-01-1759, gedoopt 14-01-1759. Overleden 1833 Oostdongeradeel.
Sybe geboren 05-02-1760, gedoopt 10-02-1760 .
Fokje geboren 26-10-1761, gedoopt 22-11-1761. Overleden 23-02-1827 IJLst.
Siebe, waarschijnlijk tweeling met Fokje 1761.
Christina geboren 12-01-1763, gedoopt 30-01-1763
Hidje geboren 06-05-1765, gedoopt 19-05-1765
Cornelis geboren 30-04-1767, gedoopt 10-05-1767
Trijntje geboren 15-02-1769, gedoopt 26-02-1769.Overleden 13-03-1831 Scharnegoutum.
Pieter geboren 24-04-1772, gedoopt 24-05-1772.Gehuwd met Antje Ottes Draadsma.Pieter is overleden 14-05-1821 akte 033 Wymbritseradeel.Antje is overleden 15-04-1837, akte 43 Wymbritseradeel.
Feikje geboren 26-04-1774, gedoopt 08-05-1774. Gehuwd met Harmen Jans Sysling, geboren 1771 te Terzool, was schipper en is overleden 2-2-1840 te Leeuwarden akte 43 en uit dit huwelijk 15 kinderen. Feikje overleden 09-05-1850 Baarderadeel.
Allen geboren in Britswerd. Zijn ouders waren: Sybe Piers en Akke Acke Ates.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-05-1758 te Britswerd met Trijntje CHRISTIAANS (zie 208).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
163    Geertje (Roelofs) NIEUWBUURT, geboren op 01-01-1759, overleden op 25-05-1835 om 11.00 uur te Welsrijp op 76-jarige leeftijd. Ouders waren: Roelofs Klazes Nieuwbuurt en Lutske Coenraads.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-11-1785 te Welsrijp Baijum met Sjouke (Harings) PIEBENGA, 32 jaar oud (zie 165).
Uit dit huwelijk:
   1.  Haring (Sjoukes) PIEBINGA (zie 166).

328    Alle N. Geboren circa 1530. Kinderen waren: YaeY geb. 1550, Gerk geb.1545, Bauk geb. 1552 en Lieuwe geb.1553. Bauk trouwde met Dominicus Oedtzens circa 1570, en zij overleed na 1598.
Kind:
   1.  Gerkje ALES. (zie 116).

173    Obbe OBBES. Uit Makkum, zoon van Obbe OBBES (zie 245) en Tjitske FEITES (zie 246).
Gehuwd op 17-01-1664 te Makkum met Meynts POULUS (zie 174).
Uit dit huwelijk:
   1.  Obbe PAULUS (zie 169).

245    Obbe OBBES. Uit Ried.
Gehuwd op 27-04-1623 te Ried met Tjitske FEITES (zie 246).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
33    Geertje OBBES (VEENSTRA), geboren op 08-02-1761 te Dronrijp, overleden op 17-12-1814 om 21.00 uur te Zweins op 53-jarige leeftijd. Uit Dronrijp, dochter van Obbe PAULUS (zie 169) en Minke WILLEMS (zie 170).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-11-1790 te Marssum met Thijs (Jacobs) de JONG, 34 jaar oud (zie 7).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
222    Doetie OCKES. Uit Wolsum.
Gehuwd op 21-06-1716 te Harlingen met Wybren SIERKS (zie 221).
Uit dit huwelijk:
   1.  Doetje WIEBERENS (zie 184).

212    Okjen OEGES, geboren in 1701 te Teems, gedoopt op 11-04-1721 te Hempens, overleden op 29-03-1789 te Wartena. Haar ouders waren Oege Hettes en Trijntje Willems.
Gehuwd op 06-04-1722 te Hempens met Teeke HEERES, 21 jaar oud (zie 211).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
89    Aafke OENES, geboren op 01-01-1683, overleden op 20-12-1765 te Marsum op 82-jarige leeftijd. Zij is ingekomen van Marsumhaar 2e huwelijk was met Fokke Haaies van der Meer. Dochter van Oene JANS (zie 239) en Jeltje DIRKS (zie 240).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-05-1707 te Suawoude met Taecke RIDZERTS, 32 jaar oud (zie 83).
 
255    Dieuwke (Cornelis) OLIJNSMA, geboren op 04-12-1784 te Leeuwarden, overleden op 25-02-1857 om 18.00 uur te Lekkum op 72-jarige leeftijd. Ze is gescheiden van Albert Sinnema en hertrouwd 13 november 1816 te Jelsum met Folkert Jans Dekkinga.
Uit dit huwelijk 3 kinderen, Martha, Jan en Cornelis. Ouders waren: Cornelis Jans Olijnsma en Martha Clases van Linden.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-06-1805 te Wijns met Albert (Aelses) SINNEMA, 23 jaar oud (zie 435).
 
169    Obbe PAULUS, Handelaar, geboren op 07-02-1723 te Wommels, gedoopt op 21-02-1723 te Wommels, overleden op 08-04-1785 te Dronrijp op 62-jarige leeftijd. Uit huwelijk met Minke Willems geboren.
Akke gedoopt 8 februari 1756 Menaldumadeel. Zij was gehuwd met Tjeerd Piers Groeneveld, hadden geen kinderen.Akke is overleden 10 augustus 1825 03.00 uur Welsrijp B10.Had achternaam Gralda.Vrouw van Tjeerd Piers Groeneveld, boer, overleden 22-01-1838, akte 002 te Welsrijp. (testamentair erfgenaam/vruchtgebruiker); geen kinderen; zuster van Paulus Obbes Fenstra, idem Dronrijp, wijlen Geertje Obbes (moeder van Jakob, te Zweins, Obbe, landbouwer te Boer en Pieter Thijsses de Jong, te Zweins) en wijlen Willem Obbes (vader van Obbe, boerenknecht Deinum, Trijntje, dienstmeid aldaar, Minke, idem aldaar en Bouwe Willems Fenstra, dienstknecht Marssum) (3 staken: elk legaat ad fl. 45,-). Saldo fl. 2.408,88.
Gertje gedoopt 08-02-1761 Dronrijp. Overleden 17-12-1814 Zweins.(zie elders)
Paulus gedoopt 27-01-1764 Dronrijp.Overleden 3 november 1826 Dronrijp. Hij was gehuwd met Antje Lourens Posthumus.Antje is overleden 21-11-1831, akte 034 te Dronrijp.
Willem geboren 26-02-1771, gedoopt 14-04-1771 Dronrijp, gehuwd op 29-04-1798 met Trijntje Bouwes Cuperus, geb. 6 december 1766. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren: Obbe en Meenke.
Willem is overleden op 25-10-1813, 20.00 uur Marssum. Had als achternaam : Venstra. Trijntje is overleden 20 november 1837 Marssum.

ontvangen wegens kistgeld 15 pond. Citaat:een 1.5 duims doodvat voor Obbe Paulus.Rekeningboek armvoogdij Dronrijp. Hij is weduwnaar, zoon van Obbe OBBES (zie 173) en Meynts POULUS (zie 174).
Gehuwd (1) in 1751 met Jisk JANS (zie 172).
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 06-04-1755 te Oosterlittens met Minke WILLEMS, 26 jaar oud (zie 170).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Geertje OBBES (VEENSTRA) (zie 33).

102    Jacobus (Everhardus) PENNINGA, predikant beroepen te Lollum, geboren op 27-11-1770 te Garijp, overleden op 07-06-1826 om 15.00 uur te Mantgum op 55-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren.
Janneke, Everhardus, Lutske, Paulus, Hendrikus, Grietje, Anna Maria, Johannes.
Predikant te Mantgum en Schillaard. Te Mantgum van 1803 tot overlijden in 1826. Zijn ouders waren: Everhardus Henricus Penninga en Grietje Jillardus.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-04-1795 te Franeker met Froukje (Paulus) HAITSMA, 22 jaar oud (zie 101).
 
167    Haringh (Dircks) PIEBENGA, geboren in 1720, beiden van buiten Franeker.
Gehuwd op 13-05-1736 te Franeker met Tyttje DOUWES (zie 168).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
165    Sjouke (Harings) PIEBENGA, geboren op 15-11-1753 te Welsrijp, overleden op 23-11-1830 om 09.00 uur te Welsrijp op 77-jarige leeftijd, zoon van Haringh (Dircks) PIEBENGA (zie 167) en Tyttje DOUWES (zie 168).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20-11-1785 te Welsrijp Baijum met Geertje (Roelofs) NIEUWBUURT, 26 jaar oud (zie 163).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
134    Geertje (Harings) PIEBINGA, geboren op 29-04-1819 om 23.30 uur te Welsrijp, overleden op 05-02-1904 om 21.00 uur te Winsum op 84-jarige leeftijd, dochter van Haring (Sjoukes) PIEBINGA (zie 166) en Hinke (Harmens) SYSLING (zie 164).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-03-1843 te Baarderadeel met Ruurd (Halbes) MEYER, 24 jaar oud (zie 133).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
166    Haring (Sjoukes) PIEBINGA, geboren op 01-01-1786, overleden op 29-10-1864 om 21.00 uur te Welsrijp Hennaarderadeel op 78-jarige leeftijd, zoon van Sjouke (Harings) PIEBENGA (zie 165) en Geertje (Roelofs) NIEUWBUURT (zie 163).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 30-05-1818 te Hennaarderadeel met Hinke (Harmens) SYSLING, 23 jaar oud (zie 164).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje (Harings) PIEBINGA (zie 134).

218    Mettie PIERS.
Gehuwd circa 1690 met Feite HOYTES (zie 217).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
128    Antje PIETERS, gedoopt op 08-07-1666 te Wijns.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-11-1691 te Oudkerk met Aelze (Mients) SINNEMA (zie 127). {Hij was eerder gehuwd op 02-01-1681 te Oudkerk met Tjetske CLASES (zie 317).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne (Aelses) SINNEMA (zie 125).

187    Taetske (Fokkes) PIETERS, geboren in 1775 te Eestrum, overleden op 01-01-1810 te Tietjerksteradeel. Uit Eestrum.
Gehuwd op 28-05-1797 te Gerecht Tietjerksteradeel, gehuwd voor de kerk op 28-05-1797 te Eestrum Hervormde Gemeente met Willem (Petrus) HESLINGA, 23 jaar oud (zie 186).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
21    Ida Wilhelmina PLOEGER, geboren te de Bilt.
Gehuwd te de Bilt met Johannes (Eelzes) de JONG, 39 jaar oud (zie 20).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
466    Cornelis van der POEL, terrein arbeider gasfabriek, geboren op 18-08-1882 te Huizen. Dit echtpaar hadden een dochter Sibbeltje geb.5 april 1923 Huizen. Was getrouwd met Jan Vos 1948. Zij is overleden 22 maart 2011 Huizen.
Dit echtpaar is gescheiden. Ouders: Cornelis van der Poel en Annetje Bunschoten.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 25-02-1922 te Huizen met Akke (Sikkes) VEENEMA, 32 jaar oud (zie 465).
 
274    Eelkje (Meintes) POSTMA, geboren circa 1803 te Peins, overleden op 22-08-1845 om 22.00 uur te Zweins. Ouders: Meinte (Meintes) Postma en Fokje (Cornelis) Tichelaar Gehuwd op 20-04-1833 te Franekeradeel met Pieter (Thijs) de JONG, 29 jaar oud (zie 273). {Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 16-02-1846 te Franekeradeel met Antje (Hendriks) REITSMA (zie 275).}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
197    Hemmerius POSTMA.
 
171    Petrus Steenhovius POSTMA, geboren op 01-01-1702 te Oenkerk, overleden op 05-03-1753 te Oenkerk op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27-09-1733 te Oenrijk/Wijns met Beitske (Rinses) REITSMA, 21 jaar oud (zie 195). {Zij was ook ooit gehuwd.}
 
174    Meynts POULUS, uit Makkum.
Gehuwd op 17-01-1664 te Makkum met Obbe OBBES (zie 173).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
215    Douwe PYTTERS, geboren circa 1655, overleden op 12-03-1748 te Oosterend.
Gehuwd in 1690 met Antje FEITES (zie 216).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
417    Hessel (lolkeszoon) RAADERSMA, geboren op 10-01-1847 om 15.30 uur te Rauwerderheim, overleden op 23-02-1924 te Schoten-Haarlem op 77-jarige leeftijd, begraven op 27-02-1924 te Terband bij Heereveen. Uit 1e huwelijk met Maaike Molenaar zijn 6 kinderen geboren.
Uit 2e huwelijk zijn geboren: Hendrika Jantina 7-10-1899,akte 095, Jacob Hessel 25-06-1890,akte 056,en overleden 05-08-1935, akte 167 Bussum. Froukje, Klara MArgaretha 19-09-1891, akte 093, overleden 1924 te Schoten.
Aafje Boudina 23-09-1892, akte 085. Allen te AEngwirden. Ouders waren: Lolke (Jans) Raadersma en Hyke (Hessels) Boersma.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 11-10-1872 te Schoterland met Maaike MOLENAAR, 20 jaar oud (zie 478).
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 22-08-1889 te Harlingen met Klaske (Jacobs) WEIDEMA, 27 jaar oud (zie 416).
 
275    Antje (Hendriks) REITSMA, geboren circa 1796, overleden op 02-11-1872 om 06.00 uur te Boer. Was eerder weduwe van Rients Yedes Hoekstra.Hij overleed 11 maart 1842, 48 jaar oud B5. Was geboren in 1794. Haar ouders waren Hendrik Douwes en Sytske Gerrits.
Gehuwd op 16-02-1846 te Franekeradeel met Pieter (Thijs) de JONG, 41 jaar oud (zie 273). {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-04-1833 te Franekeradeel met Eelkje (Meintes) POSTMA (zie 274).}
 
195    Beitske (Rinses) REITSMA, gedoopt op 26-06-1712 te Hardegarijp, overleden op 06-06-1773 te Eestrum op 60-jarige leeftijd, begraven op 11-06-1773 te Eestrum. Rinske hertrouwde met Ouwe Jouwerts, dorpsrechter te Eestrum. Dochter van Rinse CLAZES (REITSMA) (zie 213) en Aaltje WYTZES (zie 214).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 27-09-1733 te Oenrijk/Wijns met Petrus Steenhovius POSTMA, 31 jaar oud (zie 171).
Gehuwd (2).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Mari of Sara (Petrus) STEENHOVIUS POSTMA (zie 124).

404    Pieter RENKEMA.
Gehuwd met Elske de BOER (zie 391).
 
83    Taecke RIDZERTS, geboren op 01-01-1675, overleden op 11-08-1728 te Suawoude op 53-jarige leeftijd. In 1708 is hij ingekomen van Zuidwolde. Zoon van Ridsert Wytzes RITSMA (zie 82) en Aaltje HARCKES (zie 81).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08-05-1707 te Suawoude met Aafke OENES, 24 jaar oud (zie 89).
 
103    Thijs (Feddes) RISSELADA, landbouwer, fabrikeur, geboren op 14-04-1765 te Franeker, gedoopt op 01-05-1765 te Franeker, overleden op 13-11-1836 om 21.00 uur te Franeker op 71-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren. Paulus geboren 05-10-1795 Franeker, overleden 16-05-1855 Leeuwarden, was apotheker. Getrouwd 1. met Hendrina van Wicheren op 12-02-1823, akte 12 te Leeuwarden en 2.met Sjoukje Wijtema op 04-05-1837, akte 13 te Franeker.
Dieuwke geboren 17-11-1797 Franeker, overleden 04-10-1884, o.8 uur te Leeuwarden, akte 488.Ggetrouwd 03-07-1822 Gerryt (Oenes) Gorter.Gerryt geboren te Leeuwarden, blad 294 in 1793. Hij is overleden12-02-1872, 02.30 uur te Leeuwarden, akte 155.
Fedde geboren 17-04-1800, gedoopt 07-05-1800 Franeker, overleden 18-12-1875 Sneek. Getrouwd 1.Christina Louisa Closs in 1827. Christina is overleden op 04-10-1841, 34 jaar oud. 2.Getrouwd met Tjietske Feenstra 16-07-1845, akte 44 te Sneek..
Pieter geboren 07-08-1803, gedoopt 31-08-1803 Leeuwarden, overleden 13-09-1891 Sneek. Getrouwd 1. Mettje Oendesdr. Hogenburg(h) op 16-03-1825, akte 9 te Sneek. 2.Getrouwd met Grietje (Jans) Tiggelaar (Tichelaar) op 08-10-1840, akte 53 te Sneek.
Janneke geboren 29-12-1805, gedoopt 22-01-1806 Leeuwarden, jong overleden 03-07-1806, Leeuwarden, akte 271.
Hessel geboren 23-08-1807, gedoopt 16-09-1807 Leeuwarden, overleden 09-03-1872 Haskerland.Getrouwd 09-11-1831 Gepke Hannema.
Johannes geboren 30-01-1810 en gedoopt 28-02-1810 Leeuwarden, overleden 23-01-1891 Sneek. Getrouwd 09-09-1840 Remelia Geziena ten Cate.Remelia is geboren te Sneek 26-06-1815, akte 098. Zij is overlden 02-04-1881, 23.00 uur,akte 87 te Sneek.
Janneke geboren 08-01-1813 en gedoopt 03-02-1813 Leeuwarden, overleden 19-06-1869 Leeuwarden. Getrouwd 14-03-1838, akte 7 met Johannes Didericus Blanken.Johannes was 37 jaar bij huwelijk,is geboren te Leiderdorp. Johannes is overleden 09-03-1846,15 uur te Leeuwaren,akte 114.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-10-1793 te Franeker met Anna Maria (Paulus) HAITSMA, 23 jaar oud (zie 107).
 
82    Ridsert Wytzes RITSMA, geboren op 01-09-1640 te Opeinde, overleden in 1692 te Boornbergum. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren:Wutze; Harke;Taeke; Wopke; Tiets en Tjeerd.
[Anno1728] den 11 augusti sterf den eersame [T]ake Rijts... in leeven huisman en kerkvoogd van Suwolde out ontrent 52 jaren en leit hier begraven Ach lag het op 't hert van ijder man
dat de siel van 't ligchaam scheiden kan
en voor den rechter moet verschijnen
om ...
Bron: Suawoude (bijgenaamd Kanaän), Fryske Akademy nr. 383, Wâldrige nr. 17, Rige Doarpsskiednissen nr. 3
Object: grafsteen
genoemmd
Taeke Ridserts 52 jaar oud overleden op 11-08-1728
Diversen: waarschijnlijk Taeke Ridserts; gedoopt Boornbergum; boer; kerkvoogd; ouderling Religie: N.H.
Kind van: Ridsert Wietses en Aaltje Harkes
Gehuwd met: 17i7 Aafke Oenes
Bronvermeldiing. In 1670 belijdenis gedaan Herv Gemeente Bornebergum akte 103.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-01-1668 te Opeinde met Aaltje HARCKES, 19 jaar oud (zie 81).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
387    Taetske (Pieters) RUITINGA, geboren op 08-01-1803 te Oosterlittens, gedoopt op 06-02-1803 te Oosterlittens, overleden op 10-03-1866 om 05.00 uur te Dronrijp op 63-jarige leeftijd. Ouders waren: Pieter Ruitinga en Jeltje Minsma.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17-05-1834 te Baarderadeel met Taeke (Ruurds) MEYER, 21 jaar oud (zie 386).
 
438    Feytse (Goitses) RUURDS, geboren op 04-11-1703 te Bornebergum, zoon van Goitse RUURDS (zie 143) en Sjoerdtje SIPKES (zie 144).
 
143    Goitse RUURDS, geboren circa 1675 te Beetsterzwaag, gedoopt op 16-06-1700 te Boornebergum, overleden mei 1706 te Boornbergum. Gooitsen Ruurds en Sjoerdtje Sipkes kwamen op 23 augastus 1700 met attestatie van Beesterzwaag naar Boornbergum. Sjoerdtje werd tegelijk met belijdenis gedoopt op 12 juni 1701 te Boornbergum.
Gooitse werd op 8 mei 1701 diaken bij de Herv. Gemeente Boornebergum.
Gehuwd met Sjoerdtje SIPKES (zie 144).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wytske (Gooitsen) RUURDS (zie 437).
   2.  Ruierd RUURDS (zie 141).
   3.  Feytse (Goitses) RUURDS (zie 438).

139    Meinert RUURDS, gedoopt op 30-08-1744 te Kortehemmen, overleden op 30-03-1808 te Boornbergum op 63-jarige leeftijd, zoon van Ruurd GOOITSENS (zie 436) en Martjen JOHANNES (zie 142).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-11-1766 te Boornbergum met Hiltje MINDERTS (zie 140).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
141    Ruierd RUURDS, geboren op 16-06-1700 te Bornebergum, zoon van Goitse RUURDS (zie 143) en Sjoerdtje SIPKES (zie 144).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-04-1725 te Boornebergum met Martjen JOHANNES (zie 196).
 
437    Wytske (Gooitsen) RUURDS, gedoopt op 10-03-1695 te Olterterp, dochter van Goitse RUURDS (zie 143) en Sjoerdtje SIPKES (zie 144).
 
225    Jurjen (Beerns) SALVERDA, geboren op 01-01-1650, overleden op 11-06-1734 te Franeker op 84-jarige leeftijd, begraven te Franeker.
Gehuwd met Attie (Ages) BRUNIA (zie 226). {Zij was eerder ondertrouwd op 05-02-1670 te Franeker, gehuwd op 15-jarige leeftijd op 20-02-1670 te Franeker met Johannes (Petrus) ENNEMA, 22 jaar oud (zie 316).}
 
439    Lambert (Poppes) SALVERDA, geboren in 1615 te Franeker, overleden op 09-01-1668 te Franeker. Uit dit huwelijk geboren Ittje (Lambers). Zij trouwde 21 november 1686 met Taco Jelles, Franeker. Jaco was steenhouwer. Haar 2e huwelijk was met Herecke Ydema 21 juli 1695, Franeker.Hij was koopman. Haar 3e huwelijk met Age (Eydsma) 24 september 1699 Tzum. Geboren 1659 Franeker en overleden 25 augustus 1720.Hij was predikant. Uit dit huwelijk werd geboren Johannes Eidsma 6 Februari 1715 Franeker.Johanna trouwt met Ynske Lambartus van Houwerda. geboren 25-012-1717 te Franeker.Zij is waarschijnlijk 49 jaar geworden, grafzerk Martinikerk Franeker.
Yttje is overleden 24-10-1747 te Franeker.Yttje is begraven in Sint Martinikerk te Franeker.

Gehuwd op 19-03-1651 te Franeker, gehuwd voor de kerk te Hervormde gemeente te Franeker met Iebeltje (Tjepkes) ABBEMA (zie 393). {Zij is later gehuwd op 09-01-1668 te Franeker met Hylke (Pyters) HOUWERDA (zie 440).}
 
178    Symon (Klazes) SCHEEPSMA, geboren op 09-06-1811 te Schettens Witmarsum, gedoopt op 23-06-1811 te Witmarsum, overleden op 27-12-1857 om 19.00 uur te Schettens op 46-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren: Grietje geboren 14-03-1836, akte 28 te Wonseradeel.Zij overleed 25-05-1856, 15.uur te Bolsward, akte 35.Was ongehuwd.Sjoerdtje,geboren 4-12-1837. Zij trouwt 1. met Bauke Sjoerds de Witte , 2e huwelijk met Klaas Dirks Reinsma; 3e huwelijk met Douwe Douwes de Boer. Sjoerdtje overleed 02-12-1921.Akke geboren 01-10-1839. Zij trouwt met Tjerk Sjoerds van't Zet. Akke overleed 26-09-1900.Klaas geboren 29-01-1842. Hij trouwt met Attje Harms Boersma. Klaas overleed 03-07-1881 Wolsum.Wybren geboren 14-04-1845 .Hij trouwt met Yke Freeks Abma.Wybren overleed 13-06-1905.Douwe geboren 20-07-1849. Hij trouwt met Wytske Getzes Rusticus. Douwe overleed 01-04-1931. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-05-1835 te Wonseradeel. Echtgenote is Gerbrig (Wybrens) DOUWMA (zie 177).
 
272    Sofia Magdalena van SCHWARTSENBERG, geboren te Leeuwarden.
Gehuwd op 06-02-1681 te Leeuwarden met Bavius (Theodori) NAUTA, 46 jaar oud (zie 270). {Hij was eerder ondertrouwd op 19-03-1659, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-04-1659 te Leeuwarden met Brechtie FOPPES (zie 271).}
 
250    Annegien (Anneke) SICKENS, geboren op 12-02-1668, overleden voor 1700, van Groningen.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 08-05-1685 te Groningen met Andries CROON, 22 jaar oud (zie 252).
 
113    Haye (Siercks) SIERCKS, gedoopt op 30-08-1657 te Tzum, overleden op 25-09-1717 te Franeker op 60-jarige leeftijd, zoon van Sijrck SIJRCSEN (zie 111) en Trijntie HAIES (zie 112).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 14-09-1697 te Franeker met Taetske JOHANNES DR., 27 jaar oud (zie 114).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
221    Wybren SIERKS. Uit Wolsum.
Gehuwd op 21-06-1716 te Harlingen met Doetie OCKES (zie 222).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
286    Rienk (Ates) SIJBRANDIJ, geboren op 05-07-1877 te Oosterend, overleden op 11-12-1962 te Oosterlittens op 85-jarige leeftijd, begraven te Oosterend. Voozover ik heb nagaan hadden zij 2 kinderen o.a. Ate geboren 22 februari 1901 akte 19 te Hennaarderadeel.Gehuwd op 30-05-1928 met Johantje de Vries geb 5-9-1903 Wymbritseradeel, akte huwelijk 25.Elske geboren 14 december 1902, akte 118 te Hennaarderadeel,die zelfde dag nog overleden, 14-12-1902 te Wommels en aldaar ook begraven. ouders zijn: Ate (Rienks) Sybrandy en Trijntje (Sjoerds) Boschma.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-05-1900 te Baarderadeel met Hiske (Nammens) de JONG, 23 jaar oud (zie 22).
 
111    Sijrck SIJRCSEN, geboren op 01-01-1630 te Tzum, overleden te Tzum.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-03-1650 te Tzum Franekerdeel met Trijntie HAIES (zie 112).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
450    Ype (Nammens) SIJTSMA, visser, geboren op 13-12-1809 te Warten, overleden op 19-04-1876 om 04.00 uur te Warten op 66-jarige leeftijd, zoon van Nammen (Sytses) ZIJTSAMA (zie 49) en Hiske (Halbes SYTZAMA (zie 50).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 24-05-1832 te Idaarderadeel met Antje (Eizes) van den BERG, 22 jaar oud (zie 451).
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 17-06-1837 te Smallingerland met Sijtske (Eizes) EIZINGA, 24 jaar oud (zie 452).
 
277    Evert (Jelles) SIKKEMA, geboren op 19-07-1829 om 01.00 uur te Tzummarrum, overleden op 05-05-1916 om 05.00 uur te Harlingen op 86-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren. Pieter, Jelle, Systke, Eelkje, Geertje, Thijs, Pieter, Geertje. Ouders: Jelle Jans Sikkema en Systske Jans Siderius.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-11-1859 te Franekerdeel met Fokje (Pieters) de JONG, 26 jaar oud (zie 276).
 
445    Aelze Mients SINNEMA, geboren op 01-01-1592, overleden op 07-04-1651 op 59-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 6 kinderen; Ulk, dochter, trouwde met Tiaerd Harkes. Eijnte, Tarck, Aelze, dochter , begon relatie met Douwe Hanzes.Mient. Zoon van Mient (zie 132).
Gehuwd in 1620 met Antje (Nammens) ZIJTZAMA (zie 446). {Zij is later gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-04-1814 te Franekerdeel met Jelle (Jogchems) DONIA, 23 jaar oud (zie 161).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Mient (Aelses) SINNEMA (zie 448).

127    Aelze (Mients) SINNEMA, geboren circa 1655 te Oudkerk, overleden circa 1707. Uit het 1e huwelijk met Tjetske Clases zijn geboren:
Tjetske gedoopt 08-06-1684, Oudkerk
Pijttie gedoopt 01-01-1686, Oudkerk
Eelse gedoopt 09-10-1689, Oudkerk overleden voor juni 1690
Eelse gedoopt 01-06-1690, Oudkerk
Uit het huwelijk met Antje Pieters zijn geboren:
Mient geboren 06-11-1692, Birdaard overleden voor 1695
Antje geboren 09-09-1694, Birdaard
Mient geboren 29-12-1695, Birdaard
Pieter geboren circa 1697, Birdaard
Anne geboren 08-07-1698, Birdaard< gehuwd met Jetske Sijmons.
Aaltje geboren 25 september 1701 Birdaard.
Tjebbe geboren 08-03-1705, Birdaard Japik gedoopt 01-05-1706, Birdaard overleden voor 1707
Japik geboren 1 mai 1707 Birdaard gedoopt 07-07-1707, Birdaard overleden 1746, zoon van Mient (Aelzes) SINNEMA (zie 129) en Aeltje TJEBBES (zie 130).
Gehuwd (1) op 02-01-1681 te Oudkerk met Tjetske CLASES (zie 317).
Gehuwd (2) op 08-11-1691 te Oudkerk met Antje PIETERS, 25 jaar oud (zie 128).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
77    Aelze (Petrus) SINNEMA, kastelein te Nijland, geboren op 15-05-1811 te Tzum, gedoopt op 28-05-1811 te Tzum, overleden op 04-11-1890 te Rinsumageest op 79-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk: Elske, Sybren, Symen en Sybren. Zoon van Petrus (Aelses) SINNEMA (zie 121) en Elske (Doekes) van der LINDEN (zie 122).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-05-1844 te Wonseradeel met Baukje (Sybrens) ANDELA, 20 jaar oud (zie 78).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
435    Albert (Aelses) SINNEMA, geboren op 07-09-1781 te wijns, overleden op 16-02-1812 te Oenkerk op 30-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren: Anne Alberts 15 oktober 1806 te Blessum, akte 541. Gehuwd met Diewertje Sybes Elzinga 16-05-1830, akte 17.Diewertje is geboren in 1807 te Veenwouden. Zij overleed 2-03-1885, 17.uur , akte 46 te Akkerwoude.Anne overleed 29-12-1893, akte 209 te Akkerwoude. Zoon van Eelse (Annes) SINNEMA (zie 123) en Mari of Sara (Petrus) STEENHOVIUS POSTMA (zie 124).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-06-1805 te Wijns met Dieuwke (Cornelis) OLIJNSMA, 20 jaar oud (zie 255).
 
125    Anne (Aelses) SINNEMA, gemeen boer, goed reeuw en beslag, geboren te Birdaard, gedoopt op 08-07-1698 te Birdaard, overleden op 27-05-1761 te Wyns op 62-jarige leeftijd. Den 27ste may 1761 is overleeden den eersame Anne Eelses Sinnema in Leeven huysman en dorp ontvanger tot Wyns. Ik heb loopbane geeindigt na veel lyden en veel stryden. Ik ben de Woestijne deser Weereld met vallen en opstaan binne 63 iaaren door gegaan. Nu lijdt mijn lichaam hier beneen ter ruste onder deese steen en waghte na de oordeels dag, op dat ik hier uijt koome mag met hoope op die heerlikheyt, die God syn volk heeft toegeseyit.(Deze tekst stond in het boek der Friezen).
Uit dit huwelijk 2 zonen geboren. Aelse geboren 10 maart 1726 Oudkerk en is overleden voor 1729.
Aelze zie elders. Zoon van Aelze (Mients) SINNEMA (zie 127) en Antje PIETERS (zie 128).
Gehuwd circa 1725 met Jetske SYMONS (zie 126).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eelse (Annes) SINNEMA (zie 123).

392    Anne (Aelses) SINNEMA, boer te Wyns, geboren op 02-03-1754 te Oenkerk, gedoopt op 07-12-1755 te Oenkerk, overleden op 17-01-1832 om 07.00 uur te Hijum op 77-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 10 kinderen geboren. Zoon van Eelse (Annes) SINNEMA (zie 123) en Mari of Sara (Petrus) STEENHOVIUS POSTMA (zie 124).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-06-1778 te Wyns met Sytske (Alberts) STRAATSMA, 19 jaar oud (zie 449).
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje (Annes) SINNEMA (zie 443).
   2.  Symen (Annes) SINNEMA (zie 86).

191    Baukje (Sybrens) SINNEMA, geboren op 06-05-1878 te Rinsumageest, overleden op 26-05-1961 te Hoogkerk op 83-jarige leeftijd, begraven na 26-05 te Hoogkerk, dochter van Sybren (Aelses) SINNEMA (zie 312) en Rinske (Harmens) BOUMA (zie 313).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-05-1899 te Ferwerderadeel met AEbele (Ypes) van der WOUDE, 22 jaar oud (zie 433).
 
123    Eelse (Annes) SINNEMA, dorpsrechter en landbouwer te Wyns, geboren op 02-10-1729 te Oudkerk, gedoopt op 02-10-1729 te Oudkerk, overleden op 26-11-1816 om 10.00 uur te Hardegarijp op 87-jarige leeftijd, zoon van Anne (Aelses) SINNEMA (zie 125) en Jetske SYMONS (zie 126).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1753 te Wijns, gehuwd voor de kerk op 20-05-1753 te Wijns met Mari of Sara (Petrus) STEENHOVIUS POSTMA, 18 jaar oud (zie 124).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne (Aelses) SINNEMA (zie 392).
   2.  Petrus (Aelses) SINNEMA (zie 394).
   3.  Siemen (Aelses) SINNEMA (zie 395).
   4.  IJtske (Aelzes) SINNEMA (zie 397).
   5.  Petrus (Aelses) SINNEMA (zie 121).
   6.  Gerrit (Aelses) SINNEMA (zie 399).
   7.  Albert (Aelses) SINNEMA (zie 435).

180    Eelse (Symens) SINNEMA, geboren op 25-12-1786 te Wyns, gedoopt op 25-02-1787 te Wyns, overleden op 30-10-1828 om 10.00 uur te Wyns op 41-jarige leeftijd, zoon van Siemen (Aelses) SINNEMA (zie 395) en Maaike (Jitzes) de JONG (zie 396).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 10-05-1821 te Bergum met Trijntje (Klazes) MIEDEMA, 23 jaar oud (zie 247).
 
5    Elske (Eelzes) SINNEMA, dienstbode later veehoudster, geboren op 14-12-1844 om 12.00 uur te Hichtum Wonseradeel, overleden op 04-01-1906 om 16.00 uur te Winsum op 61-jarige leeftijd, begraven op 08-01-1906 te Winsum, dochter van Aelze (Petrus) SINNEMA (zie 77) en Baukje (Sybrens) ANDELA (zie 78).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 08-02-1868 te Baarderadeel, was op huwelijksvoorwaarde getrouwd, akte 5 februari 1868 bij notaris te Franeker. Echtgenoot is Nammen (Obbes) de JONG, 41 jaar oud (zie 4).
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 10-06-1886 te Baarderadeel met Wytse (Paulus) STRIKWERDA, 42 jaar oud (zie 119).
Uit het eerste huwelijk: 8 kinderen.
 
399    Gerrit (Aelses) SINNEMA, geboren op 09-11-1775 te Wyns, gedoopt op 19-05-1776 te Wyns, overleden op 22-09-1861 om 01.00 uur te Hardegarijp op 85-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren: Anke, Sara. Jitske.Eelske, Inske en Beitske. Zoon van Eelse (Annes) SINNEMA (zie 123) en Mari of Sara (Petrus) STEENHOVIUS POSTMA (zie 124).
Ondertrouwd op 21-02-1802 te Wirdum, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-03-1802 te Huizum met Romkje (Jurjens) BOOMSMA, 27 jaar oud (zie 403).
 
190    Harmen (Sybrens) SINNEMA, geboren op 09-03-1883 om 03.30 uur te Oenkerk, overleden op 13-07-1973 te Driesum op 90-jarige leeftijd, zoon van Sybren (Aelses) SINNEMA (zie 312) en Rinske (Harmens) BOUMA (zie 313).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-02-1909 te Metslawier met Lolkje (Jans) MEINDERTSMA, 22 jaar oud (zie 434).
 
397    IJtske (Aelzes) SINNEMA, geboren op 19-10-1766 te Wyns, gedoopt op 01-11-1767 te Wyns, overleden op 24-07-1839 om 05.00 uur te Tietjerk op 72-jarige leeftijd, dochter van Eelse (Annes) SINNEMA (zie 123) en Mari of Sara (Petrus) STEENHOVIUS POSTMA (zie 124).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-11-1791 te Huizum met Schelte Johannes van der FORM, 28 jaar oud (zie 398).
 
248    Jitse (Simons) SINNEMA, geboren op 30-01-1789 te Wyns, overleden op 23-04-1867 om 07.00 uur te Hallum op 78-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 9 kinderen. Zoon van Siemen (Aelses) SINNEMA (zie 395) en Maaike (Jitzes) de JONG (zie 396).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-11-1810 te Wyns met Jeltje (Douwes) van der MEER, 20 jaar oud (zie 249).
 
448    Mient (Aelses) SINNEMA, geboren op 01-01-1625 te Oudkerk, overleden circa 1670. Uit eerste huwelijk Aelse zie elders
Uit 2e huwelijk: Tatske gedoopt 6 maart 1687 Birdaard, overleden 7 maart 1787 Birdaard.
Meinert gedoopt 13 mei 1688. Tatske gedoopt 2 maart 1690. Zoon van Aelze Mients SINNEMA (zie 445) en Antje (Nammens) ZIJTZAMA (zie 446).
 
129    Mient (Aelzes) SINNEMA, timmerman en boer, geboren circa 1625 te Oudkerk, overleden op 01-12-1695 te Birdaard. Uit het huwelijk met Antje Jans zijn geboren: Taetske 06-03-1687 Birdaard is op 07-03-1687 overleden. Meinert geboren 13-05-1688.Taetske geboren 02-03-1690 en Mient geboren 06-11-1692.
Mient Aelzes woonde in 1661 op " de Toerle" te Birdaard. Was 400 goud gulden schuldig aan de Vroedsman Cornelius Everts. Zoon van Mient (zie 132).
Gehuwd (1) op 21-11-1652 te Birdaard met Aeltje TJEBBES (zie 130).
Gehuwd (2) in 1671 met Antje JANS (zie 131).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aelze (Mients) SINNEMA (zie 127).

443    Neeltje (Annes) SINNEMA, geboren op 04-10-1782 te Wijns, gedoopt op 03-11-1782 te Wijns, overleden op 01-05-1865 om 17.00 uur te Blessum op 82-jarige leeftijd, dochter van Anne (Aelses) SINNEMA (zie 392) en Sytske (Alberts) STRAATSMA (zie 449).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-12-1809 te Wijns Menaldumadeel (Ned.Herv.), attestatie van beide getekend door Ds. J.W.Snethlage. Echtgenoot is Durk (Jans) BAARDA, 30 jaar oud (zie 401).
 
394    Petrus (Aelses) SINNEMA, geboren op 13-03-1755 te Giekerk, gedoopt op 07-12-1755 te Oenkerk, overleden circa 1769, zoon van Eelse (Annes) SINNEMA (zie 123) en Mari of Sara (Petrus) STEENHOVIUS POSTMA (zie 124).
 
121    Petrus (Aelses) SINNEMA, geboren op 14-07-1769 te Wijns, gedoopt op 19-05-1776 te Wyns, overleden op 18-05-1858 om 01.00 uur te Leeuwarden op 88-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 9 kinderen geboren.Doeke,Sara, Beitske, Marijke, Aelze
Willemke geboren 4-11-1812, blad 32, Franekerdeel. Sybren geboren 12-08-1814, blad 23 Franekerdeel. Jetske geboren 3-10-1816, blad 31 Franekerdeel en Simon geboren 29-09-1819, blad 40, Franekerdeel. Zoon van Eelse (Annes) SINNEMA (zie 123) en Mari of Sara (Petrus) STEENHOVIUS POSTMA (zie 124).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-05-1802 te Huizum, gehuwd voor de kerk op 22-05-1802 te Stiens met Elske (Doekes) van der LINDEN, 23 jaar oud (zie 122).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
395    Siemen (Aelses) SINNEMA, boer, geboren op 24-04-1758 te Wyns, gedoopt op 26-12-1758 te Oenkerk, overleden op 18-01-1844 om 23.00 uur te Hallum op 85-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren: Trijntje ; Eelze en Jetze. Zoon van Eelse (Annes) SINNEMA (zie 123) en Mari of Sara (Petrus) STEENHOVIUS POSTMA (zie 124).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-12-1784 te Wyns met Maaike (Jitzes) de JONG, 28 jaar oud (zie 396).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
311    Sybren (Aelses) SINNEMA, geboren op 09-07-1846 om 13.00 uur te Burgwerd, overleden op 08-11-1851 om 14.00 uur te Nijland op 5-jarige leeftijd, zoon van Aelze (Petrus) SINNEMA (zie 77) en Baukje (Sybrens) ANDELA (zie 78).
 
312    Sybren (Aelses) SINNEMA, geboren op 30-10-1852 om 22.00 uur te Nijland, overleden op 13-07-1900 om 05.00 uur te Wanswerd op 47-jarige leeftijd, zoon van Aelze (Petrus) SINNEMA (zie 77) en Baukje (Sybrens) ANDELA (zie 78).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-06-1876 te Bergum met Rinske (Harmens) BOUMA, 23 jaar oud (zie 313).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
314    Symen (Aelses) SINNEMA, koopman, geboren op 26-07-1850 om 0.700 uur te Nijland, overleden op 08-12-1916 om 05.00 uur te Sneek op 66-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren.
Pietje geboren 7-2-1876, akte 34 Dantumadeel, overleden 11-07-1932, akte 100 Wonseradeel.Begraven te Witmarsum
Aelse geboren 02-09-1877, akte 238 Dantumadeel.Gehuwd 02-01-1901 met Sybrigje Sipma.Geb. 19-06-1873 Surhuisterveen. Overleden 05-04-1904, 17.00 uur Heeg. A 52.
Ale geboren 10-01-1880 akte 16, Dantumadeel.Gehuwd op 05-03-1909 te Wommels met Hinke Feitsma, geb.16-03-1880, Oosterend en overleden 15-10-1949. Begraven te Zeist. Ale is overleden 29-09-1957 en begraven op 02-10-1957 te Zeist.
Sybren geboren 11-02-1882, akte 36, Dantumadeel, overleden Leeuwarden 2-1-1886, akte 1.
Baukje geboren 5-10-1884, akte 248 Dantumadeel, overleden Leeuwarden 29-12-1885 akte 741. Zoon van Aelze (Petrus) SINNEMA (zie 77) en Baukje (Sybrens) ANDELA (zie 78).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-05-1875 te Rinsumageest met Gepke (Ales) DEELSTRA, 24 jaar oud (zie 315).
 
86    Symen (Annes) SINNEMA, landbouwer, geboren op 29-09-1796 te Wijns, gedoopt op 30-10-1796 te Wijns, overleden op 14-10-1848 om 21.00 uur te Finkum Leeuwarderadeel op 52-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren: Sytske 12 april 1821, 17.30 uur te Hallum, akte 67. Zij is getrouwd op 27 april 1848, akte 9 Ferwerderadeel met Sieds Jans Wiersma, gardenier, geboren te Westerwijk, 30-01-1817. Hij is overleden 12-12-1877. Sytske is zeer waarschijnlijk in kraambed overleden op 23-03-1849, toen hun zoon Sytse werd geboren op 22 maart 1849.
Pybe 18 november 1822, 06.00 uur te Oudkerk, akte 213.Overleden 21 oktober 1823, 06.00 uur te Hyum, B 23. Zoon van Anne (Aelses) SINNEMA (zie 392) en Sytske (Alberts) STRAATSMA (zie 449).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 25-05-1820 te Tietjerksteradeel met Hiltje (Piebes) BERGHUIS, 25 jaar oud (zie 444).
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 09-12-1830 te Het Bildt met Lijsbeth (Jacobs) KAMSTRA, 29 jaar oud (zie 159).
 
402    Trijntje (Simons) SINNEMA, geboren op 21-02-1785 te Wyns, overleden op 17-05-1851 om 23.45 uur te Leeuwarden op 66-jarige leeftijd, dochter van Siemen (Aelses) SINNEMA (zie 395) en Maaike (Jitzes) de JONG (zie 396).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-05-1810 te Wijns met Thomas (Jurjens) TERPSTRA, 23 jaar oud (zie 179).
 
144    Sjoerdtje SIPKES, geboren circa 1682 te Boornbergum, gedoopt op 10-01-1701 te Boornebergum. Deed op 10-01 1701 belijdenis van haar geloof en is tevens gedoopt Herv. Gemeente Booornebergum.
Gehuwd met Goitse RUURDS (zie 143).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
192    Ysk/Jisk SJOERDS, gemeen boer die de kost kan winnen en niet meer. Geboren circa 1715 te Wartena, overleden op 06-10-1805 te Wartena.
Gehuwd circa 1735 te Wartena met Antje EVERTS (zie 193).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
124    Mari of Sara (Petrus) STEENHOVIUS POSTMA, geboren op 12-09-1734 te Oenkerk, overleden op 19-11-1802 te Wijns op 68-jarige leeftijd, dochter van Beitske (Rinses) REITSMA (zie 195).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 20-05-1753 te Wijns, gehuwd voor de kerk op 20-05-1753 te Wijns met Eelse (Annes) SINNEMA, 23 jaar oud (zie 123).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
427    Dieuwke (Alberts) STIENSMA, geboren op 15-06-1857 om 03.00 uur te Roordahuizum, overleden op 20-09-1935 om 15.30 uur te Sneek op 78-jarige leeftijd, begraven te Dronrijp. Ouders waren: Albert (Piers) Stiensma en Hanna (Doekes) Hellema.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-05-1879 te Grouw met Obbe (Wiebes) TERPSTRA, 27 jaar oud (zie 426).
 
58    Fennigje STOFFER, zonder beroep, geboren op 22-04-1911 te Wilsum, overleden op 01-12-1941 om 0.400 uur te Apeldoorn op 30-jarige leeftijd. Overleden aan TBC! Haar ouders waren Gerrit Jan Stoffer en Teuntje Boer.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-11-1933 te Apeldoorn met Nammen Obbe (Eelzes) de JONG, 24 jaar oud (zie 15).
 
449    Sytske (Alberts) STRAATSMA, gedoopt op 06-05-1759 te Oudkerk, overleden op 14-01-1815 om 17.30 uur te Wyns op 55-jarige leeftijd. Haar ouders waren: Albert (Tjeerd) Straatsma en Neeltje Tjittes.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16-06-1778 te Wyns met Anne (Aelses) SINNEMA, 24 jaar oud (zie 392).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
119    Wytse (Paulus) STRIKWERDA, geboren op 29-05-1844 om 18.00 uur te Winsum, overleden op 26-05-1923 om 05.00 uur te Leeuwarden op 78-jarige leeftijd. Ouders waren Paulus (Symons) Strikwerda en Sjoerdje (Gerrits) Eringa.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 10-06-1886 te Baarderadeel met Elske (Eelzes) SINNEMA, 41 jaar oud (zie 5). {Zij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-02-1868 te Baarderadeel, was op huwelijksvoorwaarde getrouwd, akte 5 februari 1868 bij notaris te Franeker. Echtgenoot is Nammen (Obbes) de JONG, 41 jaar oud (zie 4).}
 
106    Hylle Willem SWART, arts, geboren op 20-12-1776 te Oostermeer, gedoopt op 05-01-1777 te Oostermeer, overleden op 24-09-1852 om 19.00 uur te Kollummerland op 75-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren.
Willem geboren 22-01-1806, gedoopt 16-02-1806 Kollum.Gehuwd op 03-06-1831 te Winschoten, akte 12 met Janke Stheeman, geb. 18-10-1808 te Winschoten.
Willem arts van beroep is overleden 23-08-1875 te Kollum, akte 126.Janke is overleden 31-08-1882 te Kollum, akte 120.
Janneke geboren 27-01-1808, gedoopt 21-02-1808 Kollum. Zij is overleden 18-04-1814 te Kollum, akte 15.
Paulus geboren 28-03-1810, gedoopt 22-04-1810 Kollum.
Simon Nicolaas geboren 17-06-1812 te Kollum, akte 31. ongehuwd. Overleden 06-08-1870 te Schoterland akte 144.
Johannes geboren 14-08-1815, akte 33 en overleden 17-11-1815, akte 30 14.00 uur Kollum.
Johannes geboren 30-08-1817, akte 100, overleden 06-12-1817, akte 83, 0.500 uur Kollum.
Janneke geboren 29-02-1820 akte 34, overleden op 01-04-1875, akte 48 Kollum, ongehuwd. Zijn ouders waren Willem Swart en Yke Nicolaas Reeling.
Ondertrouwd op 12-11-1803 te Franeker, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-11-1803 te Franeker met Lutske (Paulus) HAITSMA, 28 jaar oud (zie 105).
 
126    Jetske SYMONS, overleden voor 1750.
Gehuwd circa 1725 met Anne (Aelses) SINNEMA (zie 125).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
188    Harmen (Jans) SYSLING, turfschipper, geboren op 05-11-1770 te Tersool, gedoopt op 16-11-1770 te Balk, overleden op 02-02-1840 om 05.00 uur te Jorwerd op 69-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren.
Trijntje geboren 03-07-1793, gedoopt 10-03-1793 Britswerd,gehuwd op 03-09-1815 te Dronrijp met Ruurd Pyters Pytersma geb.rond 1767 te Welsrijp. Uit dit huwelijk 1 kind: Feyke geb. 1817. Trijntje is overleden op 06-12-1880 te Franeker. Ruurd is overleden op 02-07-1835 Baijum
Hinke geboren 29-09-1794 te Mantgum, gedoopt 26-10-1794 Mantgum. Gehuwd op 30-05-1818 Hennaarderadeel met Haring Sjoukes Piebenga, geb.rond 1786. Uit dit huwelijk 2 kinderen: Harmen, Jan. Hinke is overleden op 06-02-1868 Hennaarderadeel en Haring is overleden op 29-10- 1864 Hennaarderadeel.
Hiltje geboren 12-05-1796,gedoopt 05-06-1796 Mantgum.Gehuwd op met Brugt Sjoerds Steegstra,geb.23-09-1979 Wirdum, gedoopt 15-10-1797 Wirdum.
Hiltje is overleden 20-08-1833 te Franeker. Brugt is overleden Uit dit huwelijk 2 kinderen, Antje en Hinke.
Rinse geboren 19-10-1797, gedoopt 05-11-1797 Mantgum, overleden 2-11-1844 20.00 uur, akte 079 te Baard.
Pier geboren 18-07-1800, gedoopt 03-08-1800 Mantgum, overleden voor 1806
Jan geboren 16-10-1802, gedoopt 31-10-1802 Mantgum, overleden voor 1804
Jan geboren 05-09-1804, gedoopt 23-09-1804 Mantgum
Pier geboren 30-04-1806, gedoopt 11-05-1806 Mantgum, overleden voor 1808
Pier geboren 05-05-1808, gedoopt 22-05-1808 Jorwerd, gehuwd 19-05-1838 te Baarderadeel met Aukje Annes Faber, geb.rond 1816. Na overlijden van Aukje weer gehuwd op 15-05-1843 te Baarderadeel met Dirkje Uiltjes Hoekstra, zij is geb. rond 1817. Pier is overleden 23-03-1856 5.30 uur te Jellum aan boord van zijn schip akte 025.Gerritje geboren 21-02-1811,Jorwerd, gedoopt 10-03-1811 Jorwerd.Gehuwd op 21-07-1832 te Baarderadeel met Jouke Hoekstra,geb.rond 1802 te Oosterlittens, beroep: knecht op een stoomboot.Gerritje is overleden op 14-08-1855 te Harlingen. Jouke is overleden na 1855.Uit dit huwelijk 8 kinderen.
Bettje geboren 02-03-1813 Beers, akte 13.Gehuwd 18-02-1837 te Baarderadeel met Jacob Alberts, geb.rond 1815.Uit dit huwelijk 4 kinderen.Jacob is overleden voor 1841, haar 2e huwelijk vond plaats met Johannes Gerbens Bergsma, geb, rond 1812 overleden 1853 Rauwerderhem.Bettje
overleed op 13-03-1897, 23.00 uur te Terzool, akte 006.
Akke geboren 22-03-1815, akte 8 Beers.Gehuwd op 23-09-1837 Baarderadeel met Tjeerd Kamminga, geb. 18-04-1810.Uit dit huwelijk 5 kinderen.Akke is overleden op 29-11-1896 Beers. Tjeerd is overleden op 04-11-1858 Baard.
Volgens archief is er ook nog een Gorzeltje geb. rond 1811, maar verder geen gegevens.
Dan zijn er volgens archief nog kinderen die Siesling heten Siebe en Fokje. Of dat ook kinderen zijn moet ik nog uitzoeken. Ouders waren: Jan (Jans) Sysling en Hinke Harmens.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-05-1792 te Britswerd met Feikje (Piers) NETTINGA, 18 jaar oud (zie 189).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
164    Hinke (Harmens) SYSLING, geboren op 29-09-1794 te Mantgum, gedoopt op 26-10-1794 te Mantgum, overleden op 06-02-1868 om 21.30 uur te Welsrijp op 73-jarige leeftijd, dochter van Harmen (Jans) SYSLING (zie 188) en Feikje (Piers) NETTINGA (zie 189).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-05-1818 te Hennaarderadeel met Haring (Sjoukes) PIEBINGA, 32 jaar oud (zie 166).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
145    Sytse (Nammens) SYTEMA, boer te Boornburgum plaats 63, te Wartena, geboren op 01-01-1714 te Goïngahuizen, overleden op 16-05-1781 te Grouw op 67-jarige leeftijd. Zijn ouders waren Nammen Sytses Sytema en Rixtie Wybes.
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen begoren: Jisk, Nammen,Auke, Sjoerd en Ruurd.
Gehuwd op 49-jarige leeftijd op 12-06-1763 te Wartena met Antje YSKES, 28 jaar oud (zie 146). {Zij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-06-1763 te Wartena.}
 
50    Hiske (Halbes SYTZAMA, geboren op 26-12-1767, gedoopt op 17-01-1768 te Wartena, overleden op 30-10-1847 om 10.00 uur te Spannum op 79-jarige leeftijd, dochter van Halbe (Holst) MEIJER (zie 175) en Geertje (Teakes) HEERES (zie 176).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-05-1790 te wartena met Nammen (Sytses) ZIJTSAMA, 27 jaar oud (zie 49).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje (Nammens) ZIJTZAMA (zie 446).
   2.  Gettje (Nammes) ZIJTSAMA (zie 2).
   3.  Ype (Nammens) SIJTSMA (zie 450).

85    Aaltje TEEKES, geboren op 28-10-1716 te Suawoude, gedoopt op 28-10-1716 te Suawoude, overleden op 01-05-1798 te Suawoude op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-02-1739 te Bergum met Rinse (Douwes) DOUMA, 45 jaar oud (zie 84).
 
424    Geertje (Wiebes) TERPSTRA, geboren op 24-12-1849 om 01.00 uur te Dronrijp, overleden op 22-11-1924 om 19.30 uur te Oosterend op 74-jarige leeftijd, begraven op 26-11-1924 te Lekkum. Bij haar 2e huwelijk met Kerst Vergonet 07-04-1894, is zij tolgaardster, wonende te Jelsum. Uit dit huwelijk geen kinderen. Dochter van Wiebe (Sytzes) TERPSTRA (zie 29) en Hiske (Obbes) de JONG (zie 3).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-08-1871 te Menaldumadeel met Eeltje (Johannes) MEIJER, 29 jaar oud (zie 425).
 
426    Obbe (Wiebes) TERPSTRA, boer, kastelein, geboren op 10-05-1851 om 06.00 uur te Dronrijp, overleden op 19-11-1921 om 12.30 uur te Leeuwarden op 70-jarige leeftijd, begraven te Dronrijp hervormd. Uit dit huwelijk geboren. Wybe, Hanna,Albert, Sytze, Albert, Hanna, Sytze.Dit echtpaar verloren in december 1886 3 kinderen (Hanna, Albert, Sytse) onder de 4 jaar aan mazelen en longontsteking. Zoon van Wiebe (Sytzes) TERPSTRA (zie 29) en Hiske (Obbes) de JONG (zie 3).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-05-1879 te Grouw met Dieuwke (Alberts) STIENSMA, 21 jaar oud (zie 427).
 
428    Sytse (Wiebes) TERPSTRA, geboren op 02-06-1853 om 02.00 uur te Dronrijp, overleden op 21-07-1853 om 15.00 uur te Dronrijp, 49 dagen oud, zoon van Wiebe (Sytzes) TERPSTRA (zie 29) en Hiske (Obbes) de JONG (zie 3).
 
430    Sytse (Wiebes) TERPSTRA, geboren op 29-05-1858 om 07.00 uur te Dronrijp, overleden op 17-06-1858 om 12.00 uur te Dronrijp, 19 dagen oud, zoon van Wiebe (Sytzes) TERPSTRA (zie 29) en Hiske (Obbes) de JONG (zie 3).
 
429    Sytske (Wiebes) TERPSTRA, geboren op 26-03-1856 om 05.00 uur te Dronrijp, overleden op 09-04-1857 om 03.30 uur te Dronrijp op 1-jarige leeftijd, dochter van Wiebe (Sytzes) TERPSTRA (zie 29) en Hiske (Obbes) de JONG (zie 3).
 
431    Sytze (Wiebes) TERPSTRA, geboren op 12-08-1859 om 08.00 uur te Dronrijp, overleden op 12-09-1859 om 12.00 uur te Dronrijp, 31 dagen oud, zoon van Wiebe (Sytzes) TERPSTRA (zie 29) en Hiske (Obbes) de JONG (zie 3).
 
432    Sytze (Wiebes) TERPSTRA, werkman, geboren op 14-02-1862 om 08.00 uur te Dronrijp, overleden op 10-04-1899 om 07.00 uur te Oosterend op 37-jarige leeftijd, begraven na 10-04 te Oosterend. Is overleden aan typhus, mocht niet vervoerd worden en daarom in Oosterend begraven. Ongehuwd. Zoon van Wiebe (Sytzes) TERPSTRA (zie 29) en Hiske (Obbes) de JONG (zie 3).
 
179    Thomas (Jurjens) TERPSTRA, geboren op 20-03-1787 te Roordahuizum, gedoopt op 25-03-1787 te Roordahuizum, overleden op 19-04-1836 om 14.30 uur te Leeuwarden op 49-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1810 te Wijns met Trijntje (Simons) SINNEMA, 25 jaar oud (zie 402).
 
29    Wiebe (Sytzes) TERPSTRA, gardenier, geboren op 31-07-1820 om 16.00 uur te Dronrijp Menaldumadeel, overleden op 01-03-1907 om 05.00 uur te Leeuwarden op 86-jarige leeftijd. Was in 1879 landbouwer in Akkrum. Koopt bouwland te Dronrijp B 30 en 31 en woonhuis te Dronrijp A 457. Ouders: Sytze (Ydes) Terpstra en Geertje (Wybes) Agema.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-05-1848 te Menaldumadeel met Hiske (Obbes) de JONG, 26 jaar oud (zie 3).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
423    Johanna TICHGELAAR, geboren op 15-05-1867 om 12.30 uur te Harlingen, overleden op 05-04-1949 te Harlingen op 81-jarige leeftijd, begraven te Amersfoort rusthof. Ouders waren: Hendrik Tigchelaar en Maria van Slooten.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 30-09-1901 te Harlingen met Remmer (Jacobs) WEIDEMA, 30 jaar oud (zie 421).
 
130    Aeltje TJEBBES, geboren in 1629 te Birdaard, overleden voor 1677 te Birdaard.
Gehuwd op 21-11-1652 te Birdaard met Mient (Aelzes) SINNEMA (zie 129). {Hij is later gehuwd in 1671 met Antje JANS (zie 131).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
156    Aukje TJEERDS, gedoopt op 28-02-1728 te Idsegahuizum, overleden op 07-09-1811 op 83-jarige leeftijd. Ouders waren Ytte Tierds, moeder niet genoemd.
Gehuwd op 14-jarige leeftijd op 17-11-1742 met Andries Hantje ANDELA, 18 jaar oud (zie 154). {Hij is later gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-11-1748 te Oosterend met Wijpkjen DOUWES (zie 155).}
 
80    Ibel TJEERDS, geboren op 01-01-1626 te Garijp.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-11-1647 te Garijp met Harcke WOPKES, 25 jaar oud (zie 79).
 
340    Pietje (Johannes) TOLSMA, geboren op 10-09-1806 te Dronrijp, overleden op 19-04-1870 om 09.00 uur te Dronrijp op 63-jarige leeftijd. Ouders: Johannes (Tiedes) Tolsma en Pietje (Uiltjes) Poelstra.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-05-1829 te Menaldumadeel met Hille (Ruurds) MEYER, 25 jaar oud (zie 338). {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-08-1825 te Baarderadeel met Willemke (Durks) van den BERG, 21 jaar oud (zie 339).}
 
199    Hillebrand (Jans) van TUINEN, geboren op 18-06-1841 om 14.00 uur te Oosterlittens, overleden op 01-01-1931 om 04.30 uur te Spannum op 89-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk voor zover ik heb kunnen nagaan geboren.
Akke geboren 05-08-1874, akte 95 Hennaarderadeel. Zij is getrouwd 14-08-1895, akte 25 met Sible Namminga, geboren 22-12-1871 te Wommels, akte 161.Sible is overleden op 27 april 1943 Leeuwarden.Akke is overleden op 6 mei 1948, 13.13 uur akte A193.Beide zijn begraven in Huizum.
Sible was van beroep: schoonmaker. Ouders waren: Jan (Klazes) van Tuinen en Liesbet (Thomas) Mollema.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-05-1874 te Hennaarderadeel met Geertje (Herres) van der MOLEN, 23 jaar oud (zie 411).
 
259    Saeck UBLESDR, geboren circa 1585, overleden circa 1639 te Warga.
Gehuwd voor 1610 met Jan ANDRIES (zie 258).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
465    Akke (Sikkes) VEENEMA, geboren op 28-11-1889 om 05.00 uur te Twijzel, overleden op 15-12-1951 om 04.30 uur te Huizen op 62-jarige leeftijd, dochter van Sikke VEENEMA (zie 414) en Sibbeltje (Herres) van der MOLEN (zie 413).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 25-02-1922 te Huizen met Cornelis van der POEL, 39 jaar oud (zie 466).
 
461    Geert (Sikkes) VEENEMA, geboren op 14-02-1879 om 09.00 uur te Spannum, overleden op 07-12-1941 om 01.00 uur te Wommels op 62-jarige leeftijd, begraven te Wommels, zoon van Sikke VEENEMA (zie 414) en Sibbeltje (Herres) van der MOLEN (zie 413).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-05-1901 te Baarderadeel met Geertje (Dirks) WIJBRANDI, 23 jaar oud (zie 462).
 
463    Hendrikje (Sikkes) VEENEMA, geboren op 16-10-1876 om 13.00 uur te Edens, overleden op 05-07-1928 om 06.45 uur te Huizen op 51-jarige leeftijd, dochter van Sikke VEENEMA (zie 414) en Sibbeltje (Herres) van der MOLEN (zie 413).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 29-09-1917 te Huizen met Hendrik (Hendriks) GOOIJER, 38 jaar oud (zie 464).
 
470    Hendrikus (Sikkes) VEENEMA, letterzetter, geboren op 10-03-1885 om 16.30 uur te Woudsend, overleden op 12-11-1952 om 12.00 uur te Laren op 67-jarige leeftijd, zoon van Sikke VEENEMA (zie 414) en Sibbeltje (Herres) van der MOLEN (zie 413).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-08-1912 te Bussum met Maagje Maria (Jacobs) GRIFFIOEN, 26 jaar oud (zie 471).
 
475    Herre (Sikkes) VEENEMA, geboren op 22-06-1881 om 03.00 uur te IJlst, overleden op 22-04-1896 om 08.30 uur te Huizen op 14-jarige leeftijd, zoon van Sikke VEENEMA (zie 414) en Sibbeltje (Herres) van der MOLEN (zie 413).
 
474    Jitske (Sikkes) VEENEMA, geboren op 28-12-1886 om 14.00 uur te Woudsend, overleden op 05-12-1887 om 09.00 uur te Twijzel, 342 dagen oud, dochter van Sikke VEENEMA (zie 414) en Sibbeltje (Herres) van der MOLEN (zie 413).
 
472    Jitze (Sikkes) VEENEMA, huisschilder, geboren op 15-03-1888 om 04.00 uur te Twijzel, overleden op 24-07-1968 te Capelle a.d. IJssel op 80-jarige leeftijd, uit dit huwelijk werd op 19 september 1931 een levenloos meisje geboren. Zoon van Sikke VEENEMA (zie 414) en Sibbeltje (Herres) van der MOLEN (zie 413).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-08-1918 te Zoelen met Jannigje Francina (Cornelis) van HOORN, 30 jaar oud (zie 473).
 
414    Sikke VEENEMA, geboren op 28-08-1854 om 15.00 uur te Idaard, overleden op 12-11-1925 om 21.30 uur te Utrecht op 71-jarige leeftijd. Ouders waren: Geert (Sikkes) Veenema en Hendrikje (Johannes) Lerk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-05-1876 te Hennaarderadeel met Sibbeltje (Herres) van der MOLEN, 22 jaar oud (zie 413).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
467    Ype (Sikkes) VEENEMA, schildersknecht, geboren op 10-08-1882 om 13.00 uur te IJlst, overleden op 12-12-1966 te Bussum op 84-jarige leeftijd, zoon van Sikke VEENEMA (zie 414) en Sibbeltje (Herres) van der MOLEN (zie 413).
 
254    Jacob (Ates) VISSER, geboren op 01-01-1756 te Oosterlittens, overleden op 16-10-1827 om 21.00 uur te Oosterlittens op 71-jarige leeftijd. Was bij huwelijk 63 jaar.Uit dit huwelijk geboren: Ate 07-07-1820 Oosterlittens, Overleden 08-06-1886. Ate was weduwnaar van Grietje Doekes, overleden te Oosterlittens. Ouders waren Ate Sybes en Trijntje Jacobs.
Gehuwd op 64-jarige leeftijd op 15-04-1820 te Hennaarderadeel met Tjitske (Andries) de JONG, 33 jaar oud (zie 458).
 
365    Douwtje de VRIES, geboren op 10-04-1905 om 15.00 uur te Leeuwarden, overleden op 26-01-1984 op 78-jarige leeftijd, begraven te Hijlaard.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-05-1926 te Leeuwarderadeel met Gerben (Ulbes) FABER, 27 jaar oud (zie 364).
 
182    Grietje (Johannes) de VRIES, geboren 00-00-1771 te Filens Schettens Witmarsum, overleden op 23-06-1807 te Filens Schettens Witmarsum. Haar ouders waren Johannes Johannes en Doutje Ottes.
Gehuwd op 16-02-1800 te Witmarsum, gehuwd voor de kerk op 16-02-1800 te Witmarsum (Doopsgezinde kerk te Witmarsum) met Wijbren (Jelles) DOUMA, 29 jaar oud (zie 181).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
408    Jacob (Pieters) de VRIES, geboren op 04-07-1861 om 18.00 uur te Franeker. Tweeling met zus Alida. Overleden op 17-12-1922 om 21.30 uur te Franeker op 61-jarige leeftijd, begraven te Franeker alg.begraafplaats. Uit dit huwelijk geboren.
Pieter geboren 22-02-1886, akte 32, Franeker.Gehuwd 10m april 1913 te Franeker met Jantje Barteles van der Schaaf, geboren rond 1891 te Dronrijp, echtpaar is later gescheiden. Pieter is overleden op 04-01-1971 Franeker en aldaar begraven.
Hiltje geboren 22-12-1888, akte 222, Franeker.
gehuwd met Jacob(Ate) van der Meer 16 mei 1911, aktenr.23 te Franeker.Jacob is geboren 7 februari 1883 Franeker. Was schilder van beroep.
Eelke geboren 06-04-1891, akte 48, Franeker.Gehuwd 19-11-1912,akte 270 te Leeuwarden met Catharina Susanna Maria Reinsma.Zij is geboren op 22-03-1888 te Leeuwarden en overleden op 25-10-1990 te Leeuwarden. Uit dit huwelijk 6 kinderen geboren.Eelke overleed 05-08-1969 te Leeuwarden.
Matthijs geboren 18-03-1893, akte 57, Franeker.Getrouwd op 28-10-1915, akte 55, Franeker met Doutje Strooisma. Zij is geboren 02-09-1892, akte 216 Menaldumadeel.Matthijs is overleden 21-02-1960 te Harlingen. Begraven 25-02-1960 te Harlingen r.k.begraafplaats
Akke geboren 13-04-1895, akte 81, Franeker.Gehuwd met Mattheus Johannes Heller 11 november 1915 te Enschede en op 30 mei 1931 te Enschede gescheiden.
Antje geboren 14-03-1898, akte 50, Franeker.
Regina geboren 30-11-1900, akte 212, Franeker.Gehuwd op 1 oktober 1921 akte 51 te Franeker met Frans (Gerrits) Tichelaar.Frans geboren 22-10-1900 te Franeker, akte 189.Frans is overleden 09-02-1957 te Leeuwarden.was pakhuisknecht.
Ouders waren Pieter (Jarigs) de Vries en Hiltje Ruben.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-07-1884 te Franeker met Hiske (Eelkes) DONIA, 20 jaar oud (zie 407).
 
460    Klaaske (Jans) de VRIES, geboren op 01-01-1767 te Dronrijp, overleden op 03-01-1821 om 20.00 uur te Dronrijp op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-05-1789 te Dronrijp met Jan (Jacobs) de JONG, 37 jaar oud (zie 120).
 
363    Johan V.D.BERG.
Gehuwd met Antje (Ankie) de BOER (zie 321).
 
326    Teetske(Hanses) WALPERT, geboren op 01-01-1625, overleden op 10-12-1679 te Franeker op 54-jarige leeftijd, begraven te Franeker.
Gehuwd circa 1650 met Agge (Andries) BRUNIA (zie 263).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
418    Grietje (Jacobs) WEIDEMA, geboren op 25-07-1864 om 12.00 uur te Harlingen, overleden op 29-09-1922 om 01.30 uur te Leeuwarden op 58-jarige leeftijd. Ongehuwd. Dochter van Jacob WEIDEMA (zie 115) en Baukje (Johannes) HAITSMA (zie 104).
 
115    Jacob WEIDEMA, koperslager, geboren op 11-01-1830 om 11.30 uur te Harlingen, overleden op 30-12-1895 om 01.30 uur te Harlingen op 65-jarige leeftijd. Op 8 september 1879, akte 171 te Harlingen werd een levenloos kind (zoon) geboren. Is na overlijden van Baukje gehuwd met Aafke de Boer. Ouders Waren: Remmer (Iedes) Weidema en Klaaske (Jacobs) Ringers.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16-05-1861 te Harlingen met Baukje (Johannes) HAITSMA, 26 jaar oud (zie 104).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
420    Jeltje (Jacobs) WEIDEMA, geboren op 22-04-1870 om 11.00 uur te Harlingen, overleden op 28-12-1947 te Kent Grandrapids Michigan op 77-jarige leeftijd, begraven te Restlawn cemetary, dochter van Jacob WEIDEMA (zie 115) en Baukje (Johannes) HAITSMA (zie 104).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-08-1899 te Harlingen met Jan Willem DEMMINK, 44 jaar oud (zie 87).
 
422    Johannes (Jacobs) WEIDEMA, geboren op 14-04-1875 om 01.30 uur te Harlingen, overleden op 20-03-1878 om 19.30 uur te Harlingen op 2-jarige leeftijd, zoon van Jacob WEIDEMA (zie 115) en Baukje (Johannes) HAITSMA (zie 104).
 
416    Klaske (Jacobs) WEIDEMA, geboren op 21-02-1862 om 07.00 uur te Harlingen, overleden op 04-11-1946 om 05.30 uur te Huizen op 84-jarige leeftijd, dochter van Jacob WEIDEMA (zie 115) en Baukje (Johannes) HAITSMA (zie 104).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-08-1889 te Harlingen met Hessel (lolkeszoon) RAADERSMA, 42 jaar oud (zie 417). {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-10-1872 te Schoterland met Maaike MOLENAAR, 20 jaar oud (zie 478).}
 
419    Remmer (Jacobs) WEIDEMA, geboren op 02-09-1868 om 22.00 uur te Harlingen, overleden op 08-12-1868 om 18.30 uur te Harlingen, 97 dagen oud, zoon van Jacob WEIDEMA (zie 115) en Baukje (Johannes) HAITSMA (zie 104).
 
421    Remmer (Jacobs) WEIDEMA, geboren op 16-06-1871 om 20.00 uur te Harlingen, overleden op 28-01-1941 te Amersfoort op 69-jarige leeftijd, gecremeerd te Amersfoort rusthof, zoon van Jacob WEIDEMA (zie 115) en Baukje (Johannes) HAITSMA (zie 104).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-09-1901 te Harlingen met Johanna TICHGELAAR, 34 jaar oud (zie 423).
 
184    Doetje WIEBERENS. Uit dit huwelijk geboren Akke 5-01-1770. Uit Wolsum, dochter van Wybren SIERKS (zie 221) en Doetie OCKES (zie 222).
Gehuwd op 16-06-1765 te Wolsum met Jelle (Gerbens) DOUMA, 15 jaar oud (zie 183).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
202    Wiepkje WIEBES, geboren in 1740 te IJLST, overleden op 14-04-1796 te Abbega. Uit Oosterend.
Gehuwd op 11-05-1760 te Parrega Hieslem met Jentje(Jans) BOOTSMA, 30 jaar oud (zie 201).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
376    Sied L WIERSMA, geboren op 06-09-1904 te Boksum, overleden op 29-09-2001 te Leeuwarden op 97-jarige leeftijd, begraven op 04-10-2001 te Boksum.
Gehuwd met Elske (Ulbes) FABER (zie 375).
 
257    Aeltie WIGBOLTS, geboren in 1635 te Garijp, overleden in 1689 te Beers, dochter van Wigbolt HARMENS (zie 266) en Fokje WILKES (zie 267).
Gehuwd op 30-11-1656 te Baarderadeel via Gerecht met Dirk JANS (zie 256).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
149    Rixtie WIJBES, overleden op 23-05-1738, van Grouw. Dr. van Wybe Jelgers te Langweer.
Gehuwd op 14-02-1734 te Grouw met Nammen (Sytses) ZIJTSEMA, 49 jaar oud (zie 147). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-04-1709 te Boornbergum met Maaike AUKES, 25 jaar oud (zie 148).}
 
462    Geertje (Dirks) WIJBRANDI, geboren op 30-12-1877 om 07.00 uur te Winsum, overleden op 21-11-1955 te Sneek op 77-jarige leeftijd. Ouders: Dirk (Klazes) Wybrandi en Akke Sybrends Ykema.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-05-1901 te Baarderadeel met Geert (Sikkes) VEENEMA, 22 jaar oud (zie 461).
 
468    Wim WILBRINK.
Gehuwd met Sjoukje de BOER (zie 454).
 
267    Fokje WILKES, geboren 1646, overleden op 22-10-1705 te Garijp.
Gehuwd 1676 met Wigbolt HARMENS (zie 266).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
170    Minke WILLEMS, gedoopt op 06-03-1729 te Menaldum. Uit Menaldum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-04-1755 te Oosterlittens met Obbe PAULUS, 32 jaar oud (zie 169). {Hij was eerder gehuwd in 1751 met Jisk JANS (zie 172).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
261    Antie WITSSES, geboren op 01-12-1589 te Franeker, overleden op 12-09-1660 te Franeker op 70-jarige leeftijd, begraven te Franeker, Martinikerk.
Gehuwd nn-nn-1618 te Franeker met Tjepke (Rintjes) ABBEMA (zie 230). {Hij is later gehuwd in 1618 te Franeker met Heyltje (Wopkedr.) BANTS (zie 229).}
 
383    Aafke (Thomas) WOBMA, geboren op 24-03-1813 om 18.00 uur te Franeker, overleden op 24-11-1870 om 07.00 uur te Winsum op 57-jarige leeftijd. Ouders waren: Thomas (Job) Wobma en Akke (Haitzes) Schuilenburg.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-05-1837 te Baarderadeel met Lieuwe (Ruurds) MEYER, 29 jaar oud (zie 382).
 
88    Foockel WOPKES, geboren op 01-01-1631 te Bergum, overleden in 1692 te Bergum. Na overlijden van haar man is zij weer getrouwd en wel met haar zwager Reitse Rones.
Koopcontract; Symen Allesz, wonende bij Bergumerdam, mede voor zijn vrouw Antie Wopckesdr, verkoper; Douwe Binnerts en Foockeltie Wopckesdr, el. onder Bergum, zoveel nood gesterkt met Binnert Hayes en Wopcke Hendricks, hun resp. vaders, kopers van verkopers' tegenwoordig bewoonde huizinge en schuur, met de ontruiming van de gerechtigheid van de hovinge, bomen en plantagie, alsmede de zate en landen over hoog en laag en de daarbij behorende visrechten ("visschernie") in de tille en anderszins, zijnde de grondheren Oedts van Hillama en Kempo van Hillama; aldus verkocht voor ƒ 3000 met drie gouden ducatons propijn voor Antie; bij het aanvaarden te betalen ƒ 1300; beide vaders zijn borg. Lager stond: Symen Alles cum uxore te Noordermeer cederen aan Feycke Gauckes en Ibeltie Syoerdtsdr, el. in de gebuurte Bergum, zodanige ƒ 1300 als ze nog tegoed hebben van bovenstaand contract, 5 sept. 1649; geroyeerd 15 nov. 1655. Dochter van Wopcke Hendriks en Jel Aebes.
Gehuwd circa 1650 te Bergum met Douwe (Binnerts) DOUMA (zie 67).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
79    Harcke WOPKES, geboren op 01-01-1622 te Smalle Ee, overleden circa 1660 te Smalle Ee. Uit dit huwelijk geboren Aeltie geb 7-5-1648, akte 129 te Garijp en Tjaerdt geb 27-5-1652, akte 190 te Garijp.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-11-1647 te Garijp met Ibel TJEERDS, 21 jaar oud (zie 80).
 
433    AEbele (Ypes) van der WOUDE, veehouder, geboren op 28-03-1877 om 01.00 uur te Raard, overleden op 05-07-1961 om 04.00 uur te Hoogkerk op 84-jarige leeftijd, begraven te Hoogkerk. Voorzover ik heb kunnen nagaan is uit dit huwelijk
Sybren geboren 14 februari 1902, akte 33 Wanswerd.Sybren is overleden op 15 februari 1902 is aangifte van overlijden gedaan. Ouders waren: Ype (Simons) van der Woude en Tjitske (Rienks) Spriensma.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-05-1899 te Ferwerderadeel met Baukje (Sybrens) SINNEMA, 21 jaar oud (zie 191).
 
56    Baukje (Eelkes) van der WOUDE, geboren op 05-04-1756 te Tjietkerk, gedoopt op 25-04-1756 te suawoude, overleden op 29-12-1822 om 21.00 uur te Franeker op 66-jarige leeftijd. Haar ouders waren: Eelke Dirks gehuwd met Jeltje Doedes. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-06-1778 te Suawoude met Fokke (Rinses) DOUMA, 22 jaar oud (zie 55).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
214    Aaltje WYTZES, geboren circa 1676 te Drogeham, overleden wls 1760 te Hardegarijp.
Gehuwd op 23-02-1696 te Hardegarijp met Rinse CLAZES (REITSMA), 28 jaar oud (zie 213).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
146    Antje YSKES, geboren op 01-01-1735 te Wartena, overleden op 10-03-1781 te Wartena op 46-jarige leeftijd, dochter van Ysk/Jisk SJOERDS (zie 192) en Antje EVERTS (zie 193).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 12-06-1763 te Wartena.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 12-06-1763 te Wartena met Sytse (Nammens) SYTEMA, 49 jaar oud (zie 145).
 
2    Gettje (Nammes) ZIJTSAMA, geboren op 13-02-1795 te Wartena (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 18-10-1875 om 13.00 uur te Spannum op 80-jarige leeftijd. Zij vertrok op 12-05-1861 naar Spannum. (Bev.blz. 183, fiche 32 van Baarderadeel). Dochter van Nammen (Sytses) ZIJTSAMA (zie 49) en Hiske (Halbes SYTZAMA (zie 50).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-03-1820 te Franekeradeel. Broer van de bruid tekent de trouwakte met Sytsma. Echtgenoot is Obbe (Thijs) de JONG, 24 jaar oud (zie 1).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
49    Nammen (Sytses) ZIJTSAMA, boer, geboren op 02-03-1763 te Wartena, overleden op 18-09-1823 om 00.30 uur te Wartena op 60-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren.
Antje geboren 15-12-1790 Wartena.Overleden 10-03-1828,Franekeradeel, 37 jr. gehuwd.
Sytse geboren 17-03-1792 Wartena, boerenknecht.Gehuwd te Idaarderadeel op 16-05-1818 met Pietje (Sjoerds) Speersma. Zij is geboren in 1792 te Hempens en overleden op 24-01-1821 Welrijp. Sytse is overleden op 14-08-1854 Wartena.
Gertje geboren 13-02-1795 Wartena en overleden 16-10-1875 blad 33, Hennaarderadeel, was weduwe 80 jr.
Ybeltje geboren 20-01-1797 Wartena en overleden 30-08-1808 Wartena.
Ruurdje geboren 11-08-1799 Wartena. Is gehuwd te Idaarderadeel op 06-06-1818 met Gjolt (Sipkes) Dorhout, geb 1796 te Warga en overleden 12-2-1870 te Warga, akte 003. Uit dit huwelijk 2 kinderen geboren Lolkje en Fokke. Ruurdje is overleden op 20-05-1851, blad 16 Idaarderadeel. te Warga.
Hisnke geboren 04-02-1802 Wartena en overleden op 27-02-1809 Wartena.
Hotske geboren 16-01-1805 en overleden 27-07-1805 te Wartena.
Trijntje geboren 22-09-1806 Wartena.Gehuwd op 22-02-1832 met Hylke Walters Hylkema.Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren. Trijntje is overleden op 23-01-1876, 69 jr. was toen weduwe te Menaldumadeel.
Ype geboren 13-12-1809 Wartena, visser. Is gehuwd te Idaarderadeel op 24-05-1832 met Antje (Eizes) van der Berg, geboren 1810 Goengahuizen en overleden 13-05-1836. Ype is voor de 2e keer gehuwd te Smallingerland op 17-06-1837 met Sytske (Eizes) Eizinga, geboren 1812. Ype is overleden op 19-04-1876 te Wartena, akte 11, 66 jr. was weduwnaar.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-05-1790 te wartena met Hiske (Halbes SYTZAMA, 22 jaar oud (zie 50).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
147    Nammen (Sytses) ZIJTSEMA, geboren op 01-01-1685, overleden op 23-05-1738 te Grouw op 53-jarige leeftijd. Zijn ouders waren: Sytzes Hotzes Zytsema en Lieuwkje Nammeles, beide geboren in 1655.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 07-04-1709 te Boornbergum met Maaike AUKES, 25 jaar oud (zie 148).
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 14-02-1734 te Grouw met Rixtie WIJBES (zie 149).
 
446    Antje (Nammens) ZIJTZAMA, geboren op 15-12-1790 te Wartena, overleden op 10-03-1828 om 20.00 uur te Zweins op 37-jarige leeftijd, dochter van Nammen (Sytses) ZIJTSAMA (zie 49) en Hiske (Halbes SYTZAMA (zie 50).
Gehuwd (1) in 1620 met Aelze Mients SINNEMA (zie 445).
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 03-04-1814 te Franekerdeel met Jelle (Jogchems) DONIA, 23 jaar oud (zie 161).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
479    Trijntje ZONDERVAN, geboren op 07-11-1855 om 0.400 uur te Klooster-Lidlum Barradeel, overleden op 12-08-1914 te Tallmadge Ottawa Michigan USA op 58-jarige leeftijd, gecremeerd te Lamont cemetery Ottawa County. Zijn geemigreerd naar de USA Michigan 1889.
Ouders waren: Nies Taekes Zondervan en Sjoerdtje Jans Bosch.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-12-1881 te Franekeradeel met Klaas (Pieters) KOOISTRA, 26 jaar oud (zie 310). {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-05-1876 te Franekerdeel. Klaas en Hiltje hadden 2 kinderen: Engeltje geboren 3 februari 1877, overleden 16 maart 1882. Ruurd geboren 18 februari 1879.
Klaas en Trijntje hadden 6 kinderen: Pieter geboren 21 juni 1882 en overleden 2 november 1882.Engeltje geboren 15 eptember 1883. Sjoerdje geboren 31 augustus 1884. Antje geboren 31 juli 1885 en overleden 8 januari 1887. Pieter geboren 23 juni 1886 en overleden 5 september 1886. Antje geboren 17 november 1887. Al deze kinderen woonden in Amerika.
Klaas en Trijntje arriveerden met 4 kinderen op 24 mei 1889 met de S.S Amsterdam in New York. Echtgenote is Hiltje (Wybes) BOUMA, 21 jaar oud (zie 308).}
 
370    Dirk ZUIDERVELD, geboren op 30-09-1903, overleden op 17-09-1991 op 87-jarige leeftijd, begraven op 21-09-1991 te Hijlaard.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-05-1931 te Oosterend met Lazina (Ulbes) FABER, 26 jaar oud (zie 369).
 
14    Dirk (Pieters) ZWART, Predikant, geboren op 22-07-1900 om 01.30 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 20-02-1958 om 02.15 uur te Enkhuizen op 57-jarige leeftijd, begraven op 24-02-1958 te Zwanenburg Ned. Herv. begraafplaats. Uit dit huwelijk 9 kinderen geboren. Piet, Berdina, Eelze Nammen, Hillie, Elsa, Nienke, Sjouwina Jelly, Dirk, Andries Lieuwe. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-06-1928 te Huizum Leeuwarderadeel met Jeltje (Eelzes) de JONG, 22 jaar oud (zie 13).
 
132    Mient, gehuwd circa 1590. Kinderen: Aelze, Haye, Dirk en Douwe.
Kinderen:
   1.  Aelze Mients SINNEMA (zie 445).
   2.  Mient (Aelzes) SINNEMA (zie 129).

442    Gehuwd op 10-01-1663 te Harlingen met Rintje (Tjepkes) ABBEMA, 27 jaar oud (zie 400). {Hij was eerder ondertrouwd op 25-06-1658 te Franeker, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-07-1658 te Franeker, gehuwd voor de kerk te Hervormde gemeente Franeker met Grietje (Lieuwes) MEYLEMA (zie 441).}
 
457    

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software